Jansmabergum.nl 

op zoek naar betekenis 

10. Nalatenschap Okke Tijsses Jansma, beurtschipper Sumar
G.H. van der Meulen (1889-1951. Waarschijnlijk Tietjerk, feart met skûtsjes.

G.H. (Georgius Hendrikus) van der Meulen stamt uit een Leeuwarder ondernemersfamilie. De katholieke familie had een winkel, handel en fabriek in glas, natuursteen en verf. Dit bedrijf was op de hoek Oostergrachtswal/Wybrand de Geeststraat gevestigd.

  

Okke 17-6-2013: 

...." Okke Tysses Jansma van Suameer ( mijn over-overgrootvader) kocht een schip in 1841 van een Klaas Roels Wijmenga en ik zou heel graag willen weten of dit misschien De Fortuin of een eerder veerschip van hem kan zijn.
Als je in de komende paar maanden bij Tresoar zou zijn en de tijd hebben, zou je mischien het volgende voor me op kunnen zoeken en copieren"...Hieronder een lange lijst met de nalatenschap, hier genoemd de boedelscheiding. Interessant zijn die dingen die in een huis stonden van een koopman en veerschipper in 1892. Alles werd beschreven, tot aan de aardewerken kopjes en de aardappelen in de schuur. Er is een lange lijst van klanten ('vorderingen") die niet konden betalen en omdat zij niet konden betalen werd het kwijtgescholden door Okke en zijn vrouw . Deze klanten zullen daar erg blij mee zijn geweest want het was armoede. Maar kijk maar eens naar de vorderingen van allerlei dorpsgenoten en familieleden die Okke uit had staan. Wie zou langs de deuren hebben gemoeten na zijn dood, om de vorderingen te innen? 

 Het jaar erop, toen het huis en het land was verkocht, was het vooral de taak van zoon Jan Okkes Jansma om de achterstallige schulden bij de klanten nog te innen. Jan was koopman en veenschipper. 

Zoon Jan kreeg een dubbele woning bij de molen van Sumar, een bouwland ging naar de schoonzoon Bosma (getrouwd met Dieuwke Jansma), zoon Tijs Okkes Jansma had vooral schulden die van de erfenis afgingen en waar weinig van overbleef (koopman en kastelein en eigenaar van herberg De Harste in Sumar), zoon Teade Okkes Jansma kreeg het winkelpand met schuur, erf en tuin (sectie E nr 531) in Sumar, het bouwland ten noorden daarvan (sectie E nr 59 en 58), en het veerschip met praam en toebehoren met het recht van veer (waarde van het laatste was 2000 gulden). Zoon Teade kwam er het best vanaf, maar dat kwam ook omdat zoon Tijs al flink wat had geleend van zijn vader. 

Aankondiging voor 1 maart 1892 de verkoping. 

Bij Tijs Okkes Jansma in café De Harste te Sumar werd ook meteen weer de dubbele woning bij de molen van Suamar verkocht. Jan Okkes Jansma had de woning geërfd maar kennelijk moest het toch weer verkocht worden. Het huis van Jan werd ook verkocht, en we denken dat hij failliet is gegaan. 
Simon Kamminga  (1895-1984)

Over de kunstenaar
Simon Kamminga heeft zijn opleiding gehad aan de Ambachtsschool en Avondtekenschool.
Hij was schilder en beeldend kunstenaar en werkte in pastel, gips en aquarel. Hij werkte in een figuratieve en pointillistische stijl met als onderwerpen: paarden, de Waddenzee en zeegezichten.
Hij maakte kleinplastieken, plastieken en vrij werk.
In 1927 heeft hij de Willink van Collenprijs gehad.
Hij was lid van de ‘Boun Fan Fryske Kunstners en woonde en werkte in Harlingen, Leeuwarden en Berlikum.

.


De scheiding van de goederen 23 maart 1893: 

  

     

     

     

1.

eene winkelhuizinge met schuur en erf, gelegen (enz)

2500

2.

Een perceel bouwland Suameer 94 are 70 ca

1500

3.

Een perceel bouwland    Suameer 1 ha

1900

4.

het recht van veer vice versa, met daarbij behoorend schip   met praam en toebehooren

2000

5.

een perceel bouwland aan den straatweg

2109

6.

Een huis waarin 2 woningen met erf en tuin, gelegen bij de   Korenmolen onder  Suameer

236

     

samen

10245

  

14-9-1892 boedelbeschrijving bij het overlijden Okke Tijsses Jansma.

Verschenen voor mij notaris Edwardus Heringa Johanneszoon notaris te Bergum:

   

Getuigen:

-         Johannes Fokkes van der Veen, bakker, wonende te Leeuwarden, handelende in hoedanigheid van en wettelijke voogd over zijnen nog minderjarigen zoon Okke Johannes van der Veen, oud 21 jaar geboren uit zijn huwelijk met Antje Okkes Jansma, overleden te Leeuwarden 15-8-1873 (schoonzoon)

-         Jan Petrus Bosma, landbouwer, wonende te Suameer, als beheerder der huwelijksgoederengemeenschap bestaande tusschen hem en zijne huisvrouw Dieuwke Okkes Jansma (schoonzoon)

-         Taede Okkes Jansma, veerschipper en koopman, wonende te Suameer (zoon)

-         Keimpe Tjeerds Popma, notarisklerk, wonende te Bergum, handelende in hoedanigheid als gemachtigde van:

  1. Fokke Johannes van der Veen, kantoorbediende, wonende te Leeuwarden, voor zich en nog in hoedanigheid van toeziend voogd over bovengenoemde minderjarige (kleinzoon)
  2. Janke Johannes van der Veen, meerderjarig ongehuwd en zonder bepaald beroep, wonende      te Leeuwarden (kleindochter)
  3. Arjen Foekes Schat, koopman, wonende te Leeuwarden als beheerder der huwelijk goederengemeenschap,  bestaande tusschen hem en zijne huisvrouw Grietje Johannes van der Veen ( getrouwd met kleindochter)
  4. Jan Okkes Jansma, zonder bepaald beroep, wonende te Suameer (zoon) en
  5. Tijs Okkes Jansma, winkelier en koopman, mede wonende te Suameer (zoon).

Zulks blijkens volmacht onderhands verteekend in maand maart jl welke volmacht is vastgehecht aan het procesverbaal van finale … verleden voor mij notaris en getuigen, 8 maart dezes jaars, en daarmede onder mijne minuten verbleven.

Welke comparanten aan mij notaris verzochten der rechten van allen, die daarbij belang mochten hebben, over te gaan tot de nalatenschap van wijlen Okke Tijsses Jansma, in leven koopman en veerschipper te Suameer.

 

      

 

 

 

Onroerende goederen.

  

Enige huizen met erven en tuinen en eenige percelen     bouwlandstaande en gelegen en .. Suameer, kadastraal bekend   gemeente   Oostermeer (kadasternummers).

Het onverdeeld 5/16 gedeelte in een perceel hooiland onder     Garijp gelegen kadastraal bekend onder gemeente Bergum   (kadasternummers).

..graven, op het kerkhof te   Suameer, welk kerkhof met kerk   kadastraal bekend   (kadasternummers).titels van, eigendom. Het afschrift eener   akte   van scheiding verleden 22-9-1886

Vorderingen

Eene rentelooze vordering wegens   geleend geld, zonder   bewijs, ten laste van Tijs Okkes Jansma

200

Eene dito alsvorens, ten laste   van dezelfde

40

Eene, dito alsvoren, ten laste   van Jan Okkes Jansma   voormeld

125

Eene dito alsboven, ten laste van   de comparant Jan Petrus   Bosma,

300

Eene vordering, wegens geleend   geld, ten laste van Tijs   Okkes Jansma, voornoemd ingevolge … (?)   bewijs 26-11-1888

1500

Rente naar 5 procent in het jaar vanaf   27-11-jongstleden   alhier vermeld voor ..

Eene dito alsvoren, ten laste van   Johannes en Afke Iedema   te Suameer, blijkens obligatie met   hypotheek verleden voor notaris Sicker   gemeld 28- 2-1881

125

Rente naar 5 procent in het jaar   vanaf 15-4-1861 voor   memorie

Eene dito als vorens ten laste   van Pieter Bouma, te   Suameer, blijkens obligatie met hypotheek   verleden 2-1-1862

100

Rente naar 5 procent in het jaar   vanaf 2-1-laatstleden   voor memorie

Eene dito als vorens ten laste   van dezelfde, blijkens   obligatie met hypotheek verleden   25-10-1875

200

Rente naar 5 procent in het jaar   vanaf 1-1-dezes jaars   voor memorie

Eene dito als vorens ten laste   van weduwe en erven Teake   Jetzes Koster in leven arbeider onder   Nijgega, blijkens obligatie met   hypotheek verleden 8-12-69

100

Rente naar 5 procent in het jaar   vanaf 1-12-1890 voor   memorie

Eene dito als vorens ten laste   van Sijbe Jans Riedstra en   Rinske Johannes Wielenga te Suameer,   ingevolge onder hands bedrag van 18-1-82   

150

Rente naar 5 procent in het jaar   vanaf 12-11- laatstleden   voor memorie

De volgende vorderingen wegens   geleverde winkelgoederen en   vruchten, ten laste van:

Gerrit Djurrema te Suameer

12,85

Riemer Riemersma te aldaar

24,31

Johannes van der Wal, aldaar,

8

Taeke Elsinga , onder Garijp

19,40

Petrus de Boer, te Suameer

64,28

Folkert van der Meer , aldaar

6,01

Johannes van der Kier, aldaar

99,62

Johannes de Boer, aldaar

1,75

Zuster de Jong, te Nijega

49

Jan Bosma, te Suameer

105

Wolter Tiekstra (?), aldaar

7

Wolter van der Berg, aldaar

28

Johannes Mellema, aldaar

7

Jacob Tornsma (?), aldaar

76,12

Dirk Bonnema, aldaar

18,60

Johannes van der Veen, aldaar

11,87

Jan Mulder, te Nijega

12,30

Hermannus Elbering (?) te Suameer

2,80

Folkert Fennema, aldaar

1,62

Abelle de Boer, aldaar

52

Taeke de Boer, te Sneek, wegens   geleverde groenten en   aardappelen

26,91

Japke Wielinga, te Suameer

4,50

De armvoogdij van Suameer

20,85

Alle navolgende vorderingen, wegens   geleverde winkelwaren,   ten laste van:

Abelle van der Meer

52,91

Wolter Fennema

10,26

Hendrik Wijmegenga

13,66

Teije Tol

2,25

Engbert Zijlstra

37,98

Hinke Elzinga

10,50

Abelle Tekstra

7

Weduwe Klaas van der Zee

86,49

Mindert Boonstra

5,50

Jacob Hemrica (?)

76,25

Pieter Bouma

39,14

Jan Boersma

34,49

Libbe Rietstra

197,62

Weduwe van A.Liebenga

5,73

Jan de Jong

33,28

Weduwe van Paulus van der Wal

10,96

Jan A. de Jong

78,32

Sjouke Geerstma

24,44

Johannes van der Zee

15,68

Weduwe van Folkert de Boer

3,23

Weduwe van T.Koster, te Nijega

10,43

Jacob Postma, te Suameer

7,07

Martinus de Graaf

9

Melle Haarsma

24,29

Hendrik Bulthuis, te Bergum

22,24

Emericus Braaksma aldaar

14,27

P.Bottinga te Leeuwarden

37,80

Wielinga, aldaar

12,50

Willem Siebega te Nijega

1,50

Aldert Terpstra, wegens geleend   geld, zonder bewijs

10

Alle vorenstaande vorderingen en   binnenlijns uitgetrokken,   worden wegens het onvermogen der   debiteuren, althier vermeld voor memorie. 

Roerende goederen.

In de winkel. 

3 kistjes …(?) door den   deskundige gewaardeerd op

3

Snoepgoed op

6

Pijpen, ketels, bakjes, samen op

6

Vermicelli en chocolade op

1

Eenige voorwerpen voor het   winkelraam, samen

1

Boter, op

1,30

Spek, op

3

Siroop en gieter, op

1

Kandij met bakje, op

2,50

Suiker met bakje, op

4

Kandij met bakje, op

4

Olie met bak, op

7

Thee met bus, 

11

Koffie met bus, op

27

Wit met zakken, op

14,50

Gort met zakken, op

9,50

..vet (?), op

6,75

Zout met vocht, op

1,75

Meel met water, op

4,50

Boekweitengort met vocht, op

1

Zeep met vocht, op

4

Schalen met gewichten, op

6

Koek en koekjes , op

1,50

Eenige bakjes met inhoud, op

1,50

Lucifers, op

3,50

Boterkleursel, op

4,50

Levertraan, en eau de cologne, op

8

Poederchocolade, op

5

Stijfsel en sago, op

2

5 brooden en beschuit, op

1,30

Handdoeklinnen, op

2,50

Tabak, op

12,50

Band, veters en garen, samen op

12

Snoepgoed, op

3

Eenige trommels, bussen (?) en   bessenwijn, samen

16,50

Koekjes met de bussen, op

10

Theemutsen/temsen      op

4,50

Bezems en boenders, op

11,50

Touw, op

12

Theegoed, op

8,75

Kledingstukken op

65

Lompen ..met eenige rommel op

7

Petroleumbus en eenige kannen

2

Cichorei op

2

Frambozen en ..(?) met flesschen,   op

10

Eieren, op

5

Steengoed, op

10

Katoen en lampe katoen, op

18,75

Een pot met kandij, op

6

Kaas, op

40,50

Meel, met een aardewerk, op

7,50

Klompen,

80

Lijnkoeken, op 

9,50

Zout, op

14,50

Beschuit, op

5

Boter ..(?) en een ..(?) op

2,50

Touw op

14,50

Petroleum met ..(?) op

40

Aardappelton op

1,50

Handschrobbers, op

3

Zakken, op

3

Ledige korven, op

6

Thee op

26

Pijpen en glaswerk

2,50

Boontjes op

2

Pakpapier met stijfsel en bakjes

5

In de schuur:

Turf en baggelaar, tesamen op

240

hout

15

Landrol op

6

2 korven op

1

Vaatje met siroop op

2

Brandewijn en jenever op

14

Azijn met vaten

8

Boter op

4

Bier en wijn met flesschen samen   op

6

In de kast van de     woonkamer.

roemers

1

2 trommels en (?) roomkorn

0,75

Trekpot en stoofje op

1,25

Theegoed op

0,40

Theegoed op

0,60

Flesch op

0,50

2 dito en een karaf, op

1,30

Blaadjes op

0,70

2 vazen op

0,50

Vischschaal op 

0,60

2 stellen steengoed op

1,80

Servies op

3,50

Steengoed op

0,75

Trekpot op

0,35

Dito op

1,25

Tabakpot op

1

Koperen koffiekan

1,30

Aardewerk op

0,25

Koffiekan en tabakspot

1,25

Trekpot op

1

Stoofje en 4 borden

2,90

3 borden op

2,75

Steengoed op

1,30

3 porseleinen kommen op

3,50

Stoofje op

1

Eenige koppen op

0,15

Blad met roemers op

1,20

4 roemers op

0,65

Steengoed op

2

Eenig oud porselein

13,50

Drinkopjes en schoteltjes

3,25

Vier dito

2,75

Hoed en pet op

1,10

Eenige leesboeken op 

3,05

In de kamer. 

Vloerkleed

6

Kleedjes op

1,75

Schilderij op

1,60

Eenige kleedjes

0,25

In de schuur 

Koe

139

Rier

154

Koe

171

Koe

176

Schapen (?)

34

egge

8

kruidenierswaren

3,50

Stoofstel

7,50

Partij haver

55

Aardappelen

15,75

Kabinet in de kamer

31

Klok in de kamer

10,50

Tafel in kamer 

6,50

Contanten aanwezig ten dagen van   het overlijden des   erflaters

146, 17

Contanten voortgekomen uit het na   het overlijden des   erflaters verkochte vlas, ten bedrage van

250,95

De opbrengst der verkochte   levende have,   boerengereedschappen, meubelen en huis derden,   blijkens verleden voor den   onderteekenden notaris den 18- 2-   jongstleden bedragende onzuiver de som van

1371, 65

Een portie hout, door den   deskundige gewaardeerd op

35

Een schip met praam en   toebehoren, alhier vermeld voor   memorie

Huren van eenige der hiervoor   vermelde vastigheden, voor   memorie

Eene vordering ten laste van den   comparant Taede Okkes   Jansma, terzake … voor rekening, groot

31,85

Goud en zilverwerk.      

Testament met zilveren haak,   tweede titel,  pocongisting (?) geschat op 

2

Dito alsvoren, pocongisting (?)

1,75

3 zilveren lepeltjes, van den   tweede titel, wegende 5 gram, geschat op

1,10

6 dito, tweede titel, wegende 26   gram, op

2,50

Zilveren theelepeltje, tweede   titel, wegende 9 gram, op

0,90

Krikkel (?) horloge, gewaardeerd   op

5

Samen

                       7214,30

Nadeelige Staat.

Eene vordering ten voordeele van   de erven van ..Wolters   Sibma in leven landbouwer te Suameer,   wegens geleende gelden, ingevolge   bewijs onderhands verstrekken   30-4-1890 groot in koper, totaal

1000

Rente naar 4 en tweede procent,   vanaf 30-4 18 91, achter   vermeld voor memorie

Eene dito ten voordele van den   comparant  Taeke Okkes Jansma, ingevolge bewijs,   onderhands   vertekend 16-10-1886 groot in kapitaal

3800

Rente voor 5 procent in het jaar   19-10- laatstleden, voor   memorie

Eene dito ten voordele van Bonne   Sjoerds Algra te Suameer   ingevolge obligatie met hypotheek   verleden voor notaris Sicker, 23-11-1886

5000

Rente 5 procent in het jaar vanaf   23-11 laatstleden voor   memorie

Eene vordering te voordele van   Douwe  Hendriks Krol te Suameer wegens landhuur   sedert   12-11-laatstleden alhier vermeld voor memorie

Aan den heer Kremer, arts te   Bergum, wegens geneeskundige   behandeling en geleverde medicijnen

61,40

Aan Boorsma te Leeuwarden wegens   afgeleverd …(?)

12

Aan O. Zooveele te Dragten,   wegens geleverde tabak

63,50

Aan de Vrieze aldaar wegens   geleverde olie en verfstoffen

18,10

Aan H.Tigler Sybrandi te   Leeuwarden wegens geleverde olie   en raapkoeken

616

Wouters en zoon te Groningen   wegens geleverde azijn

6,97

Aan den apotheker Hoonmei (?) te   Leeuwarden wegens   geleverde verfstoffen

8,05

Aan Helder te Dragten wegens   geleverde cichorei

5,76

Aan J.Zooveele aldaar wegens   geleverd spek

26,55

Aan Kranenburg te Groningen   wegens geleverde sigaren

12,50

Van den Vliet te Murmerwoude   wegens geleverd suikerwerk

5,50

Aan Posthuma te Leeuwarden   wegens  geleverde levertraan

12,41

Van der Vest te Suameer wegens   geleverd werk en verrichtte   werkzaamheden als smid

58,18

Haaisma te Leeuwarden wegens   geleverd aardewerk

1,82

Plantenga aldaar wegens geleverde   manufacturen

50,09

Hilarius aldaar wegens geleverde   papieren zakken

6,80

Vries te ..(?) wegens geleverde   klompen

42,25

Van den Weerdt wegens geleverde   soorten vet

32,80

Te Doeschote (?) te Zwolle wegens   geleverd boterkleursel

26,80

Van der V, wegens geleverd touwen   te Dragten

38,26

Van der Meulen aldaar wegens   geleverde  tabak

10,62

Zeilpaker (?) te Sneek wegens   geleverde klompen

72,10

Bosgra te Bergum wegens geleverde   brandewijn

27,20

Kooi te Stroobos wegens geleverde   lijnkoeken

481

Fennema te Suameer wegens   geleverd papier en verf

18,82

Tjepkema (?) te Bergum wegens   geleverde tabak

2,90

Eldering te Suameer wegens   verricht timmerwerk en   geleverde materialen

28,57

Tinga aldaar wegens alsvoren

2,15

Aan de dienstbode Antje Visser   aldaar haar loonkosten   bedrage

54,50

De begrafeniskosten des erflaters   ten bedrage van

60

Wegens (?) is nog verschuldigd:

Aan C. Tigler Wijbrandi te   Leeuwarden wegens geleverde   kruidenierswaren

34,55

Reerink aldaar wegens geleverde   koffieboonen

33,50

Bolt aldaar wegens geleverde   kruidenierswaren

23,60

Koopmans aldaar wegens geleverd   meel

7,75

Samen, buiten het pro memorie   vermelde de som van

11773,02

 

Hierna verklaarde de comparant Taedes Okkes Jansma niets meer te weten wat zoo voor als nadelig tot de onderwerpelijke nalatenschap behoort, en de zoo op dezen inventaris moet worden gebracht, dat hij niets heeft verzwegen of verduisterd en ook niet weet of gezien heeft, dat iets verduisterd is geworden. Welke verklaring door hem aangever, met eede in handen van mij notaris is bevestigd.

Tot de perfectie dezer beschrijving die vooraf tot en met de schulden, door mij, volgens deze dan verstrekte opgaven, ..gereed gemaakt en .., besteed eene vacatie, is gebezigd eene vocatie van des middags twaalf tot twee uur.

Waarmee wij dit procesverbaal op bovenvermelde datum hebben gesloten, en zijn de geïnventariseerde goederen, voorzoverre nog in natura aanwezig, gesloten in bewaring van den comparant Taeke Okkes Jansma, die zulks erkende, en zich daarvoor aansprakelijk stelde, als volgens de wet.

Aldus gedaan en veleden (?) te Bergum, op genoemden datum, ten kantore van mij notaris te Bergum in tegenwoordigheid van de Heer Engbert Posthuma candidaat notaris en Johannes Pietersen klerk ter secretarie, beide wonende te Bergum, als getuigen.

En is deze acte onmiddellijk met voorlezing getekend door de verschenen personen, de deskundige, de getuigen en mij notaris:

Joh van der Veen

TO Jansma

K.Popma

Joh Wilkens

E.Posthuma

J.Pietersen

E.Heringa

              

Geregistreerd te Hardegarijp 22-9-1892

4,80 gulden de ontvanger.