Jansmabergum.nl 

op zoek naar betekenis 


Hoofdstuk 15. Okke Wiemers Jansma


 


Okke’s zusters wonen nog in Noord-Friesland in Bergum of de omgeving van Bergum. Zij zijn de laatsten van deze tak die nog op de oude plek wonen. Okkes dochters zijn geboren in Australie. 


P.S. NOG IN PLAATSJE FAN DE SKRIUWER UT 2007 FOAR DE ALD PLEATS FAN PAKE EN BEPPE OAN DE MALEWEI YN EASTERMAR". 

Okke in Friesland terug, voor het huis van zijn pake en beppe Okke Jansma en Rixt Douma (hoofdstuk 13), Maleweg in Sumar.Okke 2-3-2012

Ik fun dit juster op it internet en ik tocht sa dit koe wol ris nijsgjirrich foar dy weze en miskien Heit ek.

De modelboten die Okke maakt, Geelong Australie. Hij gaat naar shows en treft daar zijn vrienden die ook deze modelbootjes op schaal maken. Heel erg mooi om dat in het echt te zien, hij maakt ze in zijn schuurtje. Okke yn Geelong
Okke yn de krante.pdf (976.93KB)
Okke yn Geelong
Okke yn de krante.pdf (976.93KB)


Okke: "Hjir nog in pear plaatsjes fan myn 1ste restauraasje fan 1967 – in Massey Harris 3.5 pk hjir oan it rinnen yn de simmer "

Okke 1-3-2013

 

American Civil War
vergeten oude foto's 1861-1864
Audiologie.pdf (9.92MB)
American Civil War
vergeten oude foto's 1861-1864
Audiologie.pdf (9.92MB)

"De earste oarloch wert fotography brukt wurde koe – de Civil War fan de US.
In oarloch dyt Amerika ha moast mar der, as in lan, noait oerhinne kommen is en ek noait oerhinne komme sil.
De gesichten fan dy minsken en de kwaliteit fan de printen sprutsen my bot oan".

Okke 17-3-2013

"De oerbeppe sizzer fan Antje Okkes Jansma – Okke van der Veen ut Burgum stjurde my dit fan’e moarn ek al. In skitterend plaatsje tocht ik. Myn skutsje sil net ferve wurde mar sil yn de blanke lak stean".

Tekst: Dik van der Kooi, bouwer van modelbootjes. Hij zit elke avond op zolder om aan zijn modellen te werken. Ruim een jaar per boot. Met de naaimachine is hij in de weer om de zeiltjes op maat te maken. Om er vervolgens op zondag mee te gaan varen op de vijver. Okke zijn verhaal als emigrant wordt beschreven in ‘it wrede paradys’ van Hylke Speerstra: 

https://dbnl.org/tekst/spee008itwr01_01/spee008itwr01_01_0020.php