Jansmabergum.nl 

op zoek naar betekenis 19. De kinderen van Sjoerd Tijsses Jansma en Maaike Wadman


  1. Okke Sjoerds Jansma, geboren te Bergum 20-10-1842. Vader Sjoerd ‘zonder bepaald beroep’
  2. Jan Sjoerds Jansma, geboren te Bergum 19-03-1844. Vader Sjoerd ‘herbergier’
  3. Antje Sjoerds Jansma, geboren te Bergum 15-03-1846. Vader Sjoerd  ‘kastelein’
  4. Thijs Sjoerds Jansma, geboren te Bergum 09-11-1848. Vader Sjoerd  ‘kastelein’
  5. Sikke Sjoerds Jansma, geboren te Bergum 30-11-1850. Vader Sjoerd ‘landbouwer’
  6. Trijntje Sjoerds Jansma, geboren te Bergum 04-04-1853. Vader Sjoerd ‘landbouwer’
  7. Maaike Sjoerds Jansma, geboren te Bergum 10-02-1855. Vader Sjoerd ‘landbouwer’.   Maaike’s moeder Maaike Douwes Wadman stierf een maand nadat het meisje geboren werd. 


In hoofdstuk 17 over Sjoerd Tijsses Jansma en Maaike Wadman, is al veel te vinden over de geschiedenis van deze twee echtgenoten. Over Tijs Sjoerds Jansma, het 4e kind, is een apart hoofdstuk geschreven, omdat hij mijn voorvader is. 

De kinderen, met Okke als oudste van 14 jaar, gingen na het huwelijk van hun vader Sjoerd met hun Groningse stiefmoeder Jantje Linthorst wonen in Uithuizen. Vader Sjoerd werkte daar in de tuinbouw, legde tuinen aan en plantte bomen in het nieuw ontgonnen gebied, vaak in naam van de boomkwekerij Bosgra waar hij in dienst was na bemiddeling van zijn moeder Antje Bosgra. De kinderen kenden dus ook hun stiefbroertjes en - zusjes goed in Uithuizen. Rondom 1890-1910 was de economische toestand daar zo slecht, dat hun halfbroer Rykel Jansma emigreerde naar Argentinië, aangelokt door de stralende toekomst die hem was voorgespiegeld door de regering rond 1902. Hun halfzus Jantje Jansma had een erg slecht huwelijk en vertrok ook naar de States, al vóór 1900, waar ze opnieuw trouwde. De jongste halfbroer Hendrik Jansma vertrok naar Amerika, naar zijn zus jantje, maar overleed tragisch na aankomst met 18 jaar. Rykel en Jantje hebben de ouders en hun half broers en zusters nooit weer terug gezien. Hoofdstuk 21 gaat over deze drie halfbroers en zuster 'de drie kinderen van Sjoerd en Jantje: Jantje van Wolde-Jansma en Rykel en Hendrik Jansma, die ons een lange zoektocht opleverde naar hun bestaan. 


1. Okke Sjoerds Jansma. Okke is getrouwd met Minke Veldman op 16 mei 1867 in Bergum. Okke was 24 jaar oud en Minke 19 jaar en beide kwamen uit Bergum. Tijdens zijn huwelijk werd Okke koopman genoemd en woonde in Hurdegaryp. De ouders van Minke, de familie Veldman, waren landbouwers en aanwezig tijdens het huwelijk, evenals Okke's vader. Okke's moeder Maaike Wadman was al overleden toen hij 12 jaar was. In de actes rondom Sjoerd Jansma wordt ook vaker zijn zoon Okke genoemd, omdat beiden handelden in land en vee. 

De dochters van Okke en Minke, Jetske en Hylkje werden onderwijzeres in Vianen, de dochters Antje en Trijntje werkten in het gesticht sHeeren Loo bij Ermeloo. De nazaten van Antje (correspondentie Koos Oosterhoff) en Trijntje (correspondentie Hans van Dijk) hebben beiden een bijdrage geleverd aan de uitbreiding van de stamboom van Antje en Trijntje. De dochters Maaike en Welmoed bleven in Friesland wonen. Door deze correspondentie zijn er een aantal foto's opgestuurd van Antje, en een van Antje met Trijntje (Tine genoemd). 

In Bergum en Sumar worden 6 kinderen geboren van Okke en Minke, de jongste 2 na hun verhuizing (rond 1882) naar Sint Jacobiparochie. Daar werkte Okke in de slikwerken:

1a. Jetske Okkes Jansma, 1867 (Minke was al een paar maand zwanger tijdens hun huwelijk) te Bergum. Jetske was onderwijzeres op de Veluwe, in Zeist, haar andere zusters (behalve Maaike) woonden ook op de Veluwe.  Vanuit mijn aantekeningen: 'Er is geen partner (1890). Het kind wordt aangegeven door Cornelis vd Ley, medicijnen doctor en hij was bij de bevalling en kwam kind aangeven. Jetske beviel in st Jacobiparochie en had geen beroep maar woonde in Driebergen. Kind erkent door de moeder 3 juli 1906, dan is Louis 16 jaar'. 

(mail Okke 12-7-12) P.S. It gref fan Louis Jansma en Jantje Bouwsema (er is een foto van dat graf). Louis wie de ienigste soan fan Jetske (heit net bekint), dochter fan Okke Sjoerds Jansma en Minke Veltman. It neiteam fan Louis en Jantje is my wat bjuster mar ik ha de oare bern en neiteam fan Okke Minke aardich op in rychje. 

Okke vond de overlijdingsadvertentie van Willem Louis Jansma (8-12-1938 en overleden 9-12-2010) in Friesland, verzorgingstehuis Skilhiem te Stiens. 44 jaar lang getrouwd met J. Poelman, kinderen Karin Jansma en Paul Jansma; beiden getrouwd en met kinderen. 

In mei 2021 kregen we een bericht van de kleinzoon Louis Rijbeek, de kleinzoon van Louis. Wordt vervolgd! 

2b. Maaike Okkes Jansma, geboren 1870 te Sumar, maar al na 7 maanden overleden

3c. Sjoerd Okkes Jansma, geboren in 1872 te Sumar en na 10 maanden overleden in Veenwouden. Sjoerd is als jong kind overleden in 1873, toen woonde het gezin in Veenwouden. De kastelein Alle Jans Wijminga geeft het kind bij de gemeente aan. De familie Wijminga had vaker te maken met de Jansma familie, want in beide families zaten de herbergiers en koopmannen en er zijn familieconnecties in het verleden (Antje en Froukje Wyminga, zie hoofdstuk 7). Ook Alle Jans was koopman en zijn familie woonde in Hurgegaryp.  Nog een voorbeeld van de connecties: Klaas Roels Wijminga verkoopt de veerboot aan Okke Jansma-  de oom van Okke - uit Sumar. 

4d. Maaike Okkes Jansma, geboren in 1875, getrouwd met Johannes Kramer. Maaike (1875) trouwde met Johannes/Jan Kramer op 6 mei 1897 in St Jacobiparochie. Johannes was koopman tijdens zijn huwelijk; 22 en 23 jaar. Ze krijgen 3 kinderen: Johannes (1897 en overleed met 3 maand), Johannes (1899) en Minke (1907). Maaike werd 79 jaar en overleed in de gemeente Westdongeradeel (1955), nu niet meer bestaand. Maar het lag aan de Waddenkust. 

5e. Antje Okkes Jansma, geboren in 1877. Okke heeft ook gegevens gevonden over Antje, haar man en kinderen. Ze was getrouwd met Sikke Oosterhoff, en werkte in het krankzinnigengesticht 's Heeren Loo' vlakbij Ermelo, net als haar zus Trijntje. Bij de naam Antje staat in dit hoofdstuk meer geschreven door Okke en vanuit de correspondentie met Koos Oosterhoff, een nazaat. Sijtie 7-1-2020:

Koos Oosterhoff, hartelijk bedankt voor je bericht, en je aanvullende informatie (van je oer beppe Antje). Op onze site is het ook leuk te lezen over een andere gastenboekschrijver, Hans van Dijk, want hij is de nazaat van Antje’s zuster Trijntje Okkes Jansma. Zij werkten samen in ‘het gesticht’.

6f. Trijntje Okkes Jansma, geboren in 1880, getrouwd met Adrianus van Dijk, samen 9 kinderen. In dit hoofdstuk staan de mooie verhalen van het leven van Trijntje en haar man in Ermelo, opgetekend door haar nazaat Hans van Dijk. Trijntje was verpleegster in s Heeren Loo in Ermelo samen met haar zusje Antje Jansma. 

Okke en Minke zijn na 1880, met zijn gezin van Jetske als oudste van ongeveer 13 jaar, Maaike met 5 jaar, Antje met 3 jaar en Trijntje net geboren naar de ontginningen in Sint Jacobiparochie verhuisd. Hier werden geboren:

7g. Hylkje Jansma, geboren in 1832 in St Jacobiparochie, ongehuwd en kinderloos. Hylkje was onderwijzeres in Vianen. In Vianen werd ook haar zwager Leendert van Dijk geboren, hij was later getrouwd met Hylkje's zuster Trijntje. 

8h. Welmoed Okkes Jansma, geboren in 1884 in St Jacobiparaochie, getrouwd met Obbe de Roos uit Minnertsga. Ook hier in dit hoofdstuk staat correspondentie uit Minnertsga. 

Er was over en weer contact met Bergum, en de 20 jarige Welmoed (8h) schrijft in het poëzie album van mijn grootmoeder/beppe Jantje Jansma (zie hoofdstuk 37 over Jantje Jansma's poëzie album). Welmoed en Jantje, mijn beppe, waren nichtjes en Jantje was vier jaar jonger dan Welmoed.

In de naamgeving van de kinderen van Okke en Minke komen weer bekende familienamen voor. Jetske is de naam van de moeder van Minke, Maaike is de naam van Okke's overleden moeder, Sjoerd natuurlijk de vader van Okke. Antje kan de grootmoeder zijn van Okke; Antje Okkes Bosgra, de grootmoeder die op hoge leeftijd is gestorven bij haar zoon Okke Jansma in huis. Deze beppe Antje heeft naar mijn idee veel voor Okke betekent nadat zijn moeder Maaike Wadman was overleden. Okke was nog maar 12 jaar en op dat punt in zijn leven veranderde er thuis veel. Zijn vader moest van de boerderij 'Veldlust"in Bergum af, een prachtige grote nieuw gebouwde boerderij. Okke's halfzusters Grietje en Welmoed waren nog niet getrouwd, en zullenl voor de jonge kinderen hebben gezorgd, waaronder de oudste jongen Okke. Zijn grootmoeder Antje Bosgra woonde ook dicht in de buurt en hier zal hij vaak te vinden zijn geweest. Grootmoeder Antje overleed toen haar kleindochter Antje 14 jaar was. Trijntje is ook vernoemd. Okke's had een halfzusje wat Trijntje heette, maar deze baby nooit gekend. Zij was uit het vorige huwelijk van zijn moeder Maaike. Okke had wel een jongere zuster Trijntje, 11 jaar jonger dan hij, waar hij waarschijnlijk veel mee te maken heeft gehad. Trijntje trouwde later met Tijs Hendrik Veenstra, de kastelein uit de Schoolstraat in Bergum. Waarschijnlijk woonden broer en zuster Okke en Trijntje bij elkaar in de buurt en kenden de gezinnen met de vele kinderen elkaar erg goed. later ging Okke dus verhuizen met zijn gezin naar Sint Jacobiparochie. 

Okke overleed met 45 jaar, en Minke met 81 jaar. Waarom Okke al zo jong overleed in 1888 is onbekend. Zijn vader en stiefmoeder leefden nog, en woonden in Uithuizen. De oudste dochter van Okke en Minke, Jetske, was 21 jaar toen haar vader overleed, en kreeg terwijl ze in een dienstbetrekking was, een buitenechtelijk kind. 

vervolg 8h. Welmoed (1884) trouwde met Obbe de Roos, een schipper uit Minnertsga. Ze krijgen 7 kinderen: Jan (1908), Okke (1909), Geertje (1910) en Oeds (1916 die in zijn eerste levensjaar overleed), Jeltje, Jetske en Minke. Obbe de Roos en Welmoed hielden boelgoed in 1924, waarschijnlijk failliet gegaan. Een paar foto's staan hieronder in dit hoofdstuk. 


Okke 13-8-2017:

Hoi Sytie,

Hieronder een heel stukje over het gezin enz. van Welmoed Okkes Jansma en Obbe de Roos – ze hebben 7 kinderen gehad.

http://http://minnertsgavroeger.nl/fotos-familie-de-roos/

In het stamboom stuk over de kinderen van Okke Sjoerds Jansma en Minke Veltman staan nog al wat foutjes in hoor zoals b.v. Louis Jansma de enige en buitenechtelijke zoon van Jetske Okkes ( de vader van Louis is nooit bekend gemaakt. 

Op site over oud Minnertsga staan Obbe de Roos en zijn vrouw Welmoed Jansma, en er staan meer foto's in van dit gezin, een mooie site om eens rond te kijken! 
Uit deze site over Minnertsga, het gezin van Obbe de Roos en Welmoed Jansma met hun kinderen. Achter vlnr: Okke de Roos, Geertje, Minke, Oeds, Jetske, Jeltje en Jan. Voor Obbe de Roos en Welmoed Jansma. Hoeveel jaar zullen ze zijn getrouwd? Ze zijn getrouwd op 4 mei 1907 in de gemeente Barradeel, Het Bildt. Zouden ze 50 jaar getrouwd zijn (1957), dan zou de jongste, Jeltje, 34 jaar zijn. Jeltje is erg oud geworden overigens, ze overleed in 2017 op 94 jarige leeftijd! 


Vervolg 6f. Trijntje Okkes Jansma (Tine)

Hans van Dijk, kleinzoon, uit Ermelo schrijft verder aan ons, met mooie verhalen! 

Reactie op de website van Hans van Dijk uit Ermelo: 'Trijntje Jansma (1880)  is evenals een zus verpleegster geworden in het 'idiotengesticht 's Heeren Loo in Ermelo, leerde daar de timmerman Leendert Adrianus van Dijk uit Vreeswijk kennen. Zij trouwden in 1903 en van hen ben ik dus, nog steeds in Ermelo wonend, een kleinzoon". 

Trijntje Jansma, volgens de genealogie site van Hans Meijer


Hans van Dijk, Ermelo 11-7-2017

'Dag Sytie en Okke,

Ik belandde zojuist 'per ongeluk' op jullie website en heb nog maar een klein deel daarvan vluchtig doorgenomen. Heel leuk! De reden waarom ik van mij laat horen is dat ik via mijn grootmoeder van vaders kant (Trijntje Jansma geb. 1880) en Okke Sjoerds, Sjoerd Tijses lijk af te stammen van Thijs Sjoersds Jansma. Ik had ooms die Sjoerd en Okke heetten.

Trijntje Jansma is evenals een zus verpleegster geworden in het 'idiotengesticht 's Heeren Loo in Ermelo, leerde daar de timmerman Leendert Adrianus van Dijk uit Vreeswijk kennen. Zij trouwden in 1903 en van hen ben ik dus, nog steeds in Ermelo wonend, een kleinzoon. Mochten jullie interesse hebben in dit deel van de familie, dan ben ik graag bereid om te helpen'

met vriendelijke groet,

Hans van Dijk, Ermelo

Hans, 5-9-2017: 

'Dag Sytie,   

Eindelijk voldoe ik aan mijn belofte om iets over het leven van mijn grootmoeder te vertellen. Ik heb in een verhaaltje opgetekend wat ik er zelf van weet. Dat is niet zo heel veel, maar ik zal mijn zussen bevragen die hebben haar goed gekend. Dan kan ik later een nieuwe versie maken'. 
VVolgens kleinzoon  Hans van Dijk zou dit het 25 jarige huwelijk kunnen zijn van zijn grootouders, Trijntje Okkes Jansma met Leendert Adrianus van Dijk, in Ermelo, dan zou de foto gemaakt zijn in 1928. Het jongste meisje, Jetske, zou dan 11 jaar moeten zijn, en daar lijkt het wel op. Het meisje met de strik zou dan Jetske zijn. Sjoerd en Coen ervoor, 13 en 14 jaar. Gerrit zou dan 15 jaar zijn en staat waarschijnlijk rechts. Leendert was 17 jaar en zal naast Gerrit staan. Minke en Helena zijn 19 en 20 jaar. Okke de oudste zoon zou 22 jaar zijn in 1928. Waarschijnlijk was hun zoon Okke getrouwd en staat zijn vrouw op de foto met hun dochtertje op schoot, en was dochter Minke of dochter Helena getrouwd met de man uiterst links achter. Het jubilerend echtpaar Trijntje (Tine) en Leendert uiteraard in het midden. 


 

Trouwboekje van Trijntje Okke Jansma met Leendert Adrianus van Dijk, wonende te Ermelo (foto van Hans van Dijk). Zij kregen 11 kinderen, waarvan twee al snel overleden:

1. Jan Coenraad van Dijk (1904)

2. Okke van Dijk (1906)

3. Helena Adriana van Dijk (1908)

4. Minke Gerdina Wilhelmina van Dijk (1909)

5. Leendert Adrianus van Dijk (1911)

6. Gerrit Willem van Dijk (1912, i maand oud)

7. Gerrit Willem van Dijk (1913)

8. Sjoerd van Dijk (1914)

9. Coenraad Jan van Dijk (1915)

10. Jetske Maaike van Dijk (1917) 

11. Willem Hendrik van Dijk (1920, 1 maand). 

Hans: 'Tot slot heb ik nog een verzoek. Ik stuur ook een heel oud fotootje mee waarvan mijn vader meende dat het een ‘beppe’ uit de Friese familie zou kunnen zijn. Maar er is niets over bekend. Is er een manier om daarachter te komen? Of herken je haar sowieso? Van de fotograaf kan ik niets vinden op internet. Met vriendelijke groet

Hans van Dijk, Ermelo" .


Sytie, 10-9-2017 

(zonder Okke's onderstaande speurwerk te hebben gelezen). Wie zou dit kunnen zijn? Als het in het bezit was van Trijntje Jansma, zou het een van haar zusters uit Het Bildt kunnen zijn, omdat de foto in Sexbierum is gemaakt. Zuster Maaike Jansma of Welmoed Jansma? Welmoed, archief: testament opgemaakt in juni 1917, 33 jaar en verder geen gegevens behalve de geboorte van haar jongste kind in 1913). Maaike: testament 1920, overleden in 1955 ergens in de buurt van Ternaard. Op de foto is een oude vrouw te zien, en ik denk dat het Minke Veltman - hun moeder is. Zij woonde in Minnertga, vlakbij Sexbierum, althans aan dezelfde weg die deze twee plaatsen verbond. Minke Veldman werd 81 jaar in 1929. Voor de foto zal ze door een familielid zijn meegenomen naar de fotograaf. Kijk ook naar het jubileum huwelijk van Trijntje en Leendert, in 1929, misschien kon moeder Minke niet komen, en werd een foto gestuurd naar de feestelijke gebeurtenis .Het is negen maand voor Minke's overlijden.. 

 

Okke, 6-9-2017

Die gele foto zal laat 19de of begin 20ste eeuw gemaakt zijn – zeg maar ongeveer tussen 1900 en 1910. De vrouw op die foto zal dan wel over de 60 jaar zijn denk ik – wat denk jij ?

Dan hebben we het over een vrouw die vermoedelijk dan ongeveer tussen 1840/1850 geboren zou moeten zijn en zou dus wel in tijd van Minke Veltman’s leeftijd zou kunnen zitten (Geb. 1847 ) maar dat is wel een lange pijl op een boog trekken misschien.

Met kennis van temporary klederdracht enz. zou misschien ook wel iets kunnen aanduiden wie weet. Het is mogelijk dat andere familie leden foto's bewaard hebben die het kunnen bewijzen of niet aangezien ze pas in 1929 is overleden.

S.R.Postuma Sexbierum , de namme op dy alde fergielde foto is Sjoerd Postuma (2.10.1875 / 13.7.1934 Sexbierum), hij was de postkantoorhouder en ook de plaatselijk fotograaf. Een paar van zijn fotos zijn ook te vinden op TRESOAR. Het is misschien ook leuk hier eventjes naar te kijken. nieuwsbrief - Oudheidkundige Vereniging Barradeel


 

Correspondentie van Okke met Gerrit Bouma, vanwege de site over 'Minnertsga vroeger': 

Hallo Gerrit, Helaas heb ik heel weinig foto’s van mijn eigen familie. Ik denk dat het misschien te maken zou kunnen hebben met hun geloof in het verleden. Ik heb maar een paar foto’s van min grootouders en helemaal niets van mij overgrootouders. Mijn naaste familie heeft geen verbinding met Minnertsga – ik ben in 1936 in Suameer geboren ( en woon al sinds 1956 in Aust en was de 1ste Jansma dit dit land opzocht. Mag ik je voorstellen dat je misschien contact op zou kunnen zoeken met een Hans Meyer – Trijntje Okke Jansma was een oudere zus van Welmoed. Wonen er nu nog nazaten van Obbe de Roos en Welmoed Jansma in Minnertsga zodat ik of ander medewerkers aan de Jansma stamboom misschien contact met hen zou kunnen maken.

Trijntje Okkes Jansma (1880-) » Stamboom Hans Meijer ...Trijntje Okkes Jansma (1880-) » Stamboom Hans Meijer ...

 Gerrit, ik heb je site helemaal nagekeken tjonge wat hebben jullie daar toch een schitterend stuk werk gedaan en vooral ook met net verzamelen van zo’n grote foto collectie en dat niet alleen maar ook de uitgebreide onderschriften – ik neem mijn petje af hoor.

Met vriendelijke groeten en hopelijk tot wederhoren.

Okke Jansma. 

Website

http://minnertsgavroeger.nl

Naam

Okke Jansma

Adres


E-mailadres


Onderwerp

Jansma Genealogie

Bericht

Prachtig website. Mooie gegevens   gevonden over Welmoed Jansma die nu een leuk bijvoegsel vormen van de Jansma stamboom ( oorspronkelijk de Burgumer Jansmas).Vriendelijke groeten, Okke   Jansma

Dag/Tijd:

13 augustus, 2017 04:32


5e. Antje Okkes Jansma (1877 Bergum-1953 Zeist): 


Okke, 20-8-2017

'Hoi Sytie, Dit heb ik van dochter Antje van de bovenstaande ouders. Antje Okkes Jansma geb. Bergum 06.7.1877 te Bergum, Friesland en overleden 19.03.1953 in Zeist en begraven in Zeist, Utrecht. Zij Trouwt op 15.02.1906 te Ermelo, Gelderland met Sikke Oosterhoff, winkelier geb. 16.10.1877 te Enumatil , gemeente Leek, Groningen en overleden 28.02.1948 te Zeist en begraven in Zeist, Utrecht. Sikke was de zoon van Jan Oosterhoff en Martje Hoolsema.

Antje en Sikke Oosterhoff zijn naar Zeist verhuisd tussen Feb. 1906 en Nov. 1906 en hebben daar later lang gewoond. Aangezien dat Antje’s zus Jetske, onderwijzeres daar ook woonde, kunnen we wel aannemen dat die 2 veel contact met elkaar gehad zouden kunnen hebben. Ook dat Antje een tijdje, ze was 29.5 jaar toen ze trouwde (en moesten trouwen), al een tijdje in Ermelo gewoond zou kunnen hebben en sinds haar zuster Trijntje als verpleegster in het krankzinnigengesticht  ‘s 'Heeren-Loo' of het andere gesticht “Veldwijk” werkte of gewerkt had is het ook best mogelijk, zoals Hans van Dijk al schreef dat een andere zus van Trijntje daar ook gewerkt had.

Antje's andere 2 zussen Jetkse en Hylkje waren beide onderwijzeres, de 1ste in Zeist en de andere in Vianen, terwijl Maaike in Friesland bleef wonen enz. Volgens een eerdere mail van vandaag weet ik nog niets van de 4 bovenstaande kinderen en het kan de moeite misschien wel waard zijn wat verder te zoeken in stambomen enz. Ik hoop dat je hier wat aan hebt. Ermelo moet wel een oord voor geestelijk gestoorde mensen geweest zijn zoals ook “ Groot Lankum “ waar heit’s zus Antje in 1931 gestorven is ( post natale depressie denken we en ze kreeg daar ook nog TBC. Een neef en zijn vrouw van mem , Foppe en Maaike Bekhof hebben hun hele leven daar gewerkt en Maaike heeft een paar jaar gelden daar een heel lang interview gegeven dat ook op You Tube te zien is,

Groetjes, Okke'. 

  


Okke, 20-8-2017

Hoi Sytie,

Hier wat info over een gesticht in Ermelo.

Veldwijk - NMP Ermelo

's Heeren Loo - Wikipedia

Allemaal wel interessant denk ik maar wat een toestand voor die stumpers te zorgen allemaal..

http://http://www.nmpermelo.nl/ef/02.htm


Via het gastenboek schrijft kleinzoon Koos Oosterhoff een aardig berichtje in januari 2010 over zijn grootmoeder Antje Okkes Jansma (1877 Bergum- 1953 Zeist) en getrouwd met Sikke Oosterhoff in 1906 in Ermelo. 

...'Via Google 'zeist antje okkes jansma' ben ik hier beland.

Jansmabergum.nl is een levendige website met veel plezier gelezen, met name over Veldwijk in Ermelo. Antje Okkes Jansma was mijn oma, haar laatste levensjaren bracht zij door in het pension van mijn ouders in Zeist. Mijn opa Sikke Oosterhoff overteed in Zeist op 29 februari 1948 en mijn oma op 19 maart 1963. Uit het album van hun eerste dochter, Minke Oosterhoff, heb ik enige foto's overgenomen. Ook een foto van Leendert van Dijk en tante Tine van Dijk-Jansma. De grootouders van Hans van Dijk (correspondentie die begon in dit gastenboek) heb ik begrepen. Mijn tante Martje heeft o.m. geschreven over tante Jetske (woonde als onderwijzeres in Driebergen) en haar relatie met mijn opa en oma. Ook mijn ooms hadden de namen Sjoerd, Okke en Thiemen. Veel opgestoken van deze mooie website... '...

Verder schrijft Koos:

6-1-2019 Dag Sytie,Antje Okkes Jansma werkte in 's Heeren Loo bij Ermeloo

Antje en haar zus Trijntje, die ook werkte bij 'sHeeren LooAntje met haar man Sikke Oosterhoff en 3 van hun eerste kinderen. Koos 2019: 

Foto's van de familie bij deze:

https://kooso.home.xs4all.nl/Jansma-fotos.html

Minke Oosterhoff (1906 - 1987) was de eerste dochter van Sikke Oosterhoff x Antje Okkes Jansma,
geboren op 15 november 1906, uit hun huwelijk van 15 februari 1906 te Ermelo.
Er waren wél anderen die moesten trouwen....
Van Minke Oosterhoff is nog een YouTube filmpje dat staat hier onder het eerste item

https://kooso.home.xs4all.nl/Puttershoek.html opvang watersnoodramp.

Sikko Jan Nico ben ik (1946)  zoon van Jan Oosterhoff (13 juli 1908-26 juni 1976) en broer van
(17 november 1938)  Anne Minke Oosterhoff Terneuzen. Ook  broer van Sjoerd Okke Oosterhoff (6 december 1942 ) Georgetown Canada. Van Piet Oosterhoff (30 mei 1940) Blue Mounains,
En van Peter Oosterhoff (17 februari 1950) Towmsville, ook in Australië.

Neven met familienamen: Sjoerd Oosterhoff zoon van Sjoerd Oosterhoff
en OkkeJan zoon van Albert Oosterhoff ( 1916 - 1990)  en
Anne Minke Oosterhoff  (1948) dochter van voornoemde.

Mijn vader had wat moeite om zijn rijbewijs te halen we gingen dan oefenen op
rustige landweggetjes, ook tijdens mijn verlof in 1970,  zo bezochten wij Minke van Dijk op het
Hanengewei in Ermelo en andere familie.
Varen deden we in de familie oom Sjoerd als wtk bij de Shell en oom Okke ook als wtk bij de KPN;
ook een koninklijke maar dan van de Pakketvaart mij (Verre Oosten).
Mijn beide broers Sjoerd en Piet ook als wtk,  dan klaagde ik bij oma ze blijven wel twee jaar weg.
Jongen zei ze dat is niets mijn kinderen waren zeven jaar weg. (wwII).
Nou jongen nog één potje Mens erger je niet, haar favoriete spel, daar ontkwam je nooit aan.


Dat was in de Looborgh in Zeist met de gereformeerde kerk om de hoek. Daarvoor woonde
zij Tussen de Dennen. Als kleine jongen nam mijn vader mij mee daarheen om peertjes te vervangen. Daar herinner ik mij tante Welmoed op bezoek bij oma.
En daarvoor woonden opa en oma op de Steniaweg en zetten de eerste kinderen op de  wereld,  toen het  vol raakte kochten ze een nog een huis (later winkel) erbij schuin tegenover, op de Oude Arnhemseweg, totdat er in totaal negen waren en het genoeg was. Mijn tante Martje heeft dat heel boeiend op papier verwoord, ben nog op zoek naar die brief.

Oma's jongste dochter Jannie (1919)  x Dick den Hollander, getrouwd in 1946, hebben twee zoons Gilles heeft ook jaren gevaren als Commander o.a. op het fregat Karel Doorman.
Yort is zijn broer architect en filmmaker, knappe jongens hoor. Zelf heb ik ook gevaren als r/o, laatste  reis op de Avedrecht in 1971 van van Ommeren met J.A. Dijkstra
als kapitein, woonde ook in Leeuwarden evenals mijn vorige schoonvader Carl Kramer
hoofd, tot 1970, van de katholieke lagere school in Leeuwarden. Ben nu wel lang genoeg aan het woord geweest, fijn dat je kontakt hebt opgenomen.

Koos Oosterhoff. 


We kunnen dus verder de stamboom maken. 
Sikke Oosterhoff en Antje Okkes Jansma kregen negen kinderen:

1. Minke Martje Oosterhoff, geboren te Zeist 15-11- 1906.

2. Jan Oosterhoff, geboren te Zeist 13-07-1908 (Anne Minke, Pieter, Sjoerd Okke, Sikko Jan 1946, Pieter, zie ook onder de volgende foto)

3. Martje Jetske, geboren te Zeist 15-12-1909.

4. Okke Oosterhoff, geboren te Zeist 24-01-1912.

5. Sjoerd Oosterhoff, geboren te Zeist 09-12-1914.

6. Albert Oosterhoff, geboren te Zeist. Albert (Ab) Oosterhoff was getrouwd met Thea Tiemersma. Zoon Okke Jan (Okkie) en dochter Anne Minke. 

7. Tiemen Oosterhoff, geboren te Zeist. Tiemen Oosterhoff was kort eigenaar van een café in Hilversum.

7. Vira Oosterhoff, geboren te Zeist. Vira Oosterhoff emigreerde  naar Canada.

9. Jean Oosterhoff, geboren te Zeist ?-1919. Jean Oosterhoff (Jannie) getrouwd met Dick den Hollander

 


 Huwelijk van 12,5 jaar van Antje en Sikke Oosterhof. Jan Sikke Oosterhoff (tweede kind en staat op bovenstaande foto ) en Johanna Maria Dubbelman kregen vijf kinderen:

1. Anne Minke Oosterhoff, geboren te Zeist 17-11-1938.

2. Pieter Arnold Oosterhoff, geboren te Zeist 30-05-1940.

3. Sjoerd Okke Oosterhoff, geboren te Zeist 06-12-1942.

4. Sikko Jan Nico Oosterhoff, geboren te Zeist 30-11-1946 (ook genoemd Koos Oosterhoff en schrijver van bovenstaande informatie over zijn grootmoeder Antje Okkes Jansma, zie 5e)

5. Pieter Hendrik Oosterhoff, geboren te Zeist 17-02-1950. 


In maart 2021 schrijft Koos Oosterhoff dat hij de brief van zijn tante Martje (Martje Jetske Oosterhoff) heeft gevonden. Hier de stukjes uit de lezing van zijn tante Martje. 

2. Jan Sjoerds JansmaJan is landbouwer tijdens zijn huwelijk met Hotske Gerbens Dijkstra, in 1869. Hotske's ouders zijn winkeliers Burgum. In de overlijdensakte staat dat hij herbergier was te Burgum. Vader Sjoerd woont in Uithuizermeeden, en is aanlegger van tuinen. Jan overleed al met 27 jaar, als herbergier te Bergum in 1871. Zou er sprake zijn geweest van een ziekte? Hun enige kind is Maaike Jans Jansma, geboren op 5 april 1870 in Bergum gehuwd met Klaas Annes Rijpma. Maaike overleed met 81 jaar in de gemeente Tytjerkseradeel in 1952. Hotske hertrouwde op 26 jarige leeftijd met Nammen Osinga, met wie ze voor zover bekend 3 kinderen kreeg. 

3Antje Sjoerds Jansma. Antje trouwt de weduwnaar Popke Douma in 1868. Popke was eerder getrouwd met Grietje Halbertsma en had met haar 6 kinderen. Ik heb niet nagekeken of ze allemaal in leven bleven, maar het lijkt er wel op dat jonge Antje als dienstmeid in huis kwam bij de weduwnaar Popke. In 1858 was Antje 22 jaar, en Popke 38 jaar. Popke was dus al op leeftijd toen hij met Grietje trouwde. Antje en Popke krijgen zelf ook nog twee kinderen: Maaike Douma (werd maar 21 jaar), en Sybren Douma (werd 55 jaar). Popke kwam uit een rijke boerenfamilie aan de Geastmabuorren. 

Hun dochter Maaike sterft in het begin van haar huwelijk in de kraam in 1889 en haar zoon Sybren Douma overleed als volwassen man en vader op 55 jarige leeftijd in 1926. Een maand later sterft Antje, weduwe van Popke Douma, op 80 jarige leeftijd. Antje en Popke hadden een winkeltje en volgens de oude kaarten woonden ze aan de Zomerweg in Bergum, vlak bij veel familie. 


4. Thijs Sjoerds Jansma, hier is hoofdstuk 23 over geschreven.

5. Sikke Sjoerds Jansma, overleden met 5 jaar. Naar mijn idee werd er te weinig naar de jongen omgekeken toen zijn moeder Maaike overleed op 'Groot Veldlust' en vader Sjoerd de touwtjes aan elkaar moest zien te knopen. De boederij Groot Veldlust was net betrokken, de veestapel op orde en toe overleed Maaike in de kraam. Voor vader Sjoerd waren de opgaven denk ik teveel; veel jonge kinderen, een boerderij te onderhouden en daarna boelgoed houden, het land in delen te verkopen omdat de de stiefkinderen hun deel opeisten. Waarschijnlijk onder druk van de voogden. Wie lette nog op de kleine Sikke in het jaar dat zijn moeder overleed denk ik.. Het overlijden van moeder Maaike Wadman zal de ook de stiefzusjes Welmoed (24 jaar) en Grietje (26 jaar) erg hebben bedroefd. Er bleef voor hen een grote kinderschare achter die opgevoed en gevoed moest worden. Welmoed was al in een dienstbetrekking en met 22 jaar trouwde ze met Wybe Edzes van der Meulen, koopman en landbouwer. Vader Sjoerd was altijd bezig om zijn land op orde te krijgen omdat de nieuwe pachters al klaar stonden en hij met zijn gezin moest verhuizen. Ze gingen terug naar de Zomerweg, naar café Huisterheide. Dit café zat namelijk in de erfenis van Sjoerds kinderen.

6. Trijntje Sjoerds Jansma. In hoofdstuk 17, over haar ouders Sjoerd Tijsses Jansma en Maaike Douwes Wadman, staat een foto afgebeeld van Trijntje met haar man de herbergier Tijs Hendriks Veenstra in de Schoolstraat in Bergum. Trijntje (19 jaar) en Tijs (28 jaar) trouwden in september 1872 in Bergum en daarbij was Tijs ook haar neef. Het moet een bekend stel zijn geweest wat midden aan de belangrijke straat in Bergum woonde. In hun herberg kwamen veel mensen over de vloer kwamen. Het leven werd gevierd als een grote gezellige familie. Trijntje en Tijs Veenstra kregen 7 kinderen en van een aantal weet ik enige achtergrond. 

Hun oudste dochter, ook een Trijntje (1873),  trouwde met Teake Lyckles de Hoop. Dochter Trijntje werd 57 jaar. Dochter Maaike Tijsses werd 51 jaar en het huwelijk is mij onbekend. Zoon Hendrik overleed met 19 jaar en zijn beroep was vleeshouwer (een ongeluk in 1869?). Dochter Antje Veenstra trouwde met Cornelis Halbertsma, dochter Grietje Veenstra met Jan Anton Zuidhof. Dochter Welmoed Veenstra huwde niet want ze had een geestelijke achterstand. Welmoed staat ook op die bewuste foto in de Schoolstraat. Welmoed is vernoemd naar haar stieftante Welmoed de Boer. De jongste zoon is Egbert Veenstra, getrouwd met Margje Bischop. 

7. Maaike Sjoerds  Jansma. Maaike heeft haar moeder Maaike nooit gekend, omdat ze deze in het kraambed verloor. Waarschijnlijk ontstond zo ook haar naam. Op 28 jarige leeftijd trouwde Maaike met de evenoude Date Durks Westerlaan in 1883. Date was winkelier aan de Schoolstraat in Bergum. Ze hebben geen kinderen gekregen, en Maaike stierf op 34 jarige leeftijd in 1889 in Bergum. 

Okke:

'Date Westerlaan (35 Jier) is letter wer trouwd mei Anna Catharina Margaretha Monink ( 36) yn Burgum op 8.5.1890 (Akte A25) en ha tegearre no in famke krigen : Martijntje berne yn Burgum op 19.4.1891"