Jansmabergum.nl 

op zoek naar betekenis Sjoerd Martens (geboren in Drogeham 1670)  en Pytje Sjoerds (geboren in Suawoude)


  http://http://www.suwald.nl/voorbeeld-pagina/historie/


Pietje Sjoerds uit Suawoude was een weduwe. Ze was eerder getrouwd met Auke Sikkens maar Auke overleed op 23 jarige leeftijd. Samen hadden ze een dochtertje, Jouckjen Aukes. 

Pietje Sjoerds hertrouwde met Marten Martens, een Meester Kleermaker uit Burgum in 1693, in Burgum. Haar kleine dochtertje Jouckjen (2 jaar, geboren in 1691 Burgum) heeft Marten als stiefvader gehad. Marten en Pytje kregen 9 kinderen voor zover bekend:

  1. Sjoerd Martens 1694-1741 Burgum, ook hij werd Meester Kleermaker
  2. Maaike Martens 1695
  3. Grietje Martens 1698
  4. Marten Martens 1700-1778
  5. Auke en Leentje Martens 1704
  6. Aafke Martens 1708
  7. Jacob Martens 1711

De Martens familie werd vrij uitgebreid, maar ik ga verder met onze voorouder: Sjoerd Martens, de oudste zoon. Zijn stiefdochter Jouckjen Aukes trouwde later met Staphorstius, welke overleed in 1743 te Burgum. Meer gegevens zijn er van deze mensen niet te vinden. 


Okke 4-1-2012

"Hast de Laverman( Louwerman)( Lauwerman)  tuke fan us foaralders al ris neisjoen ? b.f. Marten Joostes en Fokeltje. Grutte tuke en ek oeral ferspraad.
Marten Martens en Pietje Sjoerds ha nei harren houlik yn 1693 yn Burgum in ofgriislike grutte kloft neilitten net, hast wol in bibleteek wurdich.
Ik ha wol oer de 100 steambeamen op de PC stean wert it neiteam fan Martens Pytsje yn foarkomme".Okke:

'Op 161 Schoolstraat Bergum wenne Marten Martens de kleanmakker fan Droegeham en dy't yn 1693 mei de widdow frou Pietje Sjoerds trouwde.

Fan Marten Marten ut de Droegeham wit ik fjirder gjin duvel – de dymny dere is Atze Nicolai, wie neffen syn soan dy't him opfolge hat – eene beetje aan den luien kant ende heeft de kercke registers niet goed bijdegehouden-.

De bern fan Marten en Pietje binne al neisocht en de famyljes fan 1600 ek al dien foar safier as it mooglik is'.

 

Okke; bron Tresoar: 

'Marten Martens (MARTEN MARTENS), mr. kleermaker te Bergum, 32 jaar oud,

verklaart dat hij op zaterdag j.l. "gemaakte kleren" (maken kan ook zijn:

herstellen) heeft gebracht ten huize van Jan Pytters (JAN PIETERS), mr. bakker

op de Nieuwstad aldaar; dat daar toen ook is gekomen Froukjen Oebles (FROUKJE

OEBELES), wonende voor dienstmaagd bij Cornelis Sydes (KORNELIS SIEDSES),

huisman te Bergum; getuige heeft "een soopje" gedronken met Froukje en Wybe

Pytters (WIEBE PIETERS), broer van Jan, en bij hem inwonende. Toen ze

vertrokken heeft hij Froukje uitgenodigd om nog wat te drinken in de herberg op

de Nieuwstad. Daar troffen ze Haje Tjallings (HAIE TJALLINGS) aan, toen Marten

wilde afrekenen miste hij zijn buidel met ongeveer 9 gulden; na veel gedoe en

gezoek haalde Antje Sjoerds (ANTJE SJOERDS), de dochter van de kasteleinse, de

buidel tussen de borsten van Froukje vandaan

 - verklaring van Lijsbert Willems (LIJSBET WILLEMS), ruim 60 jaar oud, weduwe

van Sjoerd Tjerks (SJOERD TJERKS), wonende in de herberg op de Nieuwstad

 - idem van Antje Sjoerds, 27 of 28 jaar, wonende bij haar moeder voornoemd

 - idem van Haje Tjallings, vrijgezel te Bergum bij de Nieuwstad, 33 jaar oud

 - Froukjen Oebles, 21 jaar, dienstmeid bij Cornelis Sydes, huisman te Bergum

in Noordermeer, ontkent de buidel te hebben gestolen; zegt dat Antje die

tevoren al in haar hand had'.

 

 

Okke

'Je moatte der ek wol wer om gnize net – dat kroegje der op’e Burgumer Nijsted – suver hast in doarp sels, mei de Bosgras, van der Veens mei cichorei fabryk en fearskip ensf. en Froukje Oebeles mei in ponge jild tusken de boarsten..'


Okke 16-2-2015

"De Mormonen ha jierren lyn yn Ned. al de tsjerke records filme en ha doe ek kopijen jun oan Ned. en Fryske ynstansjes.
Dizze gegevens binne no ek te besjen op it internet – skitterend !!!! wat in skat oan gegevens Sytie.
Sjoch ris nei Stamboom Forum en dan click oan Alle Forums en dan Actualiteit en dernei nei https://familysearch.otg/search/collection/list en sa wat fjirder nai Friesland Overijsel, 1542 – 1811 DTB Register of nei Netherlands, Friesland , Church Records 1543 – 1911 dan nei Browse Through 257,058 images dan nei Ned. Herformd en dan nei Bergum en nei Trouwen 1679 –1812.
Der sjochst op it rjochter vakje 249 stean en de linkse is leech. Set der 41 yn en sjoch it mar io it skerm – De Ondertrouw op 1 Juli 1693 fan Marten Martens van Drogeham en Pietje Sjoerds van Bergum weduwe van Auke Sikkes en yn tinne ink it houlik 3 wiken letter.
 
De gegevens va Droegeham binne ek te finen mar it skriuwen is hast net te lezen – dat wist ik trouwens ek wol want Ds. Atze Nicolai wie tige sleauw, mar miskien mei oer oerkes mei in fergrutgles soen syn berte/ dopen te finen weze. Wy witte dat hij mei attestatie fan Droegeham nei Burgum kommen is en dus moat hij ek al lid fan de tsjerke yn D’ham west ha en miskien ek te finen yn it lidmaten boek, as dat tenminste bestjit – ik ha der nog net om syke trouwens".