Jansmabergum.nl 

op zoek naar betekenis 


Okke Wiemers Jansma


 


P.S. NOG IN PLAATSJE FAN DE SKRIUWER UT 2007 FOAR DE ALD PLEATS FAN PAKE EN BEPPE OAN DE MALEWEI YN EASTERMAR". 
Okke 2-3-2012

Ik fun dit juster op it internet en ik tocht sa dit koe wol ris nijsgjirrich foar dy weze en miskien Heit ek.


Okke yn Geelong
Okke yn de krante.pdf (976.93KB)
Okke yn Geelong
Okke yn de krante.pdf (976.93KB)OOkke: "Hjir nog in pear plaatsjes fan myn 1ste restauraasje fan 1967 – in Massey Harris 3.5 pk hjir oan it rinnen yn de simmer ".  
 


 
                                                                                  

 

Okke 1-3-2013

 

American Civil War
vergeten oude foto's 1861-1864
Audiologie.pdf (9.92MB)
American Civil War
vergeten oude foto's 1861-1864
Audiologie.pdf (9.92MB)

"De earste oarloch wert fotography brukt wurde koe – de Civil War fan de US.
In oarloch dyt Amerika ha moast mar der, as in lan, noait oerhinne kommen is en ek noait oerhinne komme sil.
De gesichten fan dy minsken en de kwaliteit fan de printen sprutsen my bot oan". 


Okke 17-3-2013

"De oerbeppe sizzer fan Antje Okkes Jansma – Okke van der Veen ut Burgum stjurde my dit fan’e moarn ek al.
In skitterend plaatsje tocht ik.
Myn skutsje sil net ferve wurde mar sil yn de blanke lak stean"