Jansmabergum.nl 

op zoek naar betekenis 
Tijs Sjoerds Jansma (geboren te Burgum 1848 en overleden in 1904 in Burgum met 55 jaar) 

 

 
Wytske en Tijs Sjoerds Jansma voor juli 1904, waarschijnlijk vlak voor het overlijden van Thijs. Toen Tijs overleed was hij 55 jaar en Wytske 52 jaar. Hun oudste zoon Okke vertrok naar Amerika in oktober 1905. 

Okke 24-9-2010:

‘Wat ha dyn foargongers ek wat meimakke sa net - alles opskriuwe hjer want dat moatte wy skielk allegearre festlizze he’

Tijs komt uit een complexe gezinssituatie, zijn moeder Maaike trouwde als weduwvrouw met jonge kinderen zijn vader Sjoerd. Uit beide relaties waren en werden kinderen geboren. Toen zijn moeder stierf was Tijs 6 jaar, en zijn nog relatief jonge vader huwde opnieuw. Ook daarbij werden weer kinderen geboren.


Tijs is opgegroeid in Burgum, waar zijn vader achtereenvolgens ‘kastelein’, ‘landbouwer’ en ‘koopman’ wordt genoemd. Het is niet zeker of ze gewoond hebben in de herberg ‘Huis ter Heide’ aan de Zomerweg te Burgum maar waarschijnlijk is het wel.   Als Tijs 3 jaar is, en dat zal hij niet bewust hebben meegemaakt, verkoopt zijn vader het vee (april 1851) . Het kan het vee zijn wat op stal stond bij ‘Huis ter Heide’ de herberg met stal aan de Zomerweg. Als Tijs 6 jaar is, wordt ‘de huizinghe en de herberg met boomgaard en weilanden, in de verhuur gedaan (1854). Sjoerd Tijsses Jansma doet meerdere grote openbare verkopingen want hij heeft zijn zin gezet op een grote verandering waar veel geld voor nodig was:

-         de pacht van de nieuw gezette boerderij 'Groot Veldlust" aan de nieuwe Straatweg. Deze weg was gereed gekomen in 1830 en verbond Leeuwarden met Groningen, door de heidevelden. De boerderij was geplaatst op de Statenheide. Het was een groot project van de grootgrondbezitter Nicolaas van IJpey. Sjoerd werd de boerderij gegund en het gezin werd vanaf 1852 de eerste bewoners. De boerderij werd 1850 gebouwd en was gereed 1882.

-         In het centrum van Burgum besloot de weduwe van Jan Douwe Wadman, Rinske Pieters Smids, dat het genoeg was geweest. Rinske was 68 jaar en al 10 jaren weduwe. Rinske had een behoorlijk bezit in het centrum aan onroerende goederen waaronder de Koemarkt, herberg Het Roodhert, en meerdere bouwlanden er om heen. Haar zoon Pieter was ongehuwd en samen hadden ze de herberg gehad, maar Pieter was overleden. Haar 3 dochters waren getrouwd en waren verhuisd naar Sneek en Harlingen. Haar jongste zoon Folkert was ook ongehuwd, maar kennelijk wilde Rinske geen overdracht van haar bezit naar Folkert. De hele zaak stond te koop en werd gekocht,  met eigen en geleend geld, door Sjoerd Tijsses Jansma.

    

Toen Tijs 6 jaar was, is overleed in februari 1855  zijn moeder Maaike op boerderij 'Groot Veldlust". Zijn zusje is was 2 dagen eerder geboren. Je kunt dus stellen dat zijn moeder in het kraambed is overleden, in een behoorlijk strenge februarimaand. Sjoerd bleef achter met een groot aantal kinderen en een enorm groot arsenaal aan onroerende goederen. De stiefkinderen vonden dat er maar eens uitbetaald moest worden, want zij hadden van de erfenis van hun vader Dirk Jans de Boer ook nog geen cent ontvangen. Bovendien hadden deze kinderen voogden die deze verdeling zullen hebben ondersteund. De onroerende goederen, gekocht in 1854 moesten verkocht, en de boerderij Groot Veldlust moest na de oogst in 1856 worden verlaten.

Hoe was de situatie in februari 1855, na het overlijden van Maaike Douwes Wadman:

Het gezin woonde op de pachtboerderij ‘Groot Veldlust’ onder Burgum, maar ze konden hier niet blijven wonen. Sjoerd zat met de handen in het haar hoe de kinderen groot gebracht moesten worden zonder moeder. Uitgaande van de 6 jarige Tijs vormt zich het volgende beeld:


   

 1. Zijn halfzus Grietje de Boer  (geboren 21-2-1830) was 24 jaar. Haar grootouders van beide zijden waren     overleden. Het kan zijn dat ze werkte in een dienstbetrekking, maar dat ze  weer naar huis werd gehaald om voor de stiefzusjes en stiefbroertjes te  zorgen. Uit de erfenis kreeg Grietje een huis in de buurt van Huis ter Heide, land en een zitplaats in de Grote Kerk in Burgum, oosthoek, naast  haar broer Douwe de Boer. Grietje trouwde pas op haar 29 e jaar met een weduwnaar, maar haar leven ging niet over rozen en ze stierf betrekkelijk jong. Een stukje van haar leven wordt beschreven bij het hoofdstuk over Sjoerd Tijsses Jansma en haar moeder Maaike Douwes Wadman.

  

 1. Zijn halfzus Welmoed de Boer  (geboren 31-5-1832), was 22 jaar en al getrouwd op haar 20 e in  mei 1853, en moeder van een  dochtertje. Welmoed en haar man Wybe van der Meulen hebben een tijd lang een huis gehuurd van Sjoerd, een huis horende bij Huis ter Heide. Waarschijnlijk werd dit later in de erfenis nagelaten aan haar zuster Grietje. Toen Sjoerd en Maaike naar 'Groot Veldlust' gingen, was het de bedoeling dat Welmoed en Wybe tijdelijk 'Huis ter Heide 'huruden, en later naar 'Het Roodhert'gingen.  Met de erfenis van haar moeder deden Welmoed een Wybe een grote aankoop: ze kochten Het Roodhert, de Koemarkt en alle bijbehorende land in het centrum van Bergum van Sjoerd. Het leven van zijn halfzuster Welmoed is ook een aaneenschakeling van geboorten en    sterfgevallen. Welmoed hertrouwde later op 59 jarige leeftijd met weduwnaar Broos, bakker aan de Schoolstraat.
 2. Zijn halfbroer Douwe de Boer (geboren 29-1-1837) was 18 jaar. Douwe heeft waarschijnlijk zijn stiefvader vaak met het boerenwerk geholpen. Jammergenoeg is Douwe redelijk jong overleden (34 jaar); hij en wordt in akten ‘boerenknecht’ genoemd. Douwe bleef altijd ongehuwd. De levens van zijn halfzusters- en  broer waren niet erg fortuinlijk.

  

 1. Broer  Okke Sjoerds Jansma  (20-10-1842) was 12 jaar
 2. Broer Jan Sjoerds Jansma (19-03-1844) was 10 jaar
 3. Zusje  Antje Sjoerds Jansma (15-03-1846) was 8 jaar
 4. Tijs Sjoerds Jansma (09-11-1848) zelf was dus 6 jaar
 5. Broertje Sikke Sjoerds Jansma  (30-11-1850) was 4 jaar
 6. Zusje Trijntje Sjoerds Jansma (04-04-1853) was 2 jaar. Het meisje was vernoemd  naar het gestorven stiefzusje Trijntje de Boer. 
 7. Zusje  Maaike Sjoerds Jansma 10-02-1855) was 2 dagen oud en werd naar haar moeder Maaike Douwes Wadman vernoemd.


Alleen de grootouders van vaders kant leven nog:

-         Pake Tijs Sjoerd Jansma overleed in juni 1855 (een paar maand na zijn moeder Maaike Douwes Wadman) op 67 jarige leeftijd.

   

-         Beppe Antje Bosgra was 58 jaar, en zou heel oud worden. Ze is de enige grootouder van betekenis in zijn leven. 


Tresoar: Memories kantoor Hardegarijp, overl. jaar 1855 Gemeente Tietjerksteradeel   Overledene  : Thijs Sjoerds Jansma Overleden op: 25 juni 1855 Wonende te  : Bergum Tekst: Certificaat van onvermogen; 67 jr  Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.
Stiefzusjes Grietje en Welmoed  pasten waarschijnlijk op de kinderen terwijl vader Sjoerd de landen bewerkte en zich in het wespennest waagde van erfenis en verkopingen. Het kan zijn dat Welmoed de jongste kinderen in huis nam. Zusje Trijntje vernoemd later, toen ze zelf kinderen kreeg, 2 van haar dochtertjes naar Grietje en Welmoed de Boer, omdat ze voor haar van grote betekenis waren na de dood van haar moeder. Het kan ook zijn dat de oudste jongen Okke, 12 jaar, bij bij zijn grootmoeder Antje Okkes Bosgra. Deze jongen Okke vernoemt later, nadat hij kinderen kreeg, een dochtertje naar beppe Antje. Een jongen van 12 jaar is misschien ook niet direct gezeglijk naar zijn oudere stiefzusjes zodat er een andere oplossing werd gezocht. Waarschijnlijk is hij vroeg van school gehaald en moest hij meewerken.De jeugdjaren 1856, 1857 en 1858.

Tijs was een jongen van in die tijd van 7, 8 en 9 jaar. Hij zal de school hebben bezocht. Belangrijke feiten:

 1. In november 1856 overleed zijn  broertje Sikke van 5 jaar. Vader Sjoerd wordt bij de aangifte ‘landbouwer’     genoemd, en Sikke had een voogd, landbouwer Sipke Rindert Algra te Kooten.  Sipke Algra was de oudoom van Maaike Douwes Wadman. De jongen liet geld en land na bij zijn overlijden. Dat zijn jongere broertje Sikke overleed is ronduit tragisch te noemen. Sikke heeft zijn moeder waarschijnlijk erg  gemist, en hem ontbrak zijn vader die druk bezig was met openbare verkopingen en  met de dreigende verkoop van Het Roodhert, de Koemarkt en weidlanden rondom. Tegelijk moest zijn vader de velden nog te bewerken voor de overdracht van "Groot Veldlust'. Sikke is     overleden in Burgum, waarschijnlijk in Huis ter Heide. Zijn voogd  woonde op een boerderij bij Suawoude; De Kooten. Wat er gebeurd is weten we niet. Een kind van 5 jaar verliezen is een hele klap in een gezin.
 2. Er woonden vrij veel familieleden in de buurt maar de verbindende schakel was beppe Antje Okkes Bosgra. Zijn neefjes en nichtjes Jansma uit Suamar woonden niet bij hem in de directe omgeving,dus samen spelen zal alleen tijdens hoogtijdagen gebeurd zijn. Wel woonden de neefjes en nichtjes Veenstra in de buurt, Wielinga, van der Berg en Feenstra.   Een aantal neven en nichten hadden dezelfde namen als zijn broers en zusters, omdat kinderen traditioneel namen kregen volgens regels binnen de familie. Vaak had naamgeving met geld te maken. 

     

Vader Sjoerd Tijsses Jansma werkte als boer zonder vee nog wel op het land; het land wat in de erfenis was verdeeld onder zijn kinderen die nog erg jong waren. Zo kon hij nog zijn gezin onderhouden van de opbrengsten en misschien verhuurd van hooilanden. Het kan ook zijn dat het land verhuurd werd, want zijn vader was meer koopman en herbergier dan boer. 

1955 en 1956 vormden een scharnierpunt in de tijd. De situatie was niet rooskleurig na de dood van zijn moeder en broertje. Ze gingen van de boerderij"Groot Veldlust" en zijn vader had financiële kopzorgen, familieleden  moesten  voor de kleine kinderen zorgen en zijn vader had genoeg te doen met Huis ter heide. Toen pake Tijs overleed besloot zijn vader dit werk bij de Bosgra's over te nemen en was nog meer van huis. Hij ging met het werkvolk mee naar Noord Groningen, in de tuinaanleg van die nieuwe landaanwinst. Waarschijnlijk is om een huishoudster gezocht, en dat werd Jantje Rykles Linthorst, een Groningse.


10 jaar; Tijs krijgt een stiefmoeder, en ze wonen in Huis ter Heide. 

Zijn vader Sjoerd hertrouwde met Jantje Rikels Linthorst, op 4 september 1858 in Bergum. Op dat moment was de hele erfenisverdeling achter de rug.Tante Jantje’ komt van Niezijl uit een kasteleinfamilie onder Grijpskerk. Huis ter Heide was eigenlijk de erfenis van zijn kleine zusje Maaike maar werd gebruikt door vader Sjoerd. De eerste 4 kinderen van vader Sjoerd en tante Jantje

 

Aan de Zomerweg in Burgum worden zijn halfzusjes en – broertjes geboren: 

 1. Halfzusje  Jantje Sjoerds Jansma  geboren in 1859  en is Tijs 10 jaar.      
 2. Halfbroertje  Rikel Sjoerds Jansma  geboren in 1863  en Tijs is 14 jaar.
 3. Halfbroertje  Sikke Sjoerds Jansma  geboren in 1865, maar hij wordt maar 2 maanden  oud. Tijs is 16 jaar.
 4. Halfbroertje  Sikke Sjoerds Jansma  geboren in 1867  in Hurdegaryp.Tijs is 18 jaar.

     

Als Tijs 18 jaar is (1867), heeft zijn vader Sjoerd het beroep veranderd in ‘tuinman’ en woont het gezin in Hurdegaryp. Het gezin zal waarschijnlijk nog steeds aan de Zomerweg wonen, maar dan aan de westelijke kant bij Hurdegaryp. Er lag daar namelijk nog land wat toebehoorde aan vader Sjoerd die het land beheerde vanuit de erfenis van zijn kinderen.   In 1867 werd al het land rondom Huis ter Heide verkocht en kan van de opbrengst een huis gekocht zijn onder Hurdegaryp. Tresoar: 1867 Bergum, notaris W. Tromp Gemeente: Tietjerksteradeel Provisionele en finale toewijzing Betreft de verkoop van 2 percelen weidland bij het Huis ter Heide te Bergum, koopsom fl. 1796 

- Wybe Edzes van der Meulen te Bergum, verkoper 

- Okke Sjoerds Jansma te Bergum, verkoper 

- Jan Sjoerds Jansma te Bergum, verkoper 

- Sjoerd Thijsses Jansma te Hardegarijp, weduwnaar van Maaike Douwes Wadman,   verkoper in kwaliteit, tevens als vader van en voogd over Antje, Thijs,   Trijntje en Maaike Sjoerds Jansma 

- Sipke Rinderts Algra te Hardegarijp, verkoper in kwaliteit, tevens als   toeziend voogd over Antje, Thijs, Trijntje en Maaike Sjoerds Jansma 

- Oeds Gerbens de Vries te Bergum, koperTijs’ broer Okke trouwde met Minke Veldman (1867), en vlak daarna zijn zuster Antje met Popke Douma (1868), de laatsten hadden een winkeltje aan de Zomerweg. Het jaar erop trouwde zijn broer Jan, een  landbouwer, met de Bergumse winkeliersdochter Hotske Dijksta (1869). 


Tijs werd soldaat op zijn 18 e en moest de plicht van Nationale Militie afmaken. Ondertussen had Tijs  Wytske Klazes van der Meulen leren kennen. Hij kan als soldaat, terug in Burgum indruk op haar hebben gemaakt. Maar ze kunnen elkaar ook tegengekomen zijn in Burgum waar Tijs de bomen en struiken bij de Bosgra’s haalde voor de tuinaanleg van zijn vader. Hij kan haar ook ontmoet hebben in de buurt van Het Roodhert. Zijn halfzuster Welmoed en zwager Wybe van der Meulen hadden Roodhert verkocht in 1869 waar ze 13 jaar de scepter over zwaaiden en Wytske's broer Jelke van der Meulen kocht daarna Het Roodhert. 
1871 is weer een jaar waarin veel gebeurde. 


Tijs' broer Jan overleed plotseling. Jan was nog maar 27 jaar, een paar jaar getrouwd en hij had een klein dochtertje. Het jonge echtpaar woonde in Burgum waar Jan herbergier was.  Misschien dat eerst hand en span diensten voor Jan's weduwe gedaan moesten worden.. De hele familie treft elkaar weer bij het graf in Burgum.. In augustus 1871 wordt Tijs' volgende halfbroertje geboren, die ook meteen Jan werd genoemd, een kleine pleister op de wonde. Kleine Jan wordt in Uithuizen geboren. In december slaat het volgende noodlot toe, als zijn halfbroer Douwe plotseling overlijdt, 34 jaar. Tijs is opgegroeid met Douwe de Boer, een trouwe werker die steeds voor de dieren had gezorgd van vader Sjoerd. Douwe de Boer had door de erfenis van zijn moeder een huisje in Burgum tegenover Het Roodhert, en werd 'arbeider' genoemd in de acten. Het kan zijn dat er iets met Douwe aan de hand was, en misschien kon Douwe er slecht tegen dat zijn stiefvader Sjoerd met zijn gezin naar Uithuizen was verhuisd en hem'achterliet'.  Douwe was ongehuwd. Weer kon de familie bij het graf afscheid nemen van een familielid..


Zijn tante Jantje, zijn stiefmoeder, was zwanger van haar 5e kind in Hurdegaryp en het gezin van vader Sjoerd en Jantje stonden aan het begin van hun verhuizing naar Uithuizen. 


Tijs is in  1871 wel meeverhuisd naar Uithuizen met het gezin en hielp zijn vader Sjoerd in de tuinbouw in Noord Groningen. Misschien dat Tijs ook voorkomt in de Bosgra lijsten al medewerker. Tijs zal ook in Burgum vaak te vinden zijn geweest opmdat hij verkering had met Wytske van der Meulen.  Hij kende Het Roodhert goed, en waarschijnlijk hielp hij haar broer Jelke van der Meulen met tappen. Bovendien hoorde hij al nieuwtjes van Burgum altijd in de herbergen. 


Tijs heeft veel heen en weer gereisd tussen Uithuizen en Burgum en uiteindelijk besloten Tijs en Wytske besluiten te trouwen. Hun trouwdatum werd vastgesteld 15  mei 1872 in Burgum. 


Huwelijk Tijs en Wietske 6 mei 1872 Burgum.  

Tijs was 23 jaar en Wytske is 20 jaar. Er staat in de documenten beschreven dat Tijs kastelein was in Burgum, zijn vader Sjoerd was ‘aanlegger van tuinen’, wonende te Uithuizen. Wytske was ‘zonder beroep’. Hun beider vaders, Sjoerd Tijsses Jansma en Klaas Jelmers van der Meulen waren tijdens de ondertekening aanwezig bij het huwelijk. Tijs moeder was overleden en Wytske’s moeder had mondeling meegegeven dat ze met het huwelijk eens was. Het is de vraag waar Tijs kastelein werd. 

Er waren meer herbergen in Burgum zoals ‘De drie baarzen’ bij de Burgumerdaam (afgebroken) en “De volle hand’ aan de Schoolstraat (www.devollehand.nl , nu kapperszaak) en 'De Ster' aan de Lageweg. Kasteleins zaten dicht bij het vuur als het om handel en transacties ging. 


Allerlei vragen over de herberg en het beroep van Tijs.

Kan herberg Huis ter Heide nog in de familie zijn geweest? Het was tenslotte verhuurd door zijn vader in 1854, het gezin woonde er na 1855/1856 een tijdlang na de dood van zijn moeder. Halfzus Grietje woonde ten noorden van Huis ter Heide.  Grietje overleed trouwens als jonge moeder en dat huisje zal daarna geërfd zijn door haar man en dochtertje Poelstra.Veel land rondom Huis ter Heide was al verkocht in 186. Volgens de erfenis van moeder Maaike Wadman, kwam herberg Huis ter Heide toe aan aan zijn zusje Maaike, toen net geboren. 

In 1872 was Maaike 17 jaar en woonde met haar ouders in Uithuizen. Het is niet duidelijk of Sjoerd de herberg verhuurde, maar ik neem aan van wel, want de locatie werd vaak in actes genoemd, ook de naam van de huurder werd genoemd wanneer een acte in Huis ter Heide werd gepasseerd. Maaike met de winkelman Westerlaan van de Schoolstraat in 1883 en eigenlijk was de erfenis voor haar. Het is mij nog niet duidelijk of Maaike zelf in Huis ter Heide heeft gewoond maar het lijkt er niet op. Maaike is niet oud geworden, ze overleed op 32 jarige leeftijd. 

Vanuit de erfenis had Tijs nog een stuk land aan de  Straatweg onder Burgum van zeker 2 bunder.


Huis ter Heide werd afgebroken in 1912, tijdens de aanleg van de nieuwe weg ten noorden van Burgum. De dobbe er tegenover bestaat nog steeds. Hieronder een artikel van maart 1913. 

   


Op 8 mei 1877 is er een advertentie waarin vee en kasteleinspul verkocht. Okke en ik hebben lang gedacht dat Tijs failliet was gegaan en zijn herberg met vee moest verkopen. Bij nadere bestudering van acten blijkt een ander verhaal. Tijs wordt in actes  'boer en kastelein'genoemd, hij is dan 28 jaar en heeft 2 zoontjes; Sjoerd en Klaas. 

Wat blijkt: in herberg 'De Ster' van weduwe Kooistra aan de Lageweg komen op 27 maart 1878 een aantal mensen bij elkaar voor het passeren van een acte met notaris Sickler. Er worden 3 percelen verkocht en perceel nummer 3, een piepklein huisje op de Burgummerheide met veel land moest in de verkoop ( huis 50 centiare en bouwland 22 are en 90 centiare). Hier woonde Hoekstra die niet kon lezen en schrijven en ook niet meer het eigendomsrecht kon vinden. Tijs werd als gemachtigde door de familie aangesteld en mocht de advertentie opstellen.

Verder maakte Tijs een advertentie voor de verkoop van een herberg, welke  werd verkocht aan zijn oom Tijs Hendrik Veenstra. 

Het lijkt erop dat Tijs een soort makelaar is, of strijkgeldschrijver. 

Tresoar (acte opgevraagd): 1878 Bergum, notaris Nicolaas Sickler Gemeente: Tietjerksteradeel Provisionele en finale toewijzing 

- Walle Tromp te Bergum, verkoper in kwaliteit ( Hij verkoopt een perceel  van de weduwe van familie Kooistra, drijft de prijs op en verkoopt het met winst aan Folkert van der Meulen  veekoopman te Burgum).

- Thijs Sjoerds Jansma te Bergum, verkoper in kwaliteit ( Hij verkoopt voor de familie Hoekstra een huis en erf, drijft de prijs op en verkoop het aan de arbeider Hooijenga op de Burgummerheide met winst). 

Betreft de koop van een huis en herberg te Bergum, koopsom fl. 2525 

- Thijs Hendriks Veenstra te Bergum, koper  (Tijs'oom, 34 jaar)

Betreft de koop van een huis te Garijp, koopsom fl. 1100 

- Pieter Pieters Postma te Garijp, koper 

Betreft de koop van een woning met bijgelegen grond te Bergum, koopsom fl. 410

 - Anne Hedzers Hooyenga te Bergum, koper  
In 1881 is Tijs  is 32 jaar en deze advertentie is ook bewaard gebleven. In een andere acte van het zelfde jaar verkoop Tijs veldvruchten, ook uit naam van iemand. 


Tresoar 10 mei 1881 Bergum, notaris Nicolaas Sickler Gemeente: Tietjerksteradeel Verkoping Betreft de verkoop van roerende goederen 

- Thijs Sjoerds Jansma te Bergum, verkoper   


Het kan zijn dat hij eens is blijven hangen aan een koop, strijkgeldschrijver was toch een risico vol beroep. In de onderstaande advertentie lijkt het erop dat Tijs zijn eigen Zathe en landen moet verkopen of verhuren. Of dat Tijs het had gekocht en het met winst wilde verhuren omdat hij er handel in zag.


De Schotanus atlas. Rood gekleurd is De Vaart, dus daar zal de Zathe met land naast gelegen hebben. 


In ieder geval werd het land gesplitst in 8 delen die afzonderlijk werden verhuurd waaronder de Reidekamp en de Hoogekamp (oude erfenis weid-en bouwlanden van Sjoerd Jansma). De verhuur werd geregeld in de acte van 16 januari 1882 bij zijn vaste notaris Sickler in Burgum op Huis ter Heide van Van der Veen. Het land is 15 bunder en 56 roede ( 56 are). Een behoorlijke lap grond.

 Het werd een acte waarin meer mensen percelen verhuurden, waaronder Tijs. Opgetelde jaar prijs werd 460 gulden, voor een aantal koemelkers, winkeliers, arbeiders te Burgum en Burgummerheide. De namen van de bouw- en weidgronden kwamen ook voor in de erfenis van zijn moeder Maaike. De vraag is hoe deze landjes bij Tijs terecht kwamen, het zou kunnen dat hij ze had overgekocht van zijn broers of zusters. Een aantal was in 1882 ook al gestorven en zijn vader woonde met zijn nieuwe gezin in Uithuizen. "In het in 1816 ingevoerde Nederlands metriek stelsel gebruikte men de naam vierkante roede voor de are. In 1937 werd de roede definitief afgeschaft. Echter, in de bloembollenteelt wordt de Rijnlandse Roede (RR²) nog steeds als oppervlaktemaat gebruikt. Wel rekent men daar voor het gemak vaak 700 roede op een bunder, waarbij bunder voor een hectare staat". 1 are is 100 m2. 1 bunder is 10.000 vierkante meter. 
Tresoar: 16 januari 1882 Bergum, notaris Nicolaas Sickler Gemeente: Tietjerksteradeel Verhuring

 - Tijs Sjoerds Jansma te Bergum, verhuurder; en anderen. 

(acte opgevraagd). 


Aan de Molensloot lag ook land  bij de Burgummerdaam. De korenmolen lag iets noordelijker. Het bouwland was in 1832 in bezit van Jan Douwes Wadman, en in 1882 heeft het bij de Zathe gehoord.  In de huidige  tijd is het stuk land een parkeerterrein aan het water van de Kromme Ee/ Groninger Vaart.


Persoonlijk leven. 

Tijs kan op de Zathe hebben gewoond en het het door strijkgeld hebben moeten verkopen. In de advertentie staat dat de zathe bewoond werd door Tijs Sjoerd Jansma. Het gezin is daarna naar Hurdegaryp verhuisd, misschien aan het eind van de Zomerweg, dat valt nl ook onder Hurdegaryp. In 1882, in januari tijdens de verkoop van de zathe en de verhuur van het land was Wytske bevallen van hun 5e kind, hun zoon Okke. Wytske was gelijk weer zwanger na deze geboorte  en hun zoon Jelmer kwam in december 1882 ter wereld in Hurdegaryp. In Hurdegaryp kan Tijs misschien in de tuinen van Vlaskamp hebben gewerkt. 


Vanaf  1882 tot 1886 ( van zijn 33 e tot 38 jaar) wordt Tijs  ‘koopman’  genoemd  en is hij in dienst van de Bosgra’s, als handelsreiziger van bomen.   Zijn grootvader Tijs had bij de Bosgra’s  gewerkt en zijn grootmoeder Antje was een Bosgra, zijn vader Sjoerd  werkte  nog steeds voor de Bosgra’s als aanlegger van tuinen in Uithuizen. Tijs werkte voor zijn huwelijk al met zijn vader Sjoerd samen in de tuinen in de buurt van Uithuizermeeden. Na 1886  wordt Tijs ‘arbeider’ bij de Bosgra’s ( vanaf 38 jaar tot zijn dood met 55 jaar). In totaal  diende Tijs 22 jaar de Bosgra’s waar hij een gewaardeerde kracht was. 

Dat betekend waarschijnlijk dat Tijs de zathe kwijt was maar nog wel inkomen had uit de verhuurde stukken land. 
1887

Maar de transacties bleven wel doorgaan, al was Tijs nu handelsreiziger. In 1887, Tijs was 39 jaar, werd een akte gepasseerd in Huis ter Heide, nu verhuurd aan Hoekstra. De akte is van 7 maart 1887 en de verhuurder is Tijs Sjoerds Jansma. Tijs en  Wytske woonden er niet maar ze verkregen wel geld uit de verhuur. Een publiekelijke verhuring van de Reidekamp bij Huis ter Heide; 90 are bouwland. 
Tersoar: 7 januari 1887 Bergum, notaris Nicolaas Sickler Gemeente: Tietjerksteradeel Verhuring

 - Oeds Gerbens de Vries te Bergum, verhuurder (al eerder koper van enkele weilanden bij Huis ter Heide sinds 1867

- Tijs Sjoerds Jansma te Bergum, verhuurder   


Verhuring of verkoping:

2 hectare, 7 are  bouwgrond , genoemd “Hoogekamp” aan de westkant van de  Straatweg, in 2 delen gescheiden door een haag.  Het zuidelijke deel telde 4 percelen en  het noordelijke stuk ook. Waarschijnlijk het stuk land wat Tijs geërfd     had in 1854, toen zijn moeder Maaike Douwes Wadman overleden was en wat  hem in 1856 werd toebedeeld. Zijn vader had het land altijd bewerkt. Hieronder een deel uit deze erfenis, Tijs was toen 6 jaar. Het was al oud land, door moeder Maaike Douwes Wadman geërfd. 


   


Een perceel bouwland aldaar, aan den straatweg,   ten noorden van het vorige, groot 2 bunder 70 roede en 30 el, gemeente   Bergum, sectie A nr 717, vrij van floreen .

Zijnde nrs 5, 6 en 7 aangekocht volgens proces verbaal van   finale verkooping, gepasseerd voor den Notaris Braunius te Bergum, den   10-2-1816, behoorlijk geregistreerd.

2500 gulden waard in 1856.

     

7-4-1855: naar Tijs Sjoerds Jansma


Op 19 maart 1889 overleed zijn zuster Maaike Tijsses Jansma, zij had na 1855 Huis ter Heide geërfd. De voogdij over Maaike verviel toen ze op 28 jarige leeftijd trouwde in 1883 met de winkelier Date Westerlaan uit de Schoolstraat. 

Tresoar: Memories kantoor Hardegarijp, overl. jaar 1889 Gemeente Tietjerksteradeel   

Overledene  : Maaike Sjoerds Jansma Overleden op: 19 maart 1889 Wonende te  : Bergum   

Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.

Wel heeft er er een scheiding van goederen plaatsgevonden tussen Date en zijn schoonvader Sjoerd op 8 november 1889. Maaike had immers Huis ter Heide geërfd en Dat zou zeker plannen hebben om opnieuw te trouwen want hij was nog maar 33 jaar. De kinderen van Tijs en Wytske, met traditioneel vernoemde namen en de gebeurtenissen via notariele akten worden erbij genoemd.  


 1. Sjoerd Tijsses Jansma  (2-8-1873 te Burgum). Tijs  wordt ‘kastelein’ genoemd. Jongen vernoemd naar pake Sjoerd Jansma. Deze heeft de kleinzoon gekend. 
 2. Klaas Tijsses Jansma  (25-6-1876 te Burgum) (1.00 uur). Tijs wordt ‘herbergier’ genoemd. Boelgoed vee, kasteleinsgoed op Huis ter Heide  op 8 mei 1877. Jongen vernoemd naar pake Klaas van der Meulen. Hij heeft zijn kleinzoon gekend. 
 3. Okke Tijsses Jansma (23-12-1878 te Burgum). Tijs wordt ‘landbouwer’ genoemd. Jongen vernoemd naar zijn oom Okke of overgrootvader Okke Bosgra. Hij overleed met 9 maanden.
 4. Aafke Tijsses Jansma (5-10-1880  te Burgum). Tijs  wordt ‘landbouwer’ genoemd.  Boelgoed boerengereedschappen en meubilair op 10  mei 1881. Meisje vernoemd naar haar beppe Aafke. Ze heeft haar kleindochter gekend. 
 5. Okke Tijsses Jansma (31-1-1882 te Burgum). Tijs wordt ‘koopman’ genoemd. Boelgoed van hun woonhuis en pachtboerderij op 7 januari 1882 in  Het Roodhert bij Tijs’ zwager Jelke van  der Meulen. 
 6. Jelmer Tijsses Jansma (1-12-1882 te Hurdegaryp).  Tijs wordt ‘koopman’ genoemd. (Tijs Hendrik Feenstra kastelein te Burgum is  getuige; een oom van Tijs). Jongen  vernoemd naar oom Jelke van der Meulen en overgrootvader Jelmer van der Meulen.
 7. Jan  Tijsses Jansma (8-3-1886 te Burgum).Tijs wordt ‘arbeider’ genoemd. Jongen vernoemd naar zijn overleden oom Jan Jansma, die op weg was naar de Atjeh oorlog. 
 8. Maaike Tijsses Jansma (4-9-1887 te Burgum.  Het kind wordt aangegeven door de vroedvrouw (Antje Bastiaans Hogendijk), omdat vader Tijs ‘arbeider’ door  werk afwezig was. Tijs werkte voor Bosgra in Uithuizermeeden. Meisje vernoemd naar overleden beppe Maaike Jansma-Wadman. 
 9. Jantje  Tijsses Jansma (2-12-1888 te Burgum).Tijs wordt ‘arbeider’ genoemd. Meisje vernoemd naar stiefmoeder Jantje  Linthorst of Wytske's zuster Jantje van der Meulen. Beiden hebben Jantje gekend. 
 10. Sikke  Tijsses Jansma (31-5-1890 te Burgum).  Het kind wordt aangegeven door dezelfde vroedvrouw, omdat vader Tijs ‘arbeider’ door  werk afwezig was.  Jongen vernoemd naar overleden oom Sikke Jansma die maar 5 jaar werd en half broer van zijn vader; oom Sikke die 23 jaar werd. 
 11. Douwe  Tijsses Jansma (12-3-1893 te Burgum).Het  kind weer wordt aangegeven door deze  vroedvrouw, omdat vader Tijs ‘arbeider’ door  werk afwezig was. Jongen vernoemd naar overleden stiefoom Douwe de Boer  die 34 jaar werd. Een aantal maanden voor het huwelijk van Tijs en Wytske stierf Douwe toen. 
  

In 1904 was er een situatie in dit gezin ontstaan die om een oplossing vroeg. Wytske was een nog vrij jonge weduwe en de meeste kinderen waren al jong aan het werk. Het werk in de landbouw waar het beste loon werd uitbetaald was op dat moment in de gemeenten Rauwerderhem en Idaarderadeel;  gemeentes in de westhoek van Friesland. Daar schreven zij zich in, de een na de ander. Wytske was haar man verloren en dus haar vaste inkomen, en had nog jongere kinderen in huis die nog niet konden mee verdienen. De andere kinderen zullen aan hun moeder hebben bijgedragen, maar die situatie was niet handig, temeer zij  contant geld moeten brengen. het kon niet worden overgemaakt maar er moest voor gereisd worden wekelijks, en er moesten financiële zaken gecoördineerd worden onderling. De koppen werden bij elkaar gestoken. 

Sjoerd, de oudste zoon, was in januari 1904, dus een paar maand voor het overlijden van zijn vader, getrouwd in Rauwerderhem, in Raerd, waar het jonge paar woonde. Met verjaardagen kwam men vaak bijelkaar dus zullen de gesprekken hier over gegaan zijn. Wytske's zuster woonde in Raerd en was getrouwd met de smid, maar hij overleed ook plotseling eind maart 1905, waardoor de beide zusters weduwen waren geworden. Een grote gebeurtenis en bij de begrafenis zullen er spijkers met koppen zijn geslagen; de kinderen wilden Wytske en de jongste kinderen naar Raerd halen. Er speelde nog een ander aspect mee, namelijk het kerkbestuur in Burgum , wat een grote invloed op bedeling had van weduwen en wezen. Ik weet niet hoe dat voor Wytske heeft uitgepakt maar feit is wel dat ze de oude geboortegrond van de families Jansma en van der Meulen na vele eeuwen verliet. Ze verhuisden in april 1905 naar Raerd. Okke: 7-5-2015

"Ik bin der ek seker fan dat de Vlaskamp jonges Tys Sjoerds Jansma kint ha en miskien ek wol mei mekoar oan ferskillende tunen wurke ha". 

   Informatie over de Vlaskamp tuinen (www.gerrit-vlaskamp.nl) staat bij het hoofdstuk over zijn vader Sjoerd Tijsses Jansma, Sjoerd was een  tijdgenoot van tuinarchitect Gerrit Vlaskamp. Rond 1882, nadat de zathe was verkocht,woonde en werkte Tijs Sjoerds Jansma in Hurdegaryp. In 1882 werd zoon Tijs'en Wytske's Jelmer Jansma geboren als enige van alle kinderen in Hurdegaryp. Welke projecten deed Vlaskamp rond 1882 en woonde hij toen ook in Hurdegaryp? Werkte hij met de bomen en struiken van Bosgra? Dan heeft Tijs deze aanbevolen en misschien hebben aangeplantBroers en zusters van Tijs, en hoe het verder met hen verging. 1. Okke  Sjoerds Jansma trouwde  met Minke Veldman in mei 1867 omdat Minke al aardig ver in haar zwangerschap was. Okke werd als 'koopman' aangeduid tijdens zijn huwelijk. Het echtpaar kreeg 7 kinderen, waarvan 2 kinderen al vroeg overleden. Okke verhuisde met zijn gezin naar St Jacobi Parochie rond 1882. Misschien heeft Okke ook een tijd gewerkt bij de Bosgra's en bij Vlaskamp rond 1882 in de tuinen. Okke en zijn vrouw besloten toch elders werk te zoeken, misschien verdiende Okke elders wat meer. Ze hadden toen veel kindermonden te voeden. In St Jacobiparochie werkte Okke in de vervening in een tijd dat een arbeider weinig verdiende en de economische tijd slecht. Okke stierf op 45 jarige leeftijd in 1888 en Minke  bleef achter met 7 kinderen: a. Jetske Jansma (geboren in 1867 en een kind gekregen op 22 jarige leeftijd; een jongen genaamd Louis Jansma geboren in 1890. Als Louis 6 jaar is wordt hij door zijn moeder erkend. De jongen kan niet door zijn grootmoeder opgevoed worden omdat grootvader Okke al overleden was. Jetske woonde in die tijd in Driebergen en de zoon kwam in St Jacobiparochie ter wereld, gehaald door een dokter in medicijnen. deze gaf het kind ook aan.  Jetske en haar zoon zijn daarna niet meer te traceren, stel dat ze ook geëmigreerd zijn?  Er is een grafsteen van Louis Jansma in Grand Rapids te vinden..! (overleden 1935). Volgens Okke (red.) is hij in Nederland gestorven, zie grafsteen onder aan de pagina. b. Maaike 1870-1871. c. Sjoerd 1872-1873. d. Maaike geboren 1875 huwt later Johannes Kramer. e. Antje geboren 1877. f. Trijntje, geboren 1880. g. Hylkje geboren 1882. h. Welmoed geboren 1884. De laatste twee meisjes werden geboren in St Jacobiparochie, en Hylkje schreef in het poëzie album van mijn beppe Jantje Jansma (hoofdstuk hier opgenomen). Welmoed trouwde 4-5- 1907 in Het Bildt met  de schipper Obbe de Roos, beiden 22 jaar. Obbe kwam uit Minnertsga. Okke besloot zijn 7e dochter te vernoemen naar zijn stiefzuster Welmoed de  Boer. Zijn 4e dochter werd vernoemd naar zijn beppe Antje Bosgra, en het  vermoeden bestaat dat de 12 jarige Okke na de dood van zijn moeder Maaike opgevoed werd door zijn grootmoeder Antje Bosgra. 
 2. Jan Sjoerds Jansma, overleden met 27 jaar in 1871 in Burgum.  De  weduwe  Hotske Dijkstra, een     winkeliersdochter uit Burgum, bleef achter met dochter Maaike van 10  maand.  Hotkse hertrouwde op 23 jarige leeftijd met Nammen Osinga en samen kregen ze 3 kinderen.     
 3. Antje  Sjoerds Jansma trouwde met Popke Heeres Douma, een landbouwer te  Hardegarijp, aan de Zomerweg. Popke was weduwnaar en had al 4 jonge kinderen. Misschien was  Antje huishoudster was geworden bij Popke toen hij verzorging voor zijn kinderen zocht. Uit het huwelijk van  Antje met Popke in 1868 werden 2 kinderen geboren; Antje Douma en  Sybren Douma. Antje Douma trad later in het huwelijk met Eildert Annema en     Sybren trouwde later met Janke de Hoop uit Burgum. De familie Douma had  geërfd land aan de Zomerweg en Popke Antje hebben daar een deel  van  geërfd en een deel gepacht.  Antje en Popke hebben later in hun leven daar een winkeltje gehad. Antje en Popke overleden  met 80 jaar in hun huisje aan de Zomerweg. 
 4. Trijntje  Sjoerds Jansma trouwde met haar neef Tijs Hendriks Veenstra, een  timmerman. De Veenstra familie was ook bekend bij haar moeder Maaike Douwes Wadman, omdat haar overleden man Dirk Jans de Boer hen goed kende; want pake Veenstra was getuige bij het huwelijk van Sjoerd en Maaike in 1841. Trijntje en Tijs trouwden in 1872 in Burgum. ER is een foto van beiden opgenomen uit 1920 bij het hoofdstuk van Sjoerd en Maaike, Trijntje's ouders. Trijntje en Tijs waren de eigenaren van herberg 'De Ster' aan de Lageweg  in Burgum sinds 1834.  Van beiden is een foto  uit 1920, opgenomen in het hoofdstuk van Sjoerd en  Maaike. Bij het huwelijk van deze neef en nicht was ook hun beider beppe  Antje Bosgra aanwezig in 1872  in Burgum. Trijntje vernoemde 2 van haar dochters naar Welmoed en Grietje de Boer die haar opgevoed had omdat haar moeder Maaike jong stierf. Trijntje en Tijs kregen 7 kinderen, allen in Burgum geboren: a. Trijntje geboren 1873, zij werd 57 jaar. b. Maaike, 1875, werd 51 jaar.c. Hendrik, 1877, werd 19 jaar en was vleeshouwer dus een ongeluk ligt voor de hand in 1896..d. Antje, geboren 1879 trouwde later Cornelis Halbertsma ook uit Burgum. e. Grietje geboren 1881 trouwde later Jan Zuidhof uit Beesterzwaag. f. Welmoed, geboren 1884, ongehuwd. Zij staat ook op de foto met haar ouders aan de Lageweg in 1920, bij het hoofdstuk Sjoerd en Maaike. g. Egbert, geboren 1888  trouwde later Margje Bischop uit Smilde. 
 5. Maaike  Sjoerds Jansma's moeder stierf in het kraambed.  Maaike trouwde later met de molenaarsknecht uit Hantum, Date Westerlaan. Date en Maaike hadden een kruideniers winkel aan de  Schoolstraat. Maaike is vrij jong gestorven met 34 jaar zonder kinderen.  Date hertrouwde later met Anna Monink uit Kollum en samen kregen ze een dochtertje Martijntje. 
 6. Stiefzuster Jantje trouwde met Johannes Petrus van Wolde In Groningen,een sigarenhandelaar uit een katholiek gezin. Er is een hoofdstuk over het bewogen leven van  deze Jantje Jansma. Joannes van Wolde fruadeerde veel en zat ook vaker in de gevangenis. Bij de laatste detentie heeft Jantje haar kinderen Sjoerdiena en Sophia meegenomen naar Grand Rapids, Amerika rond 1887. Misschien dat ze samen met haar nichtje Jetske Jansma en haar zoontje Louis heeft gereisd? Dat is een aanname. Jantje en Joannes kregen 5 kinderen in Groningen: Sophia 1879- 1882 dus 3 jaar oud, Sjoerdiena geboren 1882, Sophia 1884, Jantiena geboren 1885- 1886, Joannes geboren 1886 en van hem ontbreekt elk spoor. Stiefzuster Jantje woonde in Grand Rapids waar ze nogmaals trouwde. Ze is overleden in Denver. Dochter Sophia is getraceerd in Amerika, echter Sjoediena nog niet. 
 7. Stiefbroer  Rykel Jansma vertrok in 1890 naar Argentinië werd gelokt met mooie vooruitzichten. Hij, zijn vrouw Antje Doorenbos en hun 5 jarig dochtertje Jantje emigreerden, en over hen is niets meer bekend. Er is een hoofdstuk  over deze Rykel Jansma opgenomen. Kinderen van Rykel en Antje Doornbos: Jantje geboren 1885, Martje geboren 1887 - 1888, en de andere tweelinghelft Sieuwerd geboren 1888-1889. 

     


Okke, 12-7-2012

"P.S. It gref fan Louis Jansma en Jantje Bouwsema.
Louis wie de ienigste soan fan Jetske ( heit net bekint), dochter fan Okke Sjoerds Jansma en Minke Veltman.
It neiteam fan Louis en Jantje is my wat bjuster mar ik ha de oare bern en neiteam fan Okke Minke aardich op in rychje"
  

Okke 4-12-2012

"In foto fan Bareld de Vries yn harren foartun ( hja wenje yn in alde pleats mei harren dochter Jannewietske) Moai trochsicht sa nei it doarp wert de bern fan Thys en Wietske ek faak west ha en der ek trouwt binne eart se ofsetten nei Amerika".
In april 2012 ben ik met de dochters wat rond gaan rijden bij Burgum, op zoek naar iets tastbaars. Bij de Kruiskerk vond ik het graf van mijn voorouder Tijs Sjoerds Jansma. Waarbij ik toen nog niet begreep waar zijn vrouw Wytske van der Meulen lag. Het is erg knap van Jay en Tyler dat ze zelf de graven hebben gevonden van Tijs en Wytske in 2010. 

Jay en Tyler zijn neven en komen van het parenteel Jelmer Jansma en Afke Liemburg, die in 1910 naar naar California zijn geëmigreerd; 27 en 24 jaar. Zonder dat we elkaar kenden en wisten van elkaars bestaan, hebben we deze foto genomen. Jay Yoder en Tyler Williams waren soldaat in Europa vanuit US Army, en hebben een kijkje in Friesland genomen. Jammer dat we elkaar niet kenden in 2010!

Okke 28-3-2011

"STOOMBOTEN VERANDERDEN HET VERKEER EN DE BURGUMERDAAM WERD DRUKKER EN HET KRUISPUNT DRACHTEN – DOKKUM EN LEEUWARDEN ( DAAR LAG HET HUIS TER HEIDE) – GRONINGEN ZO VEEL STILLER.
DE NIEUWE WEG LEEUWARDEN – GRONINGEN WERD IN DIE TIJD OOK AANGELEGD EN GING TOEN VIA QUATREBRAS ENZ.
DE GROTE HARDDRAVERIJEN DIE OP HUIS TER HEIDE GEHOUDEN WERDEN ZIJN IN DIE JAREN OOK GESTOPT, EN DE KEGELBAAN BIJ HET HOTEL DAT IN DIE TIJD OOK VEEL BEZOEK KREEG VAN DE LEEUWARDERS GING TOEN OOK DICHT OMDAT ER OP ZWARTEWEGSEND ( AAN DE NIEUWE STRAATWEG) OOK EEN SOORTE VERTIERTUIN WERD AANGELEGD.
ZE HADDEN ER OOK EEN BOERDERIJ BIJ EN IK DENK DAT IN DIE JAREN DE ECONMIE OOK NIET ERG DAVEREND WAS.
WE WETEN BV DAT HET IN DE TIJD VAN DE AARDAPPELMOEHEID ( PHYTOPHTHERA INFESTANS) WAS, GRAAN PRIJZEN VIELEN, VOORAL NA 1865 TOEN DE BURGEROORLOG IN DE VS EINDIGDE EN DE AGRARISCHE INDUSTRIE IN DE VS MET GROTE SPRONGEN VOORUIT GING EN OOK DAT NA 1880 HEEL VEEL GRAAN GEIMPORTEERD WERD UIT RUSLAND ( DE TSJERNOZUM – ZWARTE AARDE VOORAL UIT DE OEKRAINE).
VELE BOEREN KONDEN HUN HOOFD NIET BOVEN WATER HOUDEN EN VELEN EMIGREERDEN NA 1845 UIT BERGUM EN OMGEVING NAAR PELLA IN DE VS EN BEGONNEN MET EEN VAN DE EERSTE FRYSKE GEMEENSCHAPPEN.
GODDIENST VRIJHEID IN DE VS VERGELEKEN MET HET ENGE FRIESLAND / GRONINGEN WAS OOK EEN REDEN WAAROM SOMMIGEN VERTROKKEN.
HEEL VEEL JONGE MANNEN  EN OOK MEISJES ZOCHTEN WERK IN DE GROTE STEDEN ZOALS VOORAL AMSTERDAM EN DEN HAAG EN DIE STUURDEN DAN GELD TERUG NAAR HUN OUDERS.
DAT GEBEURDE OOK MET DE OUDERE ZUSSEN VAN MIJ GROOTMOEDER.
OP 3 JULI 1846 KOOPT SJOERD T. NOG EEN STUK LAND VOOR 1500 GULDEN VAN AGE ALLES FOKKEMA ( TOEGANGS NUMMER 26, INVENTARIS NUMMER 79030, REPERTOIRE NUMMER 1612 DD 3 JULI 1946) EN IN MEI 1847 HEEHT EEN OBLIGATIE VAN FL 650 AAN WILLEM SYBRENS LAUTENBACH IN L’DEN ( TOEGANGS NUMMER 26, INVENTARIS NUMMER 79031, REPERTOIRE NUMMER 1858 DD 7 MEI 1847).
IN 1949 EEN OBLIGATIE VAN FL 1000 AAN CIEKA BLAUPOT, WEDUWE VAN LODEWIJK NOE UIT L’DEN ( TOEGANGS NUMMER 26, INVENTARIS NUMMER 79036, REPERTOIRE NUMMER 2657 DD 5 JULI 1849).
DAARNA BOELGOED ENZ ENZ. EN VERDERE OMSTANDIGHEDEN WEET IK, NOG, NIET.
OOK VERMOED IK DAT DRANK GEBRUIK OOK WEL EENS EEN ROL HEEFT GESPEELD IN DAT DRAMA DAAR IN DIE JAREN. MAAR DEFINITIEF BEWIJS HEB IK NIET SYTIE – ALHOEWEL DAT IN DIE ZWARE TIJDEN NIERT ONGEWOON WAS EN VAAK NU NOG IS OOK.
 
ZIJN ZOON THIJS SJOIERDS JANSMA HEEFT HET OOK NIET GEMAKKELIJK GEHAD WANT IN 1872 HEEFT DIE EEN OBLIGATIE AAN DANIEL ISAAK DE VRIES UIT LEEUWARDEN(TOEGANGS NUMMER 26, INVENTARIS NUMMER 80015, REPERTOIRE NUMMER 1707 D.D. 12 MEI, 1872), EN OOK EEN VOOR FL1600 AAN NICOLAS SICKLER ( HIJ WAS DE NOTARIS) UIT BERGUM ( TOEGANGS NUMMER 26, INVENTARIS NUMMER 6063, REPERTOIRE NUMMER 154 D.D. 21 OKT.1879.)
IN 1883 OOK NOG EEN ROYEMENT  VAN DANIEL IZAAK DE VRIES AAN THIJS SJOERDS JANSMA – TOEGANGS NUMMER 26, INVENTARIS NUMMER 76130, REPERTOIRE NUMMER 33 D.D. 10 DEC., 1883
VERDER HEB IK HET NOG NIET NAGEZOCHT EN JE ZOU STUKKEN EVENTUEEL OP KUNNEN VRAGEN IN LEEUWARDEN BIJ DE FAF EN DAAR KOPIES VAN GAAN MAKEN.
DAT HEB IK OOKE GEDAAN MET ANDERE STUKKEN IN 2007 DIE IK TOEN GEVONDEN HAD.
HET IS ALLEMAAL EEN GROTER VERWARDE BOL WOL ZO MET ELKAAR HE EN JAMMER DAT ZE ZELF NIETS OP PAPIER HEBBEN GEZET, ALAS DAT DEDEN NIET VEEL MENSEN IN DIE TIJD EN OOK NU NIET NATUURLIJK.
HET ZAL ME BENIEUWEN WAT JE HIER ALLEMAAL VAN MAAKT.
 
DE LAATSTE WEEK HET HUIS BUITENOM GESCHILDERD EN HET ZIET ER WEER GOED UIT EN WEER GOED VOOR 8 A 10 JAAR HOOP IK EN HOEF NU HET DAK OOK NIET MEER OP.
ROZEN GESNOEID EN ALLE PLANTEN EEN GOEDE DOSIS OUD SCHAPEN STRONT GEGEVEN EN OOK WAT VLEES/ BEENDER MEEL.
ALLE HOUT VOOR HET SKUTSJE GEZAAGD EN GESCHUURD MAAR MOET NOG HEEL WAT TE WEET KOMEN VOORDAT EEN KIEL KAN WORDEN GELGD.
HET IS TOCH WEL VERBAZEND DAT HET GEMAKKELIJKER IS DETAILLES VAN EEN KANON UIT 1805 TE VINDEN DAN VAN EEN SKUTSJE UIT 2010/2011, SUCH IS LIFE MY DEAR".