Jansmabergum.nl 

op zoek naar betekenis 


1 a. Bewoners oude Schoolstraat Burgum Oostkant, 1802


 
 Tegenover Het Roodhert stond vroeger De Hoek, Schoolstraat voor 1905. 

bron: het Friese stads-en dorpsleven rond 1900 in kleur.Okke, februari 2020

Hoi Sytie,
Och hearkens wat in grutte samling fotos net en ik sjoch ek wol datst der sels ek oan meidien hast. Sa fun ik ek fotos fan De Tuinen yn Ljouwert wert Okke Thysses syn skipke ek altiten lizzen hie. Ek it Boschhuis yn Burgumerheide en ek De Hoek yn Burgum mei it Reahert rjochts. In prachtige foto fan de Drie Gekroonde Baarzen hotel op’e Daam en it alde bregedraaiers hus op de Daam ek.

Huis bewoners in Bergum aan de Oostkant van de Buurt.

(De Oostkant van de Buurt is nu de Schoolstraat) tussen ongeveer 1720 en 1810. Bron: Archief Nedergerecht Tietjerksteradeel, informatieboek 1802 Datum: 9 april 1802 Nummer 152 Ekke en Beitske 'cuiper', 8 kinderen, kunnen de kost nauwelijks verdienen. 

Ekke Koenes (EKKE KOENRAADS)gedoopt Burum 19 dec. 1697 zoon van Koene Lammerts (KOENRAAD LAMMERTS) en Grietje Reiners (GRIETJEREINERS), op "het Nieuwland"mr. kuiper te Bergum, tr. (ond. Bergum 10 sept. 1723) Beitske Beerns, v Bergum,hij v Snakkerburen onder Lekkum, 24 mei 1726 te Bergum met att. v Lekkum (nietop lidm. lijst 1729), Statenarch. Gij2 (kuipersmerk: EK), quot.: een cuiper,kan ternauwernood de cost winnen, 3+3 16-17; TIE S17 371, 381, 479, 682(precario / bezit ter bede 1729), S18 282, 409, S19 17, 91, 237, S20 410; ki.:Grietje, ged. Lekkum 17 juni 1725, ged. Bergum: Antje, 22 aug. 1727, Brechtje,14 aug. 1729, Koene, 9 juli 1731, Hinke, 15 nov. 1732, Baukje, 31 okt. 1734,Trijntje, 14 okt. 1736, Koene, 19 maart 1741, Beern                                  

Nummer 153 Dirk en Wytske, wolkammer, kunnen de kost verdienen, 5 kinderen. 

Dirk Wytses (DIRK WIETSES)wolkammer te Bergum, overl. ald. jan. 1768, tr. Beitske Harmens, belijd. Bergum3 nov. 1743, op lidm. lijst 1761 (Oostkant van de Buren), quot.: een wolcammer,kan de cost wel winnen, 3+4, 28-16; TIE S20 25, S24 454; ki. (geb. Bergum):Wytse, 1 jan. 1741, Joukje, 16 okt. 1742, Harmen, ged. 6 sept. 1744 (overl.),Klaaske, geb. 16 feb. 1746, Harmen, 19 nov. 1748, Hendrik, 21 april 1752  . 

Nummer 154 Ynse en Grietsje, (schipper, koopman en stoker van drank, congiere tuchthuis)

Ynse Gjolts (IENSE GJALTS)geboren 1710 spinbaas te Bergum (1749), schipper en koopman aldaar (1761), mr. stoker(distillateur, 1769), 1771 binnenvoogd in 's Landschaps tuchthuis en werkhuiste Leeuwarden, overl. Leeuw. okt. 1773, tr. (att. v Garijp 6 juli 1738) GrietjeJans, v Garijp, hij v Bergum, op belijd. ged. Bergum 5 nov. 1745, op lidm.lijst 1761 (oostkant van de buren), idem 1772 (woont elders), quot.   

Nummer 155 Tryntsje, naaister. Kan de kost ternauwernood verdienen. 

Trijntje Heds (Heddes) (TRIJNTJE HARTS)naaister te Bergum, belijd. ald. 27 feb. 1724, op lidm. lijst 1729 (jd, buurtin 't Oosten), quot.: een naaister, wint ternauwernood de cost, 2, 8-9   

Nummer 156 Sije en Sieuwke. Sije is diaken en glazenier, geen kinderen, redelijk welgesteld. 

Sije Bartels (SIJE BARTELDS)zoon van Bartel Symens (BARTELD SIEMENS) glazenmaker te Bergum, overl. ald. 25 nov. 1760, tr. 1. (ond. Bergum 25 okt.1711) Aafke Jans (bdn v Bergum), tr. 2. (ond. Bergum 29 jan. 1740) SieuwkeAEdes (bdn v Bergum), belijd. Bergum 1716, op lidm. lijst 1722 (Lageweg), 1729,diaken 1734, op pers. koh. Kooten 1705 ( 2 st./wk), quot.: een glaasmaker, enredelijk welgesteld, 2, 30-14, wordt vermeld in kerkvoogdijreken. Suawoude1726; TIE M16 92, 108 (broer Symen), 123 (akte v inbreng 1741), M17 60 (1760),S18 392, S20 138, 199, 302, S21 179, S22 246, 247, 248; TIE W, d.d. 10 okt.1733 en .. 1760, heeft geen kinderen, erfg.: Sjoerdje Klases, Lollum, BerberKlases, Kollumerzwaag, Lijsbeth Klases, Leeuwarden, Bauke Symens, Berlikum,Sytske Symens, Leeuwarden  . 

Nummer 157 Hans, een breier, kan de kost nauwelijks verdienen. 

Hans Rinses (HANS RINSES)quot. Bergum: een breider, wint ternauwernood de cost, 2+1, 11-13, 

Nummer 158 Hidde en Gerritje, veenbaas, 2 kinderen. 

Hidde Symens (HIDDE SIEMENS)zoon van Symen Gerrits (SIEMEN GERRITS) en Tietje Luitjens (TIETJE LUITJENS) veenbaas, overl. Bergum dec. 1770, tr. (ond. Bergum 16 feb. 1743) GerritjeSytses (bdn v Bergum), belijd. Bergum 23 nov. 1725, op lidm. lijst 1729 (woontop Gaastmaburen, d.i. Hardegarijp), op lidm. lijst 1761 (ouderling, buurt aande Oostkant), is 1737 erfg. v Willem Luitjens, quot.: een veenbaas, en redelijkwelgestelt, 2+1, 29-19, person. koh.: 1768 Bergum nom. ux. £ 214-6, 1774 £ 500,1778 de weduwe (-1793); TIE S19 499, S20 215, S22 201, S24 117; ki. (ged.Bergum): Sytse, 24 mei 1744; Tietje, 7 sept. 1749 (1 maand oud)   

Nummer 159 Heerke en Tryntsje, schipper op Burgum naar Nieuwstad Leeuwarden, 2 kinderen. Zij is weduwe van Heerke en kan nauwelijks bestaan. 

Heerke Sipkes (HEERKE SIPKES)zoon van Sipke Hanses (SIPKE HANSES) en Gerlske Harrits (GELSKE HARRITS)schipper op de Nieuwstad onder Bergum, overl. 1718/22, tr. (ond. Bergum 6 jan.1694) Trijntje Jelkes (bdn v Bergum), zij als weduwe op lidm. lijst 1722 (buurtin 't oosten), stemkoh.: ged. eig. nr. 47, quot. Bergum: H.S. weduwe, kan bestaan en niet meer, 1, 7-17, person. koh.: de wed. 1739 voor 1/3 erfg. vRinse Annes, £ 333-6, 1751 naar Deinum; 1758: woont daar niet meer; TIE S15563; ki. (ged. Bergum): (naamloos), 4 aug. 1694; Jelke, 3 sept. 1699; Maaike, 3april 1701  . 

Nummer 160 Doeke en Baukje, kleermaker, 6 kinderen, kan de kost wel verdienen. 

Doeke Sjoerds (DOEKE SJOERDS) geboren Bergum 9 nov. 1725 zoon van Sjoerd Martens (SJOERD MARTENS) en Rinske Doekes (RINSKE DOEKES)kleermaker te Bergum, tr. (ond. Bergum 5 juni 1746) Baukje Linses (bdn vBergum), quot.: een kleerm., kan de cost wel winnen, 4+1, 24-0; ki. (ged.Bergum): Sjoerd, 13 nov. 1746, Sjoerd, 31 maart 1748, Linse, 14 nov. 1749,Rinse en Meint, 13 maart 1757, Hinke, 4 april 1760 Rinske Doekes verhuist in 1790 naar Dantumawoude en woont met haar zoon Doeke Ringnalda – mr. kleermaker.Het huis op nummer 160 is in 1794 afgebroken.  . 

Nummer 161 Sjoerd (geboren 1694, vader en buurman van bovenstaande Doeke) en Rinske, kleermaker, 1 kind. Inwonend Sjoerds' zwager (Minnert in 1712 geboren) en zijn zoon (Emke, geboren 1743) met vrouw (Liesbeth geboren 1789); vader en zoon waren goede schoenmakers. Ze noemden zich later Looijinga. Voorheen woonden hier Marten Martens en Pietje Sjoerds, de ouders van Sjoerd. 

Sjoerd Martens (SJOERD MARTENS)gedoopt Bergum 24 juni 1694 zoon van Marten Martens (MARTEN MARTENS) en Pietje Sjoerds (PIETJE SJOERDS)mr. kleermaker te Bergum, overl. ald. 7 maart 1741, tr. (ond. Bergum 24 juni1719) Rinske Doekes (bdn v Bergum), woont 1729 in de buurt in 't oosten,belijd. Bergum 29 jan. 1741, is 1736 voorspr. ki. v Allert Staphorstius en Joukje Aukes (als "halve oom"), quot.: S.H. wed., een wolnaaister die de costkan winnen, 2, 12-13; ki.: Doeke, geb. Bergum 9 nov. 1725 Emke Minnerts Loyinga (Looyinga) (IEMKE MINNERTS LOYENGA)geboren Bergum 4 feb. 1743 zoon van Minnert Emkes (MINNERT IEMKES) en Leentje Martens (LEENTJE MARTENS)schoenmaker te Rijperkerk, later Stiens, overl. ald. 6 mei 1821, tr. Rijperk. 3feb. 1788 Lijsbeth Feitses, v Rpk., hij v Bergum; op lidm. lijst Rpk. 1789 (opde Streek); TIE S26 121, 123 (borg voor Tabe Sjoerds); S29 239; S31 21; rég.civ. Hardegarijp nr. 858, cordonnier, geb. 4 feb. 1742; geen kinderen Minnert Emkes (MINNERT IEMKES)gedoopt Bergum 10 juli 1712zoon van Emke Minnerts (IEMKE MINNERTS) en Hiltje Hendriks (HILTJE HENDRIKS)mr. schoenmaker te Bergum (Oostkant van de Buren), overl. na. 1772, tr. (ond.Bergum 6 dec. 1737) Leentje Martens (bdn v Bgm), quot.: een schoenmaker die decost kan winnen, 2+4, 14-17; ki. (geb. Bergum): Hiltje, 28 sept. 1738, Pietje,2 nov. 1740, Emke, 4 maart 1743, Pietje, 13 april 1745, Marten, 12 maart 1750 

Archief Nedergerecht Tietjerksteradeel, informatieboek 1802Datum: 9 april 1802 Emke Minderts (IEMKE MINNERTS), schoenmaker te Rijperkerk, oud 60 jaar, geeftaan dat uit zijn winkel vijf paar nieuwe schoenen zijn gestolen - verklaring van Alle Sakes (ALLE SAKES), schoenmakersknecht te Rijperkerk,oud 39 jaar, werkzaam bij Emke Minderts Origineel: Tresoar, toegang 13-38, inv.nr. 5, pag. 170Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar   

Nummer 162 Folkert en Lijsbert, beurt-en veerschipper, kan de kost verdienen, 2 kinderen. Kan de kost verdienen. 

Folkert Lieuwes (FOLKERT LIEUWES) gedoopt Bergum 12 juni 1705 zoon van Lieuwe Geerts (LIEUWE GEERTS) en Rinske Folkerts (RINSKE FOLKERTS) schipper (beurtschipper, veerschipper) te Bergum (Bergumerdam), overl. 1763/64,tr. (ond. Bergum 4 mei 1727) Lijsbeth Hanses (bdn v Bergum); TIE S20 216; S21274; S22 131; quot.: een schipper die de cost wel kan winnen, 3+1, 27-3; ki.:Hiltje, ged. Bergum 14 maart 1728, ook Lieuwe, ca. 1730; reëelkohier: Bergum301, in 1752 eig. F.L. en Auke Oebeles, in 1771: Hans Sjoerds; TIE P14 115(1760): Hans Sjoerds koopt huis en helft van veerschip van Bergum op Leeuwarden van Folkert Lieuwes en Geeske Lieuwes, vrouw van Auke Oebeles, uurwerkmaker te Oostermeer  . 

Nummer 163 Gabriel en Magdalena, eerder schathouder, zeer welgesteld. 

Gabriel de Guerre (GABRIEL GUERRE)overl. Bergum 2 (of 20?) sept. 1751, tr. (2) Magdalena Elisabeth Philips;beiden aangen. als lidm. te Bergum aug. 1737, met att. v Leeuwarden; quot.: deheer G. de Guerre, gewezen tresaurier van Zijne Majesteit, en zeer welgestelt,4, 78-13; is 1748 erfg. van zijn vrouw (TIE W, aan keerzijde akte waaruitblijkt dat de schepen S. Tjallingii administrator is); uit eerder huw. zoon Gabriel   

Nummer 164 Sweitse en Froukje, kuiper en houtkoper op de Burgermerdam, kan de kost verdienen. 

Sweitse AEbeles (SWEITSE IEBELES) gedoopt Bergum feb. 1682 zoon van AEbele Sweitses (IEBELE SWEITSES) en Antje Freerks (ANTJE FREERKS)mr. kuiper en houtkoper te Bergum a/d Bergumerdam, overl. voor 1753, tr. (ond.Bergum 10 april 1723) Froukje Eises, v Eestrum, is 1728 voor 3/4 eig. nom. ux.van Surhuizum stem 28, 1738 nom. ux. eig. Suawoude 15, 1730 borg voor RoelHendriks te Suawoude, quot.: een cuiper, kan de cost wel winnen, 3, 19-8; TIES18 64, 66, 490, 491, S19 106, S20 279, 333, Staten Gij 2 (kuipersmerk CE)   

Nummer 165 Akke en Marten, totaal veramde mensen, mr timmerman met groot gezin. Broer van bovenstaande Sjoerd van huis 160. 6 Kinderen maar in 1806 het huis al uit. 

 Akke Joostes Laverman (AUKJE JOOSTES LAVERMAN) gedoopt Driesum 22 dec. 1709 dochter van Joost Martinus Laverman (JOOST MARTENS LAVERMAN) en Fokeltje Meints (FOKELTJE MEINTES)tr. (ond. Bergum 10 feb. 1731) Marten Martens, bdn v Bergum; staat tot 1790 opperson. kohier met £ 300; dan: geheel verarmd, bezit niets Marten Martens (MARTEN MARTENS)gedoopt Bergum 14 april 1700 zoon van Marten Martens (MARTEN MARTENS) en Pietje Sjoerds (PIETJE SJOERDS)mr. timmerman te Bergum, overl. ald. 1778, tr. (ond. Bergum 10 feb. 1731) Aukje/ Akke Joostes Laverman (bdn v Bgm), 1736 voorspr. ki. v Allert Staphorstius en Joukje Aukes, quot.: een timmerman, beswaart met een groot huisgezin, 4+3,20-9, person. koh.: 1768 nom. ux. £ 300, 1779 de weduwe, 1790: bezit niets,geheel verarmd; ki. (geb. Bergum): Pietje, 3 okt. 1733, Grietje, 1 jan. 1735,Marten, 9 aug. 1737, Fokeltje, 19 feb. 1741, Joost, 17 nov. 1744, Grietje, 1sept. 1746 Pietje Martens (PIETJE MARTENS)geboren Bergum 3 okt. 1733dochter van Marten Martens (MARTEN MARTENS) en Akke Joostes Laverman (AUKJEJOOSTES LAVERMAN)woont te Bergum; TIE S27 284 (1796, is ongehuwd), S28 327 (1799, spr. v legaatv Hendrina van Idsinga), S29 399 (1801) Marten Martens Laverman (MARTEN MARTENS LAVERMAN)geboren Bergum 9 aug. 1737zoon van Marten Martens (MARTEN MARTENS) en Akke Joostes Laverman (AUKJEJOOSTES LAVERMAN)mr. kleermaker te Bergum (1770, 1781), Oostermeer (1796), Bergum (1798, 1804)en weer te Oostermeer (1811), tr. Bergum 18 juni 1780 Jetske Wiegers (bdn teBergum); TIE B1 453; S26 225 (verkoopt huis aan broer Joost, 1781); S30 237;rég. civ. Oostermeer nr. 1447, tailleur; notulen Repres. 26 april 1796 MartenMartens wordt, op gunstige aanbeveling van het Gerecht van Tietjerksteradeel,aangesteld als opzichter bij de molen te Oostermeer; ki. (geb. Bergum, beh.Grietje): Marten, 29 dec. 1781 (woont 1811 te Surhuisterveen); Akke, 28 okt.1784 (1811 te Leeuwarden); Antje, 21 jan. 1787 (1811 te Leeuwarden); Lieuwe, 5dec. 1788 (overl.); Pietje, 2 feb. 1791 (woont 1811 te Franeker); Fokeltje, 29juni 1793 (overl.); Grietje, Oostermeer 11 aug. 1796; Lieuwkje / Lieukjen,Bergum 16 mei 1799  Joost Martens Laverman (JOOST MARTENS LAVERMAN)geboren Bergum 17 nov. 1744zoon van Marten Martens (MARTEN MARTENS) en Akke Joostes Laverman (AUKJEJOOSTES LAVERMAN)mr. timmerman te Bergum, tr. ald. 25 maart 1781 Ymkje Klases (bdn v Bergum);TIE S25 179, 231; S26 219, 225, 226, 263; S31 324; rég. civ. Bergum nr. 353,maître charpentier; ki. (geb. Bergum): Marten, 3 sept. 1781 (woont 1811 teDrachten); Saakje, 5 juli 1787 

Nummer 166 Jan en Wytske. Redelijk welgestelde bakker, dorpsrechter. 

   Jan Daniëls Bakker (JAN DANIELS BAKKER)gedoopt Bergum 3 jan. 1712 zoon van Daniël Jans (DANIEL JANS) en Sytske Bouwes (SIETSKE BOUWES)mr. bakker te Bergum en dorprechter aldaar (1769), overl. Bergum 5 juli 1782,tr. Bergum 10 sept. 1769 Wytske Ates (bdn v Bergum), quot.: een backer, enredelijk wel gestelt, 4, 43-17, person. koh.: 1774 £ 500, 1782: Albert Daniëlswed. en Hendrik Alles nom. ux., is 1778 erfg. v zuster Bontje, 1779 cur. ki. vDirk Foekes; TIE M17 138, S22 372, S23 421, W d.d. 5 dec. 1782, erfg.: AafkeDaniëls; ki. v Albert Daniëls  .