Jansmabergum.nl 

op zoek naar betekenis Aanverwante families.
Rond de jaren 1810 en 1860 waren er veel Burgumer families die dagelijks met elkaar te  maken hadden. De namen van deze families duiden op in geboorte en sterf aangevers, de ene keer als bloedverwanten, de andere keer als buren. De namen komen ook bij notariële transacties voor en als diegenen die geld geleend werd of waar nog geld van tegoed stond. Een van de families die een sterk raakvlak vormden met de Jansma's rond die tijd was de Wadman familie uit Burgum en omstreken. Vandaar dat ik daar het een en ander over heb uitgezocht. Erg veel genealogische verwarring ontstond door de zusjes Wyminga. Froukje Jans Wyminga/Wijminga is de zuster van Antje Jans Wyminga/Wijminga. Froukje, 1770 getrouwd met Douwe F. Wadman, Antje ook ergens rond die tijd met Hendrik F. Wadman, en ze woonden allen rondom Burgum of Tytjerk of Garyp. Hun moeder heette Gepke, maar de achternaam wordt op verschillende wijzen geschreven; Voorman of Wyminga of Wijminga. Zij vormt hier generatie 1. 

Dan de zusjes Veninga, Tjitske trouwde Folkert  H. Wadman en Dieuwke trouwde zijn broer Jan H. Wadman. Tjitske woonde haar hele leven met haar gezin in Tytjerk en Dieuwke in Hurdegaryp. 

Verdere verwarring brachten de namen; voornaam en patroniemen werden generaties lang doorgegeven. Voorbeeld Douwe Hendriks en de zoon heet Hendrik Douwes.

Generatie 1:

1.     Folkert Douwes  (1720 geboren te Burgum) gehuwd met Gepke Hindriks Voorman/Wyminga, (ongeveer 1720 geboren te  Burgum). Kinderen: Douwe en Hendrik voor zo ver bekend. Het patroniem is Douwe Folkerts en Hendrik Folkerts. 

    

Generatie 2

1.     Douwe Folkerts  Wadman, (geboren 1746 en overleden met 60 jaar in 1806 te Burgum) . Getrouwd met Froukje Jans Wyminga. Kinderen: Jan D.Wadman (de latere kastelein van Het Roodhert) en Haaije D.Wadman. Haaije was ook kastelein. Folkert D. Wadman, kastelein te Buitenpost, 

2.     Hendrik Folkerts Wadman ( geboren 1750 te Burgum, overleden 13-12- 1812 Te Burgum) , ongeveer 61 jaar. Zijn vrouw is Antje Jans Wyminga, (geboren rond 1750 te Burgum). Kinderen: Jan, Hinke en Douwe.

Generatie 3:

Douwe F. Wadman en Froukje Wijmenga:

 

 1. Jan  D. Wadman, geboren in 1772 en kastelein van het Roodhert, getrouwd eerst met Andriesje/Andersje Alberts, daarna met Rinske Smid. Overleden met 71 jaar te Burgum, in 1844.
 2.   
 3. Haije  Douwes Wadman geboren in 1775 te Garijp, getrouwd met Fetske van der Meulen, overleden met 48 jaar in 1823. Kastelein. 
 4. Folkert Douwes Wadman geboren 1771, getrouwd met Aaltje Atsma. Hij overleed als kastelein te Buitenpost op 45 jarige leeftijd in 1816. Een zoon heette Douwe. 

   

Hendrik F. Wadman  en Antje Jans Wyminga:

 

1.     Jan H. Wadman ((1779-1829, landbouwer en daarna kastelein bij de brug te Hurdegaryp). Getrouwd met Dieuwke Peters Veninga, beide echtelieden overleden een paar jaar na elkaar. Er werden 8  kinderen geboren aan de Zomerweg, en die werden bij familie geplaatst na hun overlijden. De datum januari 1829 is erg belangrijk voor hun omdat de kinderen toen wezen werden.  De namen van deze kinderen zijn: 

a.      Tjitske Wadman geboren 1807, getrouwd.

b.     Pieter Wadman 1808, getrouwd.

c.      Antje Wadman 1811, trouwde in mei 1829 met Sybe Gerrits van der Woude, veenbaas, uit Sumar. In hoeverre dat een vlucht was, wie zal het zeggen. Antje had anders onder voogdij geplaatst worden, maar ze trouwde op haar 18 e jaar. Antje en Sybe kregen 1 zoon Gerrit.   Sybe overleed (60 jaar, schipper) en Antje hertrouwde ( 53 jaar) met weduwnaar en schipper Jan Klazes Vlieger (52 jaar) , ze huwden in 1811. 

d.     Hendrik Wadman 1812 (onder voogdij Jan D.Wadman). Hendrik  (koopman )huwde in 1835 Doetje Inia. Bij hun huwelijk waren de ouders en grootouders van Hendrik reeds overleden. Hendrik had aan de Nationale Militie voldaan. Doetje's vader was ook overleden maar haar moeder was 'kasteleinsche te Rijperkerk'. Doetje overleed al met 29 jaren, ze hadden 3 dochters Neeltje (vader Hendrik Wadman was kastelein in Ferwerd), Grietje (vader Hendrik is koopman te Hurdegaryp) en Dieuwke Wadman (vader is kuiper te Hurdegaryp). Hendrik overleed met 60 jaren, zonder beroep, te Nijkerk. 

e.      Grietje Wadman 1814 (onder voogdij Jan D.Wadman), overleed met 20 jaren, wonende in Burgum, op 2 december 1834. Ze was ongehuwd, en woonde in Hurdegaryp toen de arbeider en koemelker haar vonden en aangaven bij de burgelijke stand in Burgum dat ze was overleden. 

f.      Maayke Wadman 1816 (onder voogdij Jan D.Wadman). Maayke huwde Bauke Uiltsje Venema, de schipper. Bauke was geboren in Wartena en overleed met 70 jaar in Earnewald. Maayke en Bauke hebben veel te maken gehad met Okke en Janke Wadman wonende in  Sumar, beide waren schippers. Ze kregen 4 kinderen; Dieuwke, Uiltje, Jan en Feikje Venema. 

g.     Janke Jans Wadman 1818 (onder voogdij Jan D.Wadman). Janke huwde Okke Tijsses Jansma, waar aan een hoofdstuk is gewijd. Okke en Janke kregen 4 kinderen; Antje, Jan, Thijs en Dieuwke Jansma. 

h.     Sipke Wadman 1822  (onder voogdij Jan D.Wadman). Sipke was bakkersknecht tijdens zijn huwelijk met Akke Sybes Boersma in 1848. Ze waren een vruchtbare bakkersfamilie met 8 kinderen  in Tystjerk. 


2.     Hinke H. Wadman. Getrouwd met Thomas Teunis Hoekstra.


3.     Douwe H.  Wadman, ( 1783 in Tytjerk- 24-9- 1826 te Burgum). Landbouwer en later herbergier Tietjerk in de herberg bij de brug. Getrouwd (1811 Tytjerk) met Grietje Pieters Sikkema wat hoogst noodzakelijk was want een paar maand later komt hun dochter ter wereld.  Douwe handelde ook in grond want hij wordt vaak in acten als koper of verkoper genoemd. Zijn vrouw Grietje had vanuit haar familie ook aardig wat grond meegenomen. De handel besloeg het gebied rondom Bergum en Tytjerk.  Er was grond aan de Zomerweg in Burgum wat hen toebehoorde, zoals het bekende Huis ter Heide. Grietje heeft dat tot haar dood in bezit gehad. Douwe overleed met 42 jaar in 1826, waardoor Grietje en haar dochter Maaike de herberg met stalling draaiende hielden. Er was een koemelkerij bij aangebouwd. De rente van het verhuurde land kwam de vrouwen goed van pas. 

a.      Maaike Douwes Wadman, geboren te Garijp in 1811 en overleden te Burgum in 1844 met 43 jaar. Er is een hoofdstuk aan Maaike Wadman gewijd, als vrouw van Sjoerd Tijsses Jansma. Maaike huwde eerst met Dirk de Boer, en samen runden ze Huis ter Heide, moeder Grietje heeft er bij in gewoond. Dirk, haar zoontje en haar dochtertje stierven in het zelfde jaar 1840, waarschijnlijk aan een besmettelijke ziekte. Maaike hertrouwde met de jongere Sjoerd Jansma, waarna ze stierf na de geboorte van haar 12 kind in 1855. Het overlijden van Maaike zet is een scharnierpunt in de tijd voor de familie van Sjoerd Jansma. Er is een inventaris gemaakt van haar bezit, vanwege de verdeling van de erfenis. 

b.     Geen broers en zussen bekend.

                 

4. Folkert Hendriks Wadman, koopman en gehuwd met Tjitske Pieters Veninga, beiden wonende in Tytjerk. Voor zover bekend alleen dochter Antje Wadman. 

5. Antje Hendriks Wadman

6. Gepke  Hendriks Wadman (Geboren in1788 Tytjerk en overleden in 1835 in Tytjerk, 47 jaar.) Haar man Hendrik Roelofs was kastelein in Tytjerk in 1819, later werd hij schoolonderwijzer in Tytjerk genoemd. ER worden 7 geboortes genoemd (Roelof, Roelof, Hendrik, Klaske, Folkert, Sjouke en Antje Buruma), allen uit Tytjerk. 


Het gezin van de kastelein Jan D. Wadman.

Jan Douwe Wadman wordt hier beschreven omdat hij een spilfunctie heeft vanwege voogdijschap, Het Roodhert, en omdat hij vaak in officiële akten voorkomt als getuige, toeziend voogd, schuldeiser en schuldenaar, koper en verkoper.

Zijn vader werd in de akten genoemd als grondeigenaar en handelaar hierin. Zijn moeder Wyminga, kwam ook uit een familie waarin handel met grond veel voorkwam. Vandaar werden de mensen vaak koopman genoemd. 

Jan D. Wadman (geboren 9-10- 1772 in Garyp) werd ook koopman en vanaf 1800  kastelein en eigenaar van Het Roodhert Te Burgum. ( Op de site van 'Het Roodhert, Burgum historie, wordt hij als eigenaar genoemd) Hij was toen 28 jaar. Met 32 jaar overleed zijn eerste vrouw Andriesje Alberts in 1904. Hun 2 kinderen waren:

 1. Douwe Jan Wadman 1798-1880 ( volgens kies advertentie in de Gemeenteraad Tytjerksteradeel in 1861, samen met Okke Tijsses Jansma de veerschipper).
 2. Grietje  Wadman  1801


Jan D. Wadman hertrouwde met Rinske Pieters Smids. Dit echtpaar is ook weer eigenaar van Het Roodhert. Ze kregen samen 5 kinderen. Wanneer ze getrouwd zijn is weinig over bekend. Andrieske overleed in 1804 en Rinske is dan 18 jaar. Als Rinske's zoon geboren wordt is het 1811. Jan is in 1804 32 jaar. 

 1. Pieter  Wadman 1811, werd later kastelein in  Hurdegaryp, ongehuwd
 2. Vroukjen  Wadman 1813,
 3. Fokje Wadman 1815,
 4. Gebke  Wadman1817,
 5. Folkert  Wadman 1820,  werd later kastelein, ongehuwd


Jan D. Wadman nam het voogdijschap op zich  in 1829,  voor de 5 jonge kinderen van zijn overleden neef Jan H. Wadman, kastelein  uit Tytsjerk. De jongste, nog niet volwassen wezen waren:

 1. Hendrik  Jans Wadman 1812 was 17 jaar
 2. Grietje Jans Wadman 1814 was 15 jaar
 3. Maayke Jans Wadman  1816 was 13 jaar
 4. Janke Jans Wadman 1818 was 10  jaar
 5. Sipke Jans Wadman 1822 was 7  jaar.           


Er moet plek genoeg zijn geweest in het Roodhert in 1829. De wezen konden meehelpen en plek krijgen, maar vaak als ze enigszins hun eigen kostje konden verdienen werd dat aangemoedigd. 


Op 71 jarige leeftijd stierf kastelein Jan D. Wadman ( 1844). Hij werkte tot zijn dood nog als kastelein in Het Roodhert. Zijn weduwe Rinske Wadman –Smids  zette de herberg nog 10 jaar voort, waarschijnlijk met hulp van haar ongehuwde zonen Pieter en Folkert Wadman, omdat zij in notariële akten geregistreerd staan als ‘herbergier te Burgum’. Haar dochter Vrouckjen Wadman was al getrouwd in 1838, dochter Fokje Wadman trouwde in 1841, dochter Gebke Wadman zal ook in de herberg meegewerkt hebben want ze trouwde pas in 1848. Pieter en Folkert waren beiden ‘kastelein’ die als getuige optraden bij het huwelijk van hun zuster Gebke. Pieter is waarschijn om het leven gekomen in 1850 op 40 jarige leeftijd, want een getuige die aangifte doet van zijn dood is een ‘agent van politie’. Net als Folkert Wadman was Pieter Wadman ongehuwd.

 

In 1875 overleed Rinske Pieters Smids, 88 jaar oud. Rinske nam de erfenis in ontvangst van haar overlden man Jan D. Wadman. Dat besloeg veel land en eigendom in het centrum van Burgum, zoals de Koemarkt, Het Roodhert, en een aantal  stukken weidland. Dat werd gekocht door Sjoerd Jansma en zijn vrouw Maaike Wadman. Jan D. Wadman was de oom van Maaike geweest, en hij was voogd over haar neefjes en nichtjes, de wezen Wadman. Sjoerd kon door de dood van Maaike geen voortzetting bewerkstelligen van deze koop want  Sjoerd had het geld nodig had om de kinderen van Maaike uit haar eerste huwelijk uit te kopen. Sjoerd verkocht Het Roodhert, de Koemarkt en land vrij snel door aan zijn stiefdochter Welmoed de Boer, getrouwd met Wybe van der Meulen. Sjoerd heeft nog een tijd lang rente en aflossing moeten betalen aan Rinkse Pieters Smids. Hun land aan de Zomerweg lag bij elkaar in de buurt, en in actes wordt Rinske weduwe J. Wadman genoemd.


Het gezin van Maaike Douwes Wadman.

Dit wordt een herhaling van bovenstaande personen, alleen vanuit het perspectief van Maaike D.Wadman. 


Generatie 1 

Hendrik Folkerts Wadman (1750 geboren te Burgum , overleden 1812 in Burgum) trouwde Antje Jans Wyminga uit Sumar. Er werden 5 of 6 kinderen geboren: Folkert H.Wadman, Jan H.Wadman, Hinke H.Wadman, Douwe H.Wadman en Gepke H.Wadman.


Generatie 2

1. Folkert H. Wadman (1776 Tytjerk - 1839 Tytjerk)  trouwde Tjitske Pieters Veninga. Hij was koopman en werd 62 jaar. Ze woonden hun hele leven in Tytjerk. 

2. Jan H. Wadman (1779 Hurdegaryp- 1829 Hurdegaryp) trouwde Dieuwke Pieters Veninga, de zuster van bovenstaande Tjitke Veninga.  Jan en Dieuwke waren eerst landbouwer en later kasteleins bij de brug in Hurdegarijp.

3. Hinke H.Wadman (1779 Tytjerk- 1818), trouwde met Teunis Tomas Hoekstra in 1814 in Burgum. Hinke werd 38 jaar. 

4. Douwe H.Wadman (1783 Tytjerk- overleden 1826 Burgum). Douwe trouwde met Grietje Pieters Sikkema in 1811 in Burgum. Naar bekend kregen ze alleen hun dochter Maaike D.Wadman. Douwe was koopman, en ze hadden een herbergje in Tytjerk bij de brug. Douwe H.Wadman overleed met 42 jaar in 1826.

5. Gepke H.Wadman (1788 Tytjerk- 1835 Tytjerk). Gepke werd moeder van 7 kinderen en was getrouwd met Hendrik Roelofs Buruma. Hendrik was eerst kastelein in Tytjerk maar daarna kastelein in Tytjerk. 


Generatie 3.

Maaike D.Wadman  (1811 Tytjerk- 1855 Burgum)trouwde met Dirk Jans de Boer in 1829, en na zijn overlijden met Sjoerd Tijsses jansma in 1841 in Burgum. Er is een hoofdstuk gewijd aan Maaike Wadman. Maaike overleed bij haar 12e kind in 1855 in Burgum. Zij wordt hierboven ook al beschreven. 


Familieverbanden met de Wyminga’s.

 

Overgrootouders:

-          Jan Roels Wyminga, koemelker te Garyp geboren 1785

-          Zijn vrouw Attje Romkes Kloosterman

6 kinderen:

- Roel, Fritsen, Antje, Froukje, Sijke, Maaike  en Alle Jans Wyminga.

Een zoon van Antje Wyminga uit haar huwelijk met Hendrik F. Wadman is Douwe H. Wadman, en dat is de vader van Maaike D. Wadman. De Wyminga’s, die vooral landbouwers, koopman en herbergier waren rondom Burgum, Hurdegaryp en Tytsjerk.

Antje Jans Wyminga huwde een Wadman, evenals Froukje Jans Wyminga. Haar oom was Haije Wadman welke land bezat aan de westelijke kant van de zomerweg en een herberg had bij de brug van Tytsjerk. De buurman van Haije Wadman was de winkelier Alle Jans Wyminga en in de buurt was veel land van Klaas Roels Wyminga, de koopman uit Hurdegaryp. Klaas Roels Wyminga kocht en verkocht land van Sjoerd Tijsses Jansma, en verkocht het beurtschip ‘De Fortuin’ aan Okke Tijsses Jansma. Klaas Roels Wyminga is een neef van Douwe Hendriks Wadman.

 

Maaike D.Wadman erfde van haar oudtante Maaike Jans Wyminga, een zuster van haar beppe Antje Jans Wyminga.