Jansmabergum.nl 

op zoek naar betekenis 
Sjoerd Jansma, zoon van Tijs en Wytske.

Sjoerd Tijsses Jansma, bovenaan links. Op de foto voor 1905 was Sjoerd rond de 30 jaar.   De kinderen van Tijs Sjoerds Jansma en Wytske Klaszes van der Meulen. De foto is genomen in Bergum nadat hun vader Tijs in 1904 was overleden, en voordat de eerste vertrok naar Califonia; Okke. Op de foto staat Okke, 22 jaar, geheel rechts, en Douwe is de jongen links, 11 jaar.

 

Staand achter van links naar rechts:  Douwe/ David, 11 jaar. De 4 mannen achteraan  Sjoerd/ Stewart, 31 jaar. Jelmer 21 jaar. Klaas 28 jaar. Okke/August 22 jaar.

Vooraan: Jan/ John 18 jaar, Aafke 23 jaar, Sikke/Sam 13 jaar, Jantje 16 jaar.

 Sjoerd begon al jong met werken, hij werkte onder andere in Tytjerk toen  zijn ouders en hun gezin nog in Burgum woonden, waar hij in kost was samen  met zijn zuster Aafke. Op 28 augustus 1897 vertrok Sjoerd uit Tytjerk naar  de gemeente Utingeradeel, toen hij 24 jaar was (met de dorpen Akkrum,  Oldeboorn). Aafke bleef er werken tot 1900. Sjoerd zou de weg vrijmaken  voor zijn broers, zusters en moeder naar Raerd. Op 24 mei 1899 vertrok  Sjoerd, 26 jaar,  uit gemeente Utingeradeel  naar Oosterwierum als boerenknecht. Zijn geloof was Nederlands Hervormd.
 

Sjoerd Tijsses Jansma trouwde in het gemeentehuis in Raerd op 19 mei 1904 met Hieke Lycklama a Nijeholt. Het paar was 30 en 27 jaar tijdens hun huwelijk, Sjoerd werkte toen als ‘boerenknecht’ in Tersoal. Hieke werkte als ‘dienstbode’ in Raerd. Tijs en Wytske zijn naar het huwelijk gekomen in Raerd, en heit Tijs heeft de akte mede ondertekend. Op 6 juni 1904 registreerden Sjoerd en Hieke zich in Rauwerderhem.

   

Hieke Lycklama a Nijeholt. 

Hieke’s ouders Pieter Lycklama a Nijeholt en Wypkjen van der Zee, waren al overleden tijdens het huwelijk van hun dochter Hieke met Sjoerd. Haar vader overleed op 68 jarige leeftijd in Exmorra, en haar moeder op 52 jarige leeftijd in Exmorra in 1903. Haar ouders hadden een boerderij in Burchwert, en verder hebben ze tijdelijk in Arum, Allingawier gewoond en Exmorra gewoond. Ze kregen 9 kinderen; 


1. Pierius Lycklama a Nijeholt. Pierus werd 3 maand.

2. Hieke Lycklama a Nijeholt

3. Pierius Lycklama a Nijeholt. Pierus werd 55 jaar en trouwde, en woonde zijn leven in Wonseradeel

4. Douwe Lycklama a Nijeholt. Douwe werd 1 jaar.

5. Tjitske Lycklama a Nijeholt. Tjitske vertrok met haar man Tjitte Bruinsma naar Noord Amerika; Tjitte Bruinsma kwam uit een groot gezin waarvan zijn vader als arbeider werkte op de boerderij van Lycklama a Nijolts in Burchwert. Het huwelijk met de arbeider zal niet goed gevallen zijn in de familie.

6. Douwe Lycklama a Nijeholt. Douwe werd ook maar 1 jaar. 

7. Douwe Lycklama a Nijeholt. Deze Douwe zou op volwassen leeftijd overlijden in Bolsward.

8. Wypke Lycklama a Nijeholt, werd 1 jaar. 

9. Wypke Lycklama a Nijeholt. Deze Wypke Lycklama a Nijeholt vertrok ook naar Noord Amerika als emigrant op 9 april 1909 (Zijn neef heette ook Wypke Lycklama a Nijeholt en deze schreef zich als landarbeider in bij Rauwerderhem samen met vrouw, dochter en zoon Douwe ).


 Vijf van de 9 kinderen van Lycklama a Nijeholt overleden al jong, wat Hieke tot het oudste kind maakte, net als haar man Sjoerd. Toen de ouders van Hieke na elkaar overleden, gingen 3 van hun kinderen  naar Noord Amerika waaronder Sjoerd en Hieke. Er bleef maar 1 telg in Friesland, Douwe Lycklama a Nijeholt, maar onbekend is hoe oud hij is geworden en of hij een familie had gesticht in Bolsward. Hieke was inwonende dienstbode bij de familie Mensonides in Raerd.

   

Sjoerd en Hieke woonden maar kort in Raerd (nummer 37) , net na hun trouwen in het voorjaar  1904 tot 5 mei 1905. In het jaar dat Sjoerd’s vader stierf werd veel beslist in de familie over de woonplek van hun moeder Wytske en hun zusje Jantje en broertje Douwe. Wytske, Jantje en Douwe werden ingeschreven in Raerd nummer 57 op 10 april 1905, en op 12 mei 1905 vertrokken Sjoerd en Hieke naar Ysbrechtum om te wonen en werken. 

 

De kinderen van Sjoerd en Hieke:


1.  Maaike Jansma  1906 in Ysbrechtum  (Is dit kind vernoemd naar beppe Maaike Wadman, maar kleinzoon Sjoerd heeft haar niet gekend. Zijn vrouw Hieke had geen Maaike in haar familie want haar moeder heette Wypkje. Wat goed kan is dat het kind vernoemd werd naar Sjoerd’s overleden zusje Maaike want zij stierf toen ze 2 jaar oud was. Sjoerd was toen 16 jaar. Misschien heeft hij met zichzelf afgesproken ooit een dochter naar haar te vernoemen. Sjoerd zal erg wijs met zijn kleine zusje zijn geweest.).

2.  Thijs Jansma, 1910 in Ysbrechtum.
Sjoerd en Hieke woonden van 1905 tot mei 1911 in Ysbrechtum. Ze moeten Luite Huisman gekend hebben, de aanstaande man van Jantje Jansma want Luite woonde en werkte ook in Ysbrechtum tot 30-10-1911. Daarna vertrok Luite naar Rauwerderhem en vertrok 19012 naar Tijnje waar zijn ouders woonden, 26 jaar. Luite en Jantje trouwden in mei 1913 Raerd.Sjoerd en Hieke,  trouwfoto van mei 1904 in Raerd.Zijn broers Okke, Jelmer en zijn vrouw Afke Liemburg, waren al naar Noord Amerika vertrokken evenals Hieke's broers Douwe ( David Lycklama a Nijeholt) en Wypke (William Lycklama a Nijeholt).

Op 19 mei 1911 vertrokken  ook Sjoerd Tijsses Jansma (37 jaar) en Hieke  met hun kleine kinderen Maaike (5 jaar)  en Thijs (1 jaar). Ze komen aan  in New York, 29 mei 1911, een reis van 10 dagen met de ss Potsdam uit Rotterdam. Zij vestigden op een boerderij zich in Billings Montana. Waarom Sjoerd niet naar Californië ging, naar zijn broers, kan te maken hebben met de vestiging van de familie Lyclama a Nijeholt. Het kan zijn dat die al in Billings woonden. 

  
Beppe Wytske met de kleinkinderen Maaike en Thijs Jansma, voordat ze emigreerden in 1911. Wytske was op de foto 60 jaar. Kleine Maaike was 5 jaar en Thijs rondom 1 jaar. De foto werd waarschijnlijk in Leeuwarden bij een fotograaf gemaakt. 

Een kort overzicht van de emigratiejaren van de zonen van Tijs en Wytske:

   

Jaartal

Naam

Wie gaan mee

Woonde in

Gaat naar

Oktober 1905

Okke    Jansma (23 jaar) 

      

Poppingawier

Noord Amerika.

November 1910

Jelmer Jansma (27 jaar)

Aafke Jansma(24 jaar), Antje (1,5 jaar)

Oldeboarn

California.

Mei 1911

Sjoerd Jansma (37 jaar)

Hieke (35 jaar)  en   Maaike (5 jaar)  en Tijs (1 jaar).

Ysbrechtum

Montana, Billings

Februari 1914

Jan    Jansma (27 jaar)

Wietske (27 jaar) , Jan (bijna 3 jaar)  en Wietske (13 maand).

Oldeboarn

Montana, Billings

Februari 1914

Sikke  Jansma (23   jaar)

Wietske (23 jaar).

Oosterwierum

Montana, Billings

1915

Douwe (22 jaar)

Na de dood van Sjoerd Jansma gaat Okke Jansma terug naar   Friesland voor bezoek en neemt Douwe Jansma mee.

Poppingawier

California.In Amerika worden hun namen: Stewart, Helen, Margaret en Ted.In januari 1915 is Sjoerd aan het werk in Billings, bij de paarden thuis. Hij krijgt een schop van het paard en overlijdt korte tijd later. In die tijd was er geen telefoon, alles moest de familie thuis per brief worden meegedeeld. 


Okke 29-4-2012:

"FAN SJOERD WIT IK NO HAST ALLES SA’N BYTSJE EN FAN HIEKE EK, NEA WER TROUWT EN HAT EK HUSHALDSTER WEST FOAR HAR ALDERE BRUORREN – EK WER IN MOAI FERHAAL. DAT HAT MY AL WAT SOARGEN JUN WANT DY FERREKTE US AMTNERS HA GRUTTE MUOITE HAN DE NAMME LYCKLAMA A NIJEHOLT TE SKRIUWEN. HAWAR, IK BIN DER UT KAAM.

FAN HARREN SOAN THYS WIT IK AARDICH WAT EN IK WIT DAT HIJ TROUWT IS MAR HA NET FOLLE OER SYN NEITEAM FINE KINT.

FAN HARREN DOCHTER MAAIKE HA’K,OAN’T NO TA, NOG NIKS FINE KINT".‘Neidat Sjoerds Jansma stoarn is yn Billings Montana giet syn widdowfrou Hieke Lycklama a Nijeholt ( 40 jier) mei de 2 bern Maaike ( 10 jier) en Thys (6 jier) wer nei Fryslan op besite it begjin fan 1916, want op 22 Juni 1916 komt se ut  Oosterwierum, via Rotterdam wer oan op Ellis Island mei de s.s. NOORDAM.

Ik wir fjirder ek niks oer dy besite en miskien wit jim heit der nog wat fan te fertellen miskien.

  

Sa fier as ik utfine kint ha is Hieke nea wer trouwt mar hat in protte te dwaan han mei har 2 bruorren Douwe en Wypke en suster Trijntje der yn de VS en har broer William ( Wypke) hat ek nog yn de 1ste Wrald Oarloch fochten’. 
Data:

  

-          Sjoerd Tijsses Jansma geboren te Burgum op 2 -8 –1876 en overleden op 16-1-1915 Billings Montana,  41 jaar

-          Hieke Lycklama a Nijeholt 3-7-1976 te Allingawier, en overleden op 1-1-1919, Billings Montana,  42 jaar 

-          Margaret Jansma geboren in 1906 Ysbrechtum- overleden in 1999 in Douglas, South Dakota, 92 jaar. 

-          Thijs/ Ted Sjoerd Jansma, geboren in 1911 Ysbrechtum - overleden in 1999, Los Angelos, 88 jaar.

Trouwfoto van Maaike Jansma. 


Margaret Jansma (of Margaret, of Magie)  trouwde met Lennard deHoag en hun kinderen waren:

  1. Lane  deHoag
  2. Helen  deHoag
  3. Teddy  deHoag
  4. Margaret  deHoag
  5. Joby  deHoag.


Ted (of Theodore) Jansma, er is weinig over bekend. Hij is overleden op 9 juni 1999 met 89 jaar. Getrouwd met:

1. Mary G. Jansma, 1917 Oklahoma

2. Tracy 

    

Ted en Mary krijgen een dochter:

1. Dorothy T. Jansma, 1933 Oklahoma. 
Okke 3-4-2013

"Ik tink datst dizze bewiiskes al hiest oer Thys Sjoerds Jansma.
It sil my benije wat wy fjirder te witten komme sille oer dizze Thys.
Ik leauw dat Michael en David der miskien ek wol wat mear fan witte.
Ik wie ek ferbaast te hearren dat hij in pear kear trouwt wie – ek net in frjemd barren yn de Jansmas trouwens".
Okke: 25-3-2013

Fan Thys Sjierd Jansma ( Theodore S. ) ha’k al in houlik fun – yn de 1940 Census wennet hij mei syn frou Marie G.Jansma ( berne yn 1917 yn Oklahoma) en dochter Dorothy J. 7 jier ( berne yn Oklahoma 1933), op 534 Jefferson Street, Downey, Los Angeles, CA. hat syn eigen hus $450 en wurket as in komelker by in boer en fertsjinnet $US 1440 per jier.

Fan syn suster Maaike ( Maggie), berne yn 1906, ha’k nog niks fine kint.

Witst du ek wat mear fan har of it neiteam fan Theodore – stoarn (89 jier) 9 Juni 1999.

Theodore hat wol wat omswalke en hat ek as lasker yn WO 2 meiwurke oan it bouwen fan de Liberty skippen.

 

It kin ek best weze dat se mei de Dust Bowl sitewaasje yn de 30’er jierren ut Oklahoma weigien binne en nei California ferhuze binne want neffens de TV serie hjirre binne der in soad minsken ut dy kontrijen nei Cal. gien en in protte binne yn San Bernardino delstrutsen en der miskien yn de dairies of de sinaasappel tunen begunen te wurkjen". 


Obituary (rouwbrief): 

"Thijs Jansma, geboren in Ysbrechtum woonde tot zijn dood in California, Los Angelos. Hij was geschoold  lasser. Hij heeft in dienst gezeten, en trad in dienst op 30 mei 1945 (Ft Macarthur San Pedro California) als soldaat. Hij diende 6 maand langer. Geloof; baptist". 

Waarschijnlijk na de geboorte van zijn dochter in 1933 in Oklahoma vertrokken naar California, vanwege de economische crisis (Dust Bowl). Er woonden drie ooms van hem in Californië dus de keus was snel gemaakt".  


          

Ted Jansma and Tracy, zijn 2e vrouw.Okke 2-3-2015

"Leave Sytie,

Och myn leave skat wat hast du der in protte wurk ferset mei de Jansmas – I take my hat off for you.

Min by de tiid – gordelroas yn rjochter each en ear – de pine is hast net ut te stean en kin ek niks dwaan, it is krekt as bin ik 5 jier alder wurden yn de leste 2 wiken.

Dus flug efkes.

Dy stambeam fan de Lycklamas doogt net en de iene nei de oare kopieert deselde fout dus, en dat hie’k al rille gau yn de gaten.

De Ellis Island records ha my it bewiis jun en doe letter ek de sensus. Wypke hat dus ek yn de wapens west yn WO1 foar syn nij lan.

Hjir de greven fan Douwe – stoarn yn de VS en ek fan Wypke ( William) – ik ha dat in stikmennich jierren utpluze en sil der foar dy om sykje sadra de holle wer wat better is.

Hieke, mei de 2 bern hat nei it ferstjerren fan Sjoerd ek nog in skoft by Douwe en de famylje ynwenne as stjinstfaam ensa.

         je ynwenne as stjinstfaam ensa". Okke 3-4-2013

"Der wie ek nog in Theo S. Jansma ( trouwt meri in Tracy E.) – hij hie Ford & Ted’s Automotive Services yn Pomona, Santa Ana en ik wit eins net of dit de Thys Sjoerds Jansma ek ris weze koe – dit wie yn 1952.
Yn 1947 wenne dizze Theo S.( mei Tracy) op itselde adres mar wie doe milker.
Wat ha der in protte komelkers west net en der ek net folle by leart sa te sjen, mar dochs in folle better han ha dan as se yn Fryslan bleaun wienen tink.
Spytich dat harren stimmen no ieuwig swije he".Okke 3-4-2013

Hoi Sytie,
"Ja dizze Thys is ek yn Merced stoarn foar safier ik in skoft lyn fun ha en hij wie ek al op leeftiid fansels mar wat hij der by de ein han hat wit ik net.
Dizze thys hat ek net in maklik libben han fansels – sa jong al sunder in heit ensa".
Okke 2-3-2015

"Dy stambeam fan de Lycklamas doogt net en de iene nei de oare kopieert deselde fout dus, en dat hie’k al rille gau yn de gaten.
De Ellis Island records ha my it bewiis jun en doe letter ek de sensus. Wypke hat dus ek yn de wapens west yn WO1 foar syn nij lan.
Hjir de greven fan Douwe – stoarn yn de VS en ek fan Wypke ( William) – ik ha dat in stikmennich jierren utpluze en sil der foar dy om sykje sadra de holle wer wat better is.
Hieke, mei de 2 bern hat nei it ferstjerren fan Sjoerd ek nog in skoft by Douwe en de famylje ynwenne as stjinstfaam ensa".


Sjoerd als jongen 

Hieke, Thijs, Maaike en Sjoerd Jansma/ Helen, Theodore/Ted, Margaret and Stewart Jansma in Billings, omstreeks 1920
Margaret, Helen, Stewart and Ted Jansma omstreeks 1914


Hieke/Helen en Maaike/Margaret in BillingsSjoerd/Stewart en Thijs/Ted in Billings