Jansmabergum.nl 

op zoek naar betekenis 


6. Okke Tijsses Jansma uit Sûmar, beurtschipper (1819- 1892)

Burgum 28-3-1819 - Sûmar 29-1-1892 met 72 jaar. 

Huwelijk met: 

 1. Janke  Wadman , Hurdegaryp 16-12-1818- Sumar 24-3-1849 met 30 jaar.
 2. Bintje  Taedes Riemersma Garijp 4-2-1823 – Sûmar 11-6-1886 met 63 jaar. 


 Okke komt ook voor in het boek “Troch de wyn” (J.de Hoop)Okke 26-5-2012

Onderwerp: It fearskip - De Fortuin fan Okke Tyses Jansma fan Sumar. 

Bericht inhoud: Achte Klaas Jansma, Ik leauw net dat wy famylje binne, mar ik bin in oer-oerpake sizzer fan Okke.T. en ik bin ek yn Sumar berne (1936) en ha sunt 1957 yn Australie wenne. Yn it Skutsje Magazine fan 2011 fun ik in stikje fan jo wert myn neef Okke Jans Jansma ek yn neamd wurd en hij is trouwens ek in oer-oerpake sizzer fan O.T. Yn dat stikje wurde ek sein dat dizze Okke in ryk man wie. Ik soe wol graach witte wolle wert dat weikaam is want it boelguod fan 1892 jowt wol oan dat in net in grutte fetpot wie. Ik bin no ek gewaar wurden dat syn skipke in snikke wie en ferkocht is yn 1904 troch syn Teade ( ienigste soan ut syn 2de houlik) oan de Venema bruorren fan Sumar en Burgum. Ik ha kopijen fan de ferkeapakte en de reparaasje rekkentsjes fan it skipke by Sape Boorsma ut Eastermar. Okke's soan Jan ( 1ste houlik) hat ek ruch mei dat skipke hannele en der binne ek wat ferhalen yn de famylje fan oerbleaun. Ik tink dat dy snikke letter yn Burgum ombouwt is yn in wenskip en wy witte dat in Jochum Venema en syn frou Ettje der oan de Skipfeart yn Burgum yn 1920 wenne. De losse eintsjes tusken dy beide stikjes moat ik nog oan mekoar knoopje. Samar dan Klaas en blinder ik hoopje al ris wat fan Jo werom te hearren. Golle groetnis ut kald en wyndrich Geelong. Okke Jansma


Beste Okke Jansma,
Wat aardich om in berjocht fan jo te krijen. Ik hie al ris fan jo heard.
De rykdom fan jim oerpake late ik ôf út it feit dat er yn 'e jierren santich in winkel mei in feartsjinst hie en eigen túnkerij. Dat hoecht net stridich te wêzen mei de earmoed yn 1890, doe't ommers de beurtfeart hurd achterútgong troch tram, omnibus en hûnekarre en de ekonomy te lijen hie fan de grutte krisis fan 1877. Boppedat waard de wetlike beskerming fan de beurtfeart yn 1881 opheven. Ik ha dat beskreaun yn 'Troch de Wyn'. Rekkentsjes fan dy Okke Jansma hie ik wol, net de ferkeapakte fan dat snikje. Dêr bin ik wol benijd nei. Kinne jo it scanne en maile?
  

Met vriendelijke groet,

Klaas JansmaBeurtschip van Okke
verslag Gerrit Schutten
Gerrit Schutten - Het Beurtschip De Fortuin van Okke Thysses Jansma.docx (24.16KB)
Beurtschip van Okke
verslag Gerrit Schutten
Gerrit Schutten - Het Beurtschip De Fortuin van Okke Thysses Jansma.docx (24.16KB)

 Eernewoude. Schilder Johan Elsinga (1893 Wommels-1969 Leeuwarden), een Fries impressionist.

  

De jeugd van Okke

De broers Okke en Sjoerd verschilden 3 jaar en ze hadden in hun jeugd veel met elkaar te maken want ze waren de oudste jongens in het gezin Jansma uit Burgum. Het leven van Sjoerd is behoorlijk ambitieus te noemen en Okke was een heel sociale jongen die slecht tegen onrecht kon. De jongens zullen vaak in het dorp zijn geweest om te spelen en omdat ze ook de kleinkinderen van de boomkweker Tiete Bosgra waren, zullen ook vaak op de kwekerijtuinen zijn geweest en het personeel lastig hebben gevallen met hun kwajongens streken. Er is een hoofdstuk geschreven over hun ouders Tijs Sjoerds Jansma en Antje Okkes Bosgra. Hun vader was eerst kleermaker, net als 4 generaties daarvoor. Als jonge ongetrouwde mannen waren Sjoerd en Okke te vinden in de kroegjes en herbergjes van Bergum, vooral langs de Schoolstraat, waar hun ooms tapperijen hadden of kleermakerijen. Levendige kroegjes waren er genoeg zoals herberg Het Roodhert in Burgum aan de Schoolstraat, destijds van de familie Jan Wadman of enkele kroegjes aan de Lageweg die ook door de familie werden gerund. Verder was het levendige haventje aan de Burgummerdaem een favoriete plek om te vissen en zwemmen. Waarschijnlijk heeft Okke altijd al van het water gehouden, en kon hij een goed overweg met een boot
Een overzicht van de kinderen van Tijs en Antje. Rood omvat de stamboomtak van Sytie (Sjoerd) en blauw de stamboomtak van Okke, 5 generaties verder.  

Janke Jans Wadman; Okke's verkering

Jan Wadman was eigenaar van café Roodhert in Burgum, en tevens voogd van Janke Wadman. Janke’s ouders waren na elkaar vrij snel overleden nog voor hun 50 e jaar.

Haar ouders, Jan Hendriks Wadman en Dieuwke Pieters Veninga hadden aan het eind van de Zomerweg een herberg onder Hurdegaryp, bij de brug. Ze lieten na hun dood in 1827 en 1829  8 kinderen achter na, waarvan hoogzwangere en pasgetrouwde Tjitske Wadman met haar 22 jaar de oudste was en Sipke Wadman de jongste met 6 jaar de jongste. Dieuwke was een paar jaar nadat ze haar 8e kind had gebaard had (45 jaar) overleden. Twee jaar later stierf ook Jan Wadman en de kinderen werden wezen in 1829. Te zien is aan de geschriften dat alle kinderen die nog niet getrouwd waren, een voogd uit de familie kregen. Toen Janke 10 jaar was, werd ze toegewezen aan Jan Douwes Wadman, een neef van haar vader. Behalve Janke werden ook haar broertjes en zusjes opgenomen door deze Jan Wadman en zijn vrouw: Hendrik (17 jaar), Grietje (15 jaar), Maayke (13 jaar) en Sipke (7 jaar). De oudste dochter, Tjitske was 22 en getrouwd en had zelf een kindje. Pieter (21 jaar) zal ook voor zichzelf gezorgd hebben. De andere toeziend voogd was een broer van haar moeder, boer Durk Tjeerd Veninga uit Tietjerk. Zo werden alle kinderen van overleden Jan Hendriks Wadman en overleden Dieuwke Pieters Veninga ondergebracht bij familie. Zuster Antje was nog maar 17 jaar en waarschijnlijk gevlucht in een huwelijk in mei 1829. De kinderen van Tijs en Antje hebben deze kinderen zeker gekend want ze woonden allemaal in de Schoolstraat en samen naar school gingen. Okkes’ zuster Trijntje Jansma was toen 14 jaar, Sjoerd 16 en Okke 10 jaar. Jan Wadman had zelf ook kinderen en waren dus neefjes en nichtjes in huis (1929) Pieter Wadman (18 jaar), Vroukjen (16 jaar), Gebke (12 jaar) en Folkert (9 jaar). Het moet en grote kinderschare zijn geweest in de straatjes van Burgum indertijd.. Jan Wadman was zelf al 57 jaar en zijn vrouw Rinske (42 jaar) hebben geweldig werk gedaan en naast hun eigen kinderen werden er dus 4 bij, die mee aten in de herberg. Alle grootouders waren inmiddels overleden.  


Jan Wadman was ook een goede strijkgeldschrijver en wist bijna altijd wanneer er iets te koop kwam, dat was het voordeel van in het centrum van het dorp te wonen, en wanneer de meesten dronken werden gaf dat een schat aan informatie uit eerste hand. 


(Tresoar inventarisnummer 12024, toegangsnummer 26: de voogd Jan Douwes Wadman was ook voogd over Hendrik, Grietje, Maaike en Sipke Wadman).  


Het huwelijk van Okke en Janke

Okke Tijsses Jansma en Janke Jans Wadman zijn getrouwd toen ze beiden 21 jaar waren en nog een handtekening van de voogden en ouders moesten hebben omdat ze minderjarig waren op 12 augustus 1840 in Bergum. Voor Okke Tijsses Jansma, schippersknecht werd toestemming verleend door zijn ouders . Voor Janke Jans Wadman werd toestemming verleend door haar voogd en toeziend voogd Jan Wadman. 

Getuigen: 

 • Pieter Wadman, koopman te Bergum (neef van Janke, 29 jaar)
 • Veenstra, justitiedienaar
 • Wytse Broos Fokkema, winkelier te Burgum (47 jaar)
 • Agent van politie, Folkert Coenradi, Burgum (40 jaar)
 • Voogd Jan Wadman, kastelein Het Roodhert ( 68 jaar)
 • Toeziend voogd Durk Tjeerds Veninga, boer te Tytsjerk (oom van Janke)

De huwelijksdag  had een schaduw, want Okke’s moeder Antje Jansma- Bosgra was net voor het huwelijk bevallen van haar laatste en 10e kind, en dit kind overleed daags na de bruiloft. Daarom waren Okke's ouders niet op de bruiloft van hun zoon.. 

Okke had zijn Nationale Militie volbracht en stond ten tijde van zijn huwelijk ingeschreven als schippersknecht. Okke heeft een beurtschip gekocht in 1841 (De Fortuin) voor 1000 gulden. Hij vervoerde goederen en mensen van Suamar naar Leeuwarden. Beurtschippers waren het openbaar vervoer van die tijd. Er zijn veel documenten bij Tresoar over Okke Tijsses Jansma te vinden. Janke had een winkeltje aan huis in Suamar. Okke was tevens koopman en het is verbazingwekkend hoeveel geld hij uitleende aan Sumarders, familieleden en mensen uit de directe woonomgeving. Hij nam 5 % rente van het bedrag wat de schuldenaren wat ze 1 keer per jaar langs moesten brengen in Suamar. Bijzonder zijn de boedelbeschrijvingen van Okke en zijn 2 overleden echtgenotes. De boedelbeschrijvingen gaan over het huisraad en de inventaris van de winkel, voor welke bedragen de dorpsbewoners bij hen in het krijt stonden. Een prachtig inzicht in deze tijd over prijzen voor goederen, bouwland, huizen en winkelwaren. Er is een hoofdstuk opgenomen waarin de akte is uitgeschreven met alle huisraad uit de winkel van Janke. Okke was een echte handelaar met het hart op de goede plaats. De buurt in Suamar heette Oostermeer.. 


Okke voer van Sumar via de Groninger vaart, de Kromme Ee, de Wijde EE, het Wijd Hop, Fonejagt, Schalke diep, de Lange Meer, de afslag langs Altenburg en Rustenburg, de Tijnje, de Potmarge in op naar Leeuwarden. Langs de Potmarge lagen veel tuinen, en vaak kon hij fruit en groente van zijn oom en pake Bosgra meenemen. In Bergum kwam hij langs de Oude Burgummer dam. Hij adverteerde met zijn diensten in de plaatselijke krant. Samen met van der Veen voer Okke op Leeuwarden. Van der Veen's zoon trouwde met Okke's dochter.   


Okke: 8-8-2014 

.."Okke T. ferfierde mei syn beurtskipke allinnich mar guod fan Sumarders hjer en gjin guod fan de Bosgras fan de Nijsted yn Burgum, want der farde Fokke Hendriks van der Veen ( libbe fan 1808 - 1891) mei in moai oerdekt veerskip fan 14 T de "Nooitgedacht" fan de Nijsted nei Ljouwert ensa ta..." ..."Fokke en Okke T. wienen dus tiidgenoaten en concurenten mar koenen wol goed oerwei en syn soan Johannes Fokkes trouwde ommers mei Antje dochter fan Okke T. en Janke Wadman.In broer fan Joh. Fokkes, Hendrik rjochte yn 1863 mei Okke Tietes Bosgra in cichorij fabrikje op yn de Nijsted en ek moai oan it wetter der..."BERGUMERDAM prov. Friesland, kw. Oostergoo, griet. Tietjerksteradeel. het is een der vijf buurten, waaruit het dorp Bergum bestaat.

Zij ontleent haren naam van eene weleer houten, doch nu van steen opgemetselde brug, bij Bergum, die eertijds zuidelijker lag, maar, wegens den stroom, die aldaar te hevig was, meer noordelijk verplaatst is, zoodat de vaart hier nu de gedaante van eene spijkerboor heeft. De buurt is zeer levendig, zijnde er veel doortogt, zoo van rijtuigen als binnenschepen; ook wordt zij in den zomer door de liefhebbers van vischpartijen zeer druk bezocht, doordien men er in het aanzienlijke logement: de drie gekroonde Baarzen, uitmuntende baars en paling bekomen kan, welke in het nabij gelegen meer gevangen worden. Men heeft er eene scheepstimmerwerf, rog-, bark-, pel-, olie- en houtzaagmolens, brouwerij enz. 


Sumar Dit d. is eene nette plaats, welke weinig verschildt van Garyp, ten opzigte van de ligging der landerijen en plantaadjen, en sluit ook, op eene gelijksoortige wijze, tegen Smallingerland met een zandig heideveld. Bij de kerk is slechts eene kleine buurt; doch onder dit dorp behooren onderscheidene andere buurtjes, met namen, de Meershuizen, de Eest, e landsburen, de Harste en de Heidhuizen, met nog eenige huizen, bekend bij den naam van Molenbuurt. De Tiek-sloot of Takesloot scheidt dit dorp in het Oosten van Oostermeer.

SUAMEERDER-HEIDE (DE), eigenlijk de Zuidermeerder Heide, heideveld, prov. Friesland, kw. Oostergoo, griet. Tietjerksteradeel, 10 min. Z. van Suameer, W. van de Harste. In het jaar 1672 lag op dit heideveld het leger van den Nederlandschen Staat verschanst; eenige overblijfselen en den naam des velds, dat het Leger genoemd wordt, bewaren het aandenken van deze gebeurtenis.

BERGUMERMEER, meer, prov. Friesland, kw. Oostergoo, griet. Tietjerksteradeel, 3 1/2 u. ten O. van Leeuwarden, ten Z. van het d.Bergum, waarvan het zijnen naam ontleent.Het is omtrent 3 u. gaans in den omtrek groot, en heeft ten W. gemeenschap met de Wijde Ee, en de Langemeer, door middel van denBergumerdam, en ontvangt ten Z. de Lits. Vóór den aanleg der Trekvaart van Dockum naar Groningen, was al de vaart van Leeuwarden naar Groningen over dit meer, waartoe de bekende Spaansche Kolonel, Casper de Robles, Stadhouder van Friesland, uit dit meer, een wijde en diepe vaart, ter lengte van omtrent 2 u. gaans heeft doen graven, die nog het Kasper-Robles- of Kolonelsdiep genoemd wordt. Dit nadat gemelde trekvaart, omtrent het jaar 1650, gegraven is, wordt deze vaart minder gebruikt, wegens de gevaarlijkheid van het meer, bij harde winden. Dit meer is zeer vischrijk, doch wordt steeds ondieper en is daardoor voor geladene tjalken moeijelijk te bevaren.

BERGUMER-NYESTAD, b., prov. Friesland, kw. Oostergoo, griet. Tietjerksteradeel, arr. en ruim 5 u. O. van Leeuwarden, kant. Bergum. Het is eene der oostelijke buurten, waaruit het d. Bergum bestaat; met twee aanzienlijke boomkwekerijen. ook worden er vele groenten en tuinvruchten geteeld, zoodat deze buurt Leeuwarden des zomers van geheele scheepsladingen fruit, aard- en boomvruchten voorziet. 

Foto van Sijtie, juni 2011 met tekst van Okke. Oostermeer of te wel Eastermar.

Okke:

‘It waltsje yn Eastermat, een moaij oerbliuwsel fan it alde feandoarp Eastermar. Krekt lofts fan de foto wie de werf van Sape Boorsma, wer Okke yn 1878 syn fearskipke De Fortuin bouwe litten hat’.

  

De kinderen van Okke Tijsses Jansma en Janke Jans Wadman.

 Bij Okke en Janke werden 4 kinderen geboren Antje, Jan, Thijs en Dieuwke Jansma in het huis met winkeltje in Sumar. De naam van de zoon Jan kwam van de voogd Jan Wadman maar ook de vader van Janke heette Jan. Daar kwamen ze dus niet mee in conflict toen ze de jongensnaam uitzochten. Alle 4 grootouders zijn vernoemd. De data van de kinderen:

1.      Antje Okkes Jansma, werd 31 jaar (Suamar 3-1-1842, overleden in Leeuwarden 15-8-1873; 31 jaar). Ze trouwde met Johannes van der Veen in 1861. Antje trouwde met 19 jaar en stierf al met 31 jaar....Antje en Johannes kregen 7 kinderen. 

2.      Jan Okkes Jansma, werd 62 jaar (Suamar 21-3-1844, overleden in Sumar 23-5-1806; 62 jaar). Hij trouwde met Grietje Sjoerds Hoekstra in 1873, en Jan werd 62 jaar. Jan en Grietje kregen 3 kinderen: Wytske (1874), Janke (1882) en Okke (1885). Jan is koopman als zijn dochter wordt geboren in 1874. Als zijn zoon wordt geboren heet hij veenschipper. De vroedvrouw geeft zijn zoon aan bij de burgerlijke stand omdat Jan niet thuis was vanwege het werk. 

3.      Tijs Okkes Jansma, werd 75 jaar (Suamar 11-4-1846, overleden in 26-2-1922 Sumar). Thijs trouwde in 1873 met Frietsen Tjitses Jacobsma en ze kregen 5 kinderen

4.      Dieuwke Okkes Jansma, werd 53 jaar (Suamar 20-2-1849, overleden in  Sumar 10-3-1902; 53 jaar). Ze trouwde met Jan Petrus Bosma in 1874. 


Overlijden Janke Wadman

Dochter Dieuwke werd geboren in februari 1849 en Janke overlijdt een maand later, nog maar 30 jaar. Okke blijft achter met de 4 kinderen, en de maand oude zuigeling Dieuwke. Dat moet een grote klap zijn geweest, vooral omdat Okke van huis was met zijn beurtschip. Dochter Antje was 7 jaar, Jan 5 jaar en Thijs 2 jaar. De kinderen moesten veel te jong hun moeder te missen.. Okke heeft een huishoudster gezocht. In eerste instantie hielp zijn  jongere zuster Tjitske Jansma want zij was nog ongehuwd en 19 jaar. Tjitske trouwde later met de winkelier Harmen Jans Feenstra uit Garyp. 


De broers Sjoerd en Okke Jansma. 

Okke en zijn broer Sjoerd hadden zijdelings met elkaar te maken toen ze volwassen werden. Okke Tijsses Jansma woonde in Sumar met zijn gezin en Sjoerd Tijsses Jansma woonde in Burgum. Enkele feiten en kindernamen geven  hun familiebanden aan:

 • Hun beider vrouwen waren de nichtjes Wadman; Maaike was opgegroeid in de herberg in Tytjerk bij de brug, Janke tot haar 10 jaar bij de herberg bij de brug in Hurdegaryp. Hun vader waren broers, respectievelijk Douwe en Jan Hendriks Wadman die beiden voor hun 50e jaar overleden. De neef van hun vaders, Jan Wadman herbergier in Burgum, werd de voogd van Janke. Maaike is de oudste en scheelt 14 jaar met Janke Wadman. Maaike was enigst kind     voor zover wij dit kunnen nagaan; 
 • Beide zoons van Sjoerd en Okke werden Jan genoemd, en beiden werden daags na elkaar geboren! Vader Sjoerd Jansma maakt bekend dat zijn zoon Jan geboren is op 19 maart 1844.Vader Okke Jansma maakt bekend dat zijn zoon Jan geboren is op  21 maart 1844
 • Maar de naamgeving van Jan ligt bij beide broers anders: Sjoerd en zijn vrouw Maaike besloten voor de naam Jan omdat Maaike als weduwe uit haar vorige huwelijk al een zoontje van 5 jaar verloren had welke Jan had geheten, het jongetje was tijdens een besmettelijke ziekte gestorven met 5 jaar, evenals haar eerste man. Okke en Janke hadden de keus uit 2 mannen uit de familie die Jan heetten; Behalve Janke's overleden vader, overleed haar voogd Jan Wadman op 21 maart 1844. Dus op dezelfde dag als de geboorte van de kleine Jan.… wat een vreemde loop van omstandigheden.. Trouwens rond 1844 sterven er vrij veel mensen in deze familie, het kan zijn dat er een besmettelijke ziekte uitgebroken was!
 • Beide broers hertrouwen, Okke in 1857 en Sjoerd  jaar erop in 1858. 
 • Wat erg verschillend uitpakte waarschijnlijk, was het geloof. Okke was hervormd en Sjoerd Christelijk Gereformeerd


     

Okke:

...'Nuver Sytie mar der is gjin bewiis dat Okke T. en syn broer Sjoerd T. in soad mei mekoar te meitsjen han ha en miskien is dat ek te ferklearjen troch harren ferskil yn harren Leauwe - ien herfoarmd en de oare lid fan de skieden tsjerke - de kristlik griffemearde tsjerke...'


Okke en zwager Bauke Uiltjes Venema.

Okke:

'... Janke hie ek in suster Maayke (berne 12.03.1816 Hurdegaryp) trouwens en dy is op 12.08.1840 trouwt yn Burgum mei Bauke Ultjes Venema, skipper, earst yn Warten en letter yn Earnewald. Okke Tysses en Bauke ha ek in protte mei mekoar te dwaan han. De Venemas wienen in alde skippers famylje en letter ek yn Sumar en Burgum en ek turfskippers en branje handelaars.Maaike Jans Wadman ferstoar op 21.11.1876 yn Earnewald......'


     

       


Overzicht van de kinderen van Okke Tijsses Jansma.


 

Het tweede huwelijk van Okke Tijsses Jansma en Bintje T. Riemersma

 

Okke Tijsses Jansma ( Burgum 28-3-1819-overleden in Sumar 29-1-1892) trouwde Bintje Teades Riemersma (4-2-1823 uit Garyp, overleden in  Sumar 11-6-1886). Bintje was weduwe van Klaas Eelkes Boonstra (Garyp 1815, overleden in Sumar (3-7- 1857 ) met wie ze 4 kinderen had gekregen. Klaas was 32 jaar toen hij Bintje trouwde (24 jaar) in 1847. Klaas was veerschipper. Bintje Riemersma kwam uit een familie van landbouwers. Bintje heeft voor altijd haar naam verbonden aan het aardappelras ‘Bintje’.

 

 1. Roelofke  Klazes Boonstra (12-2-1848 tot 2-5-1848), ze werd 2 jaar
 2. Roelofke  Klazes Boonstra (31-3-1849), werd 78 jaar en trouwde later met Jelmer de Boer
 3. Eelke  Klazes Boonstra (3-1-1852 tot 19-9-1859) hij werd 8 maanden
 4. Eelke Klazes Boonstra (24-4-1855 tot 15-8-1857) hij werd 2 jaar.

 

Bintje was 34 jaar toen ze weduwe werd op 3 juli 1857, haar man Klaas overleed met 42 jaar. Bintjes zoontje Eelke was nog geen 2 jaar, maar hij overleed op 15 augustus 1857. Zou er ook hier sprake zijn geweest van een ziekte wanneer beide zo kort achter elkaar stierven?  Ook in de familie Jansma overleden toen meerdere mensen. 

 

Okke de koopman en beurtschipper is op zoek gegaan naar een vrouw. Zuster Tjitske zal ook willen trouwen en kon niet huishoudster blijven.Tjitske trouwde toen ze 25 jaar was met Harmen Feenstra de winkelier uit Garyp in mei 1856. Okke was op 29 jarige leeftijd al weduwnaar geworden en had dat 10 jaar volgehouden. Bintje uit Garyp zal een goede bekende zijn geweest van Okke, want haar overleden man Klaas Boonstra was ook veerschipper, dus die kenden elkaar. Bintje was nog geen jaar weduwvrouw met het kleine dochtertje Roelofke. Okke en Bintje trouwden op 1 mei 1858 in Burgum, Okke was 39 jaar en Bintje 35 jaar, Roelofke Boonstra was ten tijde van het tweede huwelijk van haar moeder 9 jaar.  

Tijdens het huwelijk van hun vader:

- Antje Jansma was 16 jaar en zal dienstmeisje zijn geweest

- Jan Jansma was bijna 14 jaar en kon al veel werk verrichten

- Thijs Jansma was 12 jaar

- Dieuwke Jansma was 9 jaar.

Ze kregen dus een stiefmoeder en een stiefzusje. De band met de zusters van Okke hun vader bleef altijd hecht. Tante Tjitske (Feenstra) die hen mee had opgevoed, tante Joukje (van der Berg) met hun veerschip en de zuster van hun moeder, tante Maayke (Venema) haar man waren ook veerschippers. 
Okke:

… 'Ik ha wol moaie ferhalen oerkrigen fan de van der Berg famyljes ut Ryptsjerk en dat dy faak oer de flier kamen by Okke en Janke en letter ek mei Bintje'. Hij wie ek mal mei syn jongste suster Tjitske dyt der de hushalding sa goed fersoarge hat nei it ferstjerren fan Janke en fansels is syn mem Antje Okkes Bosgra, nei it ferstjerren fan har man Tys Sjoerds, der ek wenjen gien oan har ein ta yn 1891 en is ek yn Sumar begroeven - dat oer de greven ensa ha'k dy al earder skreaun'…

 In 1861, Okke is dan 42 jaar en een paar jaar getrouwd met Bintje. Hij stelt zich kandidaat voor de Gemeenteraad. Wanneer iemand aspiraties daartoe heeft, wil hij wat voor de gemeenschap doen of iets veranderen. In de raad wilde ook Douwe Jan Wadman (63 jaar) komen, de zoon van overleden Jan D. Wadman, voormalig eigenaar Het Roodhert in Burgum.   Okke  en Bintje kregen samen krijgen ze nog een zoon:

 

5.    Teade Okkes Jansma (1-2-1859 Sumar, overleden in Sumar 29-7-1930  met 71 jaar).

Even rekenen, Bintje trouwde met Okke op 1 mei 1858 en kleine Teade kwam op 2 februari 1859 op de wereld, dat is keurig binnen 9 maanden. Bintje nam het winkeltje over, en stiefdochter Antje kon met haar bakkersknecht trouwen (Johannes van der Veen). 


Okke overleefde ook zijn tweede vrouw Bintje. Ik neem aan dat ze ziek is geworden, want er staan dokterskosten en medicijnen in de boedel inventaris vermeld na haar dood. Bintje overlijdt als ze 63 jaar, Okke is dan 67 jaar. Er is bij de boedelbeschrijving een staat van roerende en onroerende goederen. Het huis en de winkel van Okke en Bintje wordt zo prachtig beschreven in notariële taal. Zo had Bintje een tortelduif in een kooi in de winkel hangen, 3 koeien en een zwarte ruin en een paar varkens achter te verzorgen. Ze had ook een strijkijzer en verkocht manufacturen en huishoudelijke gereedschappen, eieren, stoffen en al wat meer zei. Na Bintjes overlijden, het is 1886, zal Okke verder geleefd hebben van de rente die zijn 3 huizen, bouwlanden en uitstaande leensommen binnen brachten.   

Hoe ging het verder met de kinderen van Okke en Janke:

   1. Antje Okkes Jansma trouwde Johannes van der Veen, ze werden ‘bakker en bakkerin’ genoemd te Leeuwarden. Ten tijde van het huwelijk waren Johannes 25 jaar en Antje 19 jaar op 12 juni 1861. Beiden hebben zich daags na hun huwelijk laten registreren in Leeuwarden (13 juni 1861), dat betekend dat ze daarheen verhuisd zijn. Antje raakte zwanger van een tweeling en bij hun geboorte werd Johannes van der Veen broodbakker te Leeuwarden genoemd.   

 1. De tweeling Janke en Fokke van der Veen (geboren te Leeuwarden 3-1-1863). Janke heeft 2 jaar geleefd maar haar tweelingbroer Fokke een vol leven. Hij overleed in Leeuwarden      met 74 jaar.
 2. Janke van der Veen (geboren 24-12-1865 Leeuwarden )
 3. Grietje van der Veen (geboren 19-5-1867 Leeuwarden )
 4. Lutske van der Veen (geboren 27-1-1869 Leeuwarden )
 5. Okke van der Veen (geboren 1-10-1870 Leeuwarden )
 6. Dieuwke van der Veen (geboren 8-5-1872 in Leeuwarden tot 22-6-1872), zij overleed al met 6 weken.

 

Antje, de bakkersvrouw uit Leeuwarden (Tuinen Leeuwarden) werd niet oud (31 jaar). Na de geboorte van hun dochter Dieuwke heeft ze nog een klein jaar geleefd. Bakker Johannes bleef achter met 5 kinderen. Johannes heeft een tijdje na de dood van Antje een bakkerszaak gehad in Huizum. Johannes hertrouwde na 8 jaar met Margrieta Weeber ( huwelijk 14-7-1880, zij is dan 34 jaar en Johannes 44 jaar), misschien was zij een huishoudster in de bakkerij. In mei 1873 was Margrieta naar Leeuwarden gekomen als 28 jarige dienstmeid en toen Antje leefde nog. Antje Okkes Jansma overlijdt in augustus 1873. Margrietha kwam uit een gezin van 7 kinderen uit Tytjersteradeel. 

 

Margrieta kreeg er gelijk 5 kinderen van Fokke en een bakkerij bij. Samen krijgen Johannes en Margrieta nog 4 kinderen en ze zetten de bakkerij voort, misschien wel dezelfde aan de Tuinen. De kinderen zullen vast en zeker mee geholpen hebben in deze familiebakkerij tot ze trouwden. In juni 1895 verhuisde hun zoon Okke van der Veen naar Twijzel, 25 jaar. Hun dochter Janke van der Veen in januari 1897 naar Kubaard, 32 jaar. Beiden zullen getrouwd zijn. De kleinkinderen van Okke kregen hun deel van de erfenis van hun pake na zijn overlijden in 1892: Fokke, Janke, Grietje, en Okke van der Veen.

  

Kinderen uit het tweede huwelijk van Johannes van der Veen en Margrieta Weeber:

 

-         Henderikus van der Veen (11-6-1881 tot 30-8-1883) Hij werd 2 jaar.

-         Akke van der Veen (2-1-1883)

-         Henricus van der Veen (6-2-1885)

-         Hendrik van der Veen (29-12-1886).

 

Johannes verhuisde met zijn kinderen Fokke, Grietje, Lutske van der Veen uit zijn eerste huwelijk en Akke van der Veen uit zijn tweede huwelijk en met zijn vrouw Margrieta, in mei 1903, naar Huizum. Zoon Henricus ging in mei 1903 naar Bolsward ( 18 jaar) en Hendrik naar St Jacobiparochi (17 jaar). Het kan zijn dat ze werk vonden, ze waren al 17 en 18 jaar, werk was er genoeg in Het Bildt. Henricus trouwde in Leeuwarden in 1909.

  


Onder aan dit hoofdstuk is een kort stukje over een brief aan Antje van der Veen-Jansma opgenomen. 

 


2. Jan Okkes Jansma trouwde met Grietje Sjoerds Hoekstra op 14-6-1873 in Burgum. Jan werd koopman genoemd als hij het beroep moet opgeven bij de geboorte van zijn eerste dochter. Jan’s beroep verandert vrij snel in ‘veenschipper te Sumar’ en had een boot net als zijn vader. Een zwaar beroep - veen plaggen en vervoeren - en de ramp was compleet toen zijn vrouw Grietje overleed met 36 jaar in 1888. Kleine Wytske was 6 jaar, kleine Janke 5 jaar en kleine Okke 3 jaar bleven achter.   


 Kinderen uit hun huwelijk: 

-  Wytske  Jans Jansma (30-3-1874 Sumar, overleden in Sumar 27-7-1906 ), ze overleed met 32 jaar als moeder van 3 jonge kinderen. Getrouwd met Hylke Hiemstra, die later hertrouwd. 

-  Janke Jans Jansma (21-3-1882 Sumar, overleden 23-2-1888 Sumar), het meisje overleed al met 5 jaren, anderhalve maand nadat haar moeder was gestorven.

- Okke Jans Jansma (29-7-1885 Sumar).  Hiervan kan ik verder niets terugvinden. Hij staat ingeschreven als Okke Jansma, was ongehuwd en overleed met 74 jaar in de gemeente Tytjerksterardeel. 


Jan Okkes Jansma overleed als weduwnaar op 23-5-1906 in Sumar Oostermeer, 62 jaar. 

  

Opmerkelijk is het jaartal 1873:

-  Okke (en Jankes' ) zoon Tijs Okkes Jansma trouwde op 17 mei 1873

-  Okke (en Jankes') zoon Jan Okkes Jansma trouwde op 14 juni 1873  

-  Okke (en Jankes' ) dochter Antje Okkes Jansma overleed 15 augustus 1873. 


3. Tijs Okkes Jansma trouwde met Frietzen Jacobsma op 17 mei 1873 in Nijega, na zijn Nationale Militie plicht. Bij de aangifte van zijn oudste kind werd Tijs winkelier genoemd. Ten tijde van de aangifte van zoon Okke, Tjitze en zoon Teade werd Tijs Okkes Jansma ‘koopman’ genoemd. Bij het huwelijk van zijn zoon Sjoerd, in 1913, werd hij 'arbeider' genoemd. Tijs werd de herbergier van 'De Harste' in Sumar, maar de herberg is hoogstwaarschijnlijk failliet gegaan. 

Tijs en Frietzen kregen 5 kinderen:

 1. Okke Tijsses Jansma (8-3-1874 geboren in Sumar en overleden op 6-7-1843 Eastermar). Opgegroeid bij zijn tante Dieuwke. Okke trouwde met Richtsje ook Rixt genoemd, Douma in 1893 in Leeuwarden. Hij werd 69 jaar. Hij is de grootvader van Okke Jansma uit Australië. 
 2. Tjitze Tijsses Jansma (7-9-1878 geboren in Sumar ), datum van overlijden in Leeuwarden is in 1965. Het treurige verhaal van  Tjitze Tijsses Jansma, hij trouwde met Akke de Jong uit Beneden Knijpe. Beiden woonden op een  woonboot in het Nannewiid. Het huwelijk was slecht, Tjitze kreeg het niet voor elkaar en hij was al uit de ouderlijke macht ontzet. Het was die winter zo koud dat beide zoontjes Tijs en Okke van 10 jaar en 9 maand in januari 1905 verhongerden en doodvroren op de boot;
 3. Jan Tijsses Jansma (7-3-1883 geboren in Sumar ), datum van overlijden onbekend. Jan trouwde met Grietje de Vries uit Nijega, beiden 18 jaar. Jan was boerenknecht en Grietje dienstmeid. De kinderen heetten Jelle Jansma (1902), Gjalt (1909, hij werd 10 dagen oud) en Trijntje (1916, zij werd 4 maand oud). 
 4. Sjoerd  Tijsses Jansma (20-5-1886 geboren in Sumar ) datum van overlijden onbekend. Sjoerd, arbeider,  trouwde op 10 mei 1913 met Jacobje Vaartjes geboren in Eernewoude. Sjoerd was 26 en Jacobje 19 jaar en dochter van de beurtschipper Geert Vaartjes. 
 5. Teade  Tijsses Jansma (28-1-1889 geboren in Sumar )datum van overlijden onbekend, getrouwd met Janne Suierveld. 4. Dieuwke Okkes Jansma trouwde  met Jan Petrus Bosma op 13 mei 1874. Dieuwke is 25 op haar huwelijk en Jan 21 jaar. Jan Petrus was nog net niet meerderjarig en hij had een voogd (tante) en toeziend voogd (ook familie Bosma) die tekenden. De ouders van Jan Petrus Bosma waren nl al overleden. Dieuwke en Jan hebben geen kinderen gekregen. Dieuwke overleed toen ze 53 jaar was (maart 1802), anderhalve maand na haar vader Okke.

 Dieuwke en haar man Jan Petrus Bosma waren klanten van de winkel van Okke en leenden ook wel eens geld van hem volgens de akten. 

 Na 2 jaar hertrouwd Jan Petrus Bosma met de 40 jarige Elisabeth Sjoerds Hoekstra en zij woonden in Sumar. Samen krijgen deze echtelieden op leeftijd nog een meisje Trijntje Bosma, welke 25 dagen leeft. 

Jan Venema, 12 april 2021. Gastenboek en aanvulling.

Hallo en respect en dank voor deze mooie familiegeschiedenis. Ik kwam hier terecht via een zoekopdracht naar mjjn oerpake Jan Petrus Bosma uit Sumar (1851-1937).

Aangezien dit een groeidocument is heb ik ook nog enkele aanvullingen:

Allereerst uit het huwelijk van Jan Petrus Bosma en Elisabeth Sjoerds Hoekstra is behalve Trijntje nog een dochter geboren, mijn beppe, Wytschke Jans Bosma. Zij is geboren en getogen op Greate Buorren 25 in Sumar.

Okke Jans Jansma (geb. 1885) woonde (in ieder geval) later ook op Greate Buorren 25 en 'buorke' aldaar op de boerderij van Jan Petrus Bosma. Hij was een vrijgezel en woonde in bij mijn overgrootmoeder Elisabeth Sjoerds Hoekstra en haar hulp Akke de Jong. Hij is overleden in 1960. Ik heb Okke zelf niet gekend maar in mijn familie werd immer met veel waardering en warmte over hem gesproken.

Jan Petrus Bosma was geboren op Greate Buorren 28 in Sumar. Deze boerderij is later overgegaan in de familie Jansma, zo gaat het het verhaal dat ik van mijn beppe gehoord heb.

Hopende hiermee een steentje bijgedragen te hebben. 

Hoe ging het verder met de zoon van Okke en Bintje: Teade Okkes Jansma? 

Teade Okkes Jansma trouwde toen hij 23 jaar was met Minke Jans van der Berg op 21 juni 1882. Teade wordt dan koopman genoemd. Teade en Minke krijgen 6 kinderen (Stijntje, Bintje, Janke, Okke, Jan, Sjoerd). Teade Okkes Jansma heeft veel met zijn vader te maken gehad, ze woonden niet alleen vlak bij elkaar in Suamar maar beiden waren ook veerschipper van beroep. 

Kinderen van Teade en Minke:

1. Stijntje Teades Jansma , Sumar 1883- overleden te Hardegarijp, met 59 jaar. Getrouwd met Tjitse Kingma. Kinderen Minke en Teade Kingma.  Tjitse was veldwachter tijdens de aangifte van hun overlijdensakte van hun 4 jarige dochtertje Minke in 1919. 

2. Bintje Teades Jansma, geboren 1888 in Sumar- overleden 1976. Ze was getrouwd met Jiltje Pebesma en overleed met ongeveer 87 jaar. Zij is het meisje naar wie het aardappelras Bintje werd genoemd. Bintje werd vernoemd naar haar beppe die in 1886 was overleden. 

3. Janke Teades Jansma, geboren te Sumar en gehaald door de dokter in juli 1889, de vader was als veerschipper afwezig. Janke huwde in 1912 met Jacob Schuurman, tijdens zijn huwelijk (respectievelijk 22 en 23 jaar) agent van politie te Kollum waarvan de laatste 6 maand te Hardegarijp. Ze trouwden in Burgum maar woonden in Kollumerland. Jacob werd ongeveer 70 jaar en de leeftijd van Janke is mij onbekend.  Janke werd  vernoemd naar haar overleden grootmoeder Janke Wadman.  Pake Okke leefde nog wel en woonde als oude man nog met zijn moeder Antje Bosgra in Suamar. Kleine Janke was dus de vierde generatie van oude overgrootmoeder Antje Bosgra. 

4. Okke Teades Jansma, geboren in 1891 in Suamar. Hij trouwde als 27 jarige met de 26 jarige Fokje van der Veen uit Burgum. Okke werd tijdens hun huwelijk in 1919 voerman genoemd. Hun eerste dochtertje Jantje werd maar een week oud, geboren in Suamar en overleden in Leeuwarden.

5. Jan Teades Jansma, geboren in 1894 in Suamar. 

6. Sjoerd Teades Jansma, geboren in 1897 te Suamar. Misschien vernoemd naar zijn overgrootvader Sjoerd maar de broer van zijn pake Okke heette ook Sjoerd Jansma. Laatsgenoemde overleed in 1902 in Burgum. 

Foto van Minke Jansma- van der Berg, met haar 3 oudste kinderen; Stijntje (geboren 1883 Sumar), Bintje (geboren 1888 Sumar) en Janke (geboren juli 1889 Sumar). Stijntje zal dan links van haar moeder staan, Bintje rechts, en Janke op schoot. Ik denk dat de foto zo rond het voorjaar van 1890 gemaakt is. Kleine Janke is al een flinke baby. Het lijkt erop dat de foto thuis is genomen, en dat voor de huisdeur een wit laken is opgehangen. Dan zou moeder Minke 31 jaar zijn geweest, Stijntje 7 en Bintje 1 jaar.  De latere kinderen waren 3 jongens  Okke (geboren 1891 Sumar), Jan (geboren 1894 Sumar)  en Sjoerd (geboren 1897 Sumar). Wikipedia: 

Bintje is een aardappelras dat in 1905 door de Suameerder hoofdonderwijzer Kornelis Lieuwes de Vries uit een kruising van 'Munstersen' met 'Fransen' werd gekweekt. Het ras kwam in 1910 voor het eerst in de handel. De Vries noemde zijn nieuwe aardappelrassen naar zijn kinderen, leerlingen en oud-leerlingen. Zo werd in 1905 het bintje vernoemd naar de toen 17-jarige oud-leerlinge Bintje Jansma, dochter van Minke en Teade Jansma. Ze werd in 1888 geboren en was 88 jaar oud toen ze in 1976 in een rusthuis in Franeker stierf. Verder waren er ook bijvoorbeeld het Trijntje en de Sipe.

Okke 23-11-2014

...."Jierren lyn ha'k al de boekjes oer Burgum, Sumar en Eastermar al kocht.
Myn omke Foppe de Boer en Douwe Franke ( berne yn Burgum hat jierren as haad fan de Legere Skoalle yn Earnewald), ha tegearre ek in pear boekjes skreaun en hienen ek grutte ansicht kaart samlingen .
Okke Teades Jansma wie de molkrider, trouwt mei Fokje van der Veen.
Okke wie de soan fan Taede Okkes Jansma en Minke van der Berg'
Okke en Fokje ha nei harren houlik nog in skoftsje yn de alde pleats wenne oan de kant fan de Skipfeartsreed.
Hja, krekt as syn heit en pake, der in winkel by en ek petroalje ensa.
Okke wie ek net de raptste yn de wrald mar wol in deagoed minske en tige leaf tsjin frou en bern mar it wie allegearre wat tefolle foar him.
Derom is de pleats en wat oerbleaun lan doe ferkocht oan Sjoerd Pieters Hoekstra en de alde pleats is doe ofbrutsen en in nije pleats bouwt wert Iggle Sipma en frou Wietske Hoekstra jierren buorke ha, harren soan Piet wennet der no nog.
Okke en Fokje ha doe in hus mei winkjel bouwe litten op de grutte buorren ( somtiden ek wol de Kolken neamd - wert dy namme weikomt wit ik net hjer).
Yn myn ferhaal fan it Wrede Paradys stjit dat stikje ek oer de hurdriderij en ik de 1ste priis wun en Okke hat my doe 4 nije papieren gune jun ( Hylke wie fout mei de famylje bannen sa as hij skreau en myn advys hat net holpen), en Okke sei doe ek tsjin my - Ik bin bliid dat it jild yn de famylje bleaun is - dus Okke moat dat doe skonken ha.
Harren dochter Minke hat faak as bern op us past os heit en mem te junpraten wie. Minke libbet nog en wennet yn Burgum, se wie trouwt mei Johannes van der Wal silliger, kapper oan de Legewei en Minke die it hier ensa fan de dames".....

De laatste jaren van Okke Tijsses Jansma. 

Okke haalde zijn oude moeder Antje Bosgra bij hem naar huis in Sumar.  Zijn zoon Tijs en schoondochter Frietzen woonden in Nijega. Schoonzoon Jan Petrus Bosma was weduwnaar geworden en verdiende kost als landbouwer. Hij woonde ook in Sumar. Misschien hield Jan Petrus Bosma soms een oogje in het zeil?  Okkes zoon Taede zal zeker vaak bij zijn vader zijn geweest, hij was ook beurtschipper. Oude Antje Okkes Bosgra zal veel zorg nodig hebben gehad, en ze stierf op de uitzonderlijk hooge leeftijd van 94 jaar in mei 1891 in Sumar. Zoon Okke stierf dik een half jaar later, in januari 1892 op 72 jarige leeftijd.  Okke heeft misschien een kort ziekbed gehad, want er is een 'doctor' uit Burgum gekomen die medicijnen heeft verstrekt. Okke heeft tot het laatst toe gewerkt, en kon zichzelf prima onderhouden. 


Hoe was de situatie toen Okke overleed in de winter van 1892. 

Stiefdochter Roelofke wordt niet meer genoemd in de nalatenschap. 


Nalatenschap Okke Tijsses Jansma, maart 1892. 

Erfgenamen:

-      Tijs Okkes Jansma, winkelier en herbergier wonende op de Harste onder Suameer;

-         Taede Okkes Jansma, veerschipper en winkelier wonende te Suameer;

-         Jan Okkes Jansma, zonder bepaald beroep, wonende te Suameer;

-         Jan Petrus Bosma, landbouwer, wonende te Suameer als beheerder der algehele huwelijkse goederen gemeenschap bestaande tusschen hem en zijne huisvrouw Dieuwke Okkes Jansma;

-         Johannes Fokkes van der Veen, meester bakker, wonende te Leeuwarden, handelende als vader en wettelijke voogd over zijnen nog minderjarige zoon Okke Johannes van der Veen, geboren uit zijn huwelijk met Antje Okkes Bosgra, overleden te Leeuwarden 15-8-1873;

-         Keimpe Tjeerds Popma, notarisklerk wonende te Bergum, handelende in hoedanigheid van gemachtigde van:

-         A. Fokke Johannes van der Veen, kantoorbediende, wonende te Leeuwarden, zoo voor zich en nog als toeziend voogd over den hiervoor genoemden minderjarige;

-         B. Janke Johannes van der Veen, meerderjarig, ongehuwd, zonder bepaald beroep aldaar en

            

-         C. Arjen Taekes Schat, koopman in vlas, wonende te Leeuwarden, als beheerder der algehele huwelijks goederen gemeenschap, bestaande tussen hem en zijne huisvrouw Grietje Johannes van der Veen, zulks ingevolg volmacht, onderhands getekend, welke volmacht, na echterkenning, is vastgehecht aan procesverbaal, van finale toewijzing, verschenen voor mij notaris en getuigen den 8-3-1892 en daarmee geregistreerd en verder mijne minuten verbleven.


Overzicht van wie overleden was in 1872, ten tijde van het overlijden van Okke Tijsses Jansma. 


Stiefdochter Roelofke Boonstra.

 Roelofke werd geboren in 1849, in het gezin van Klaas Boonstra de veerschipper, wonende te Garyp, met zijn vrouw Bintje. 

In het jaar voor haar geboorte was er een zusje geweest, ook Roelofke genaamd, die met 2 maand al overleed. Dus werd ook zij Roelofke genoemd, naar haar overleden zusje en haar beppe Roelofke Riemersma-Zeilstra. Haar vader was veerschipper en veel onderweg met de lading. In het gezin in Garyp  werd haar broertje Eelke geboren toen zij 2 jaar was, maar hij overleed nog voor hij een jaar oud was. Het volgende broertje heeft ze langer meegemaakt want ze was 6 jaar toen hij geboren werd. De zomer van 1857 werd een drama in het gezin; Roelofke was 8 jaar oud. In juli overleed haar vader, nog maar 42 jaar oud, en een maand later haar broertje van 2 jaar. Waarschijnlijk aan dezelfde epidemie waaraan al zoveel mensen waren gestorven, of misschien was het de heersende veepest. Opeens waren er alleen nog maar haar moeder Bintje en kleine Roelofke. Er moest veel geregeld worden na het overlijden van haar vader, en haar moeder had genoeg aan zichzelf. Er moest hulp komen, vooral op financieel gebied was er veel te regelen. De inkomsten kwamen vanuit de handel met de veerboot en dat lag nu stil. De omgeving schoot te hulp. Haar beppe van vaderskant, weduwe Boonstra uit Garyp,  werd 'landbouwersche' genoemd,  en kon Roelofke een tijdje in huis nemen. De zaken werden waarschijnlijk geregeld door een andere veerschipper die goed met deze financiën om kon gaan, en die kon inschatten wat de waarde van de handel en het veerschip was: Okke Tijsses Jansma uit Sumar, weduwnaar. 


Toen haar 2 jarige broertje stierf in 1857 , werd er een akte opgemaakt:

Memories kantoor Hardegarijp, overl. jaar 1857 Gemeente Tietjerksteradeel   Overledene  : Eelke Klazes Boonstra Overleden op: 15 augustus 1857 Wonende te  : Garijp Tekst: zoon van wijlen Klaas Eelkes Boonstra & Bintje Teedes Riemersma; broer van minderjarige Roelofke Klazes Boonstra. Saldo fl. 1.450,85.   Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.

Bij de notaris werd vastgelegd dat het veerschip en een stukje land, waarschijnlijk de aanlegplaats in Garyp, werd gekocht door Bonne Sjoerds Algra uit Sumar. 

Haar moeder Bintje moet vaker bezoek hebben gehad van de veerschipper Okke Tijsses Jansma, en misschien heeft hij waren verkocht die van haar vader waren, en de inkomsten aan haar moeder gegeven. Op 1 mei 1858 besloten haar moeder en Okke Tijsses Jansma hun spullen samen te voegen en daar hoorde een huwelijk bij. Roelofke en haar moeder verhuisden naar Sumar, naar het huis waar stiefvader Okke woonde. Roelofke kreeg er meteen 2 stiefbroers en 2  stiefzusjes bij. Het oudste stiefzusje Antje Jansma was al 16 jaar, maar het jongste stiefzusje, Dieuwke Jansma was net als zijzelf 9 jaar. Ze scheelden zelfs maar een aantal dagen in leeftijd. Ze kwamen bij elkaar in de klas te zitten in Sumar. Als Roelofke huwt is ze 20 jaar, ze met Jelmer de Boer, een landbouwer uit Sumar. 


(In Sumar zijn vele familieverbanden te ontdekken uit de archieven; zo trouwde leeftijdsgenote en stiefzusje Dieuwke Jansma met Jan Petrus Bosma in 1875. Roelofkes echtgenoot Jelmer Alberts de Boer uit Sumar was een kind uit een grote familie de Boer, en zijn zusje Grietje Alberts de Boer huwde Jouke Petrus Bosma. Geen broer, wel deel van deze grote Bosma familie). 


Ze krijgen samen 9 kinderen, maar aan de namen te zien, overlijden er ook snel een aantal. Een van de dochters wordt Trijntje genoemd, en dat is misschien vanuit de zuster van Okke, die lang de oppas en huishoudster is geweest bij Okke thuis in Sumar. Jelmer overlijdt voordat hij 50 werd, en was nog actief boer te ..... Voor Roelofke vallen er weer data samen; in maart 1886 overlijd haar man en in juni van het zelfde jaar overlijdt haar moeder Bintje met 63 jaar.  Kennelijk blijft weduwe Roelofke nog wonen in Sumar,  want ze verkoopt de veldvruchten via een notariële akte in het jaar na het overlijden van haar man. In mei 1896 verkoopt Roelofke een strook land in Sumar aan de Nederlandse Trammaatschappij voor 75 gulden.  In 1912 verkoopt Roelofke, 63 jaar,  weer een perceel hooiland in Sumar waarmee ze verder in haar onderhoudt kan voorzien.  In de winter van 1892 overleed haar stiefvader Okke was zijn stiefdochter Roelofke 43 jaar, maar zij werd verder niet meer genoemd in de erfenis van haar stiefvader. 

Okke 21-3-2011:

....."Moarn Sytie,

Neffens famylje oerleveringen wie de ald man (Okke Tijsses Jansma) koart foar de kop mar dochs ek wer hiel mienskiplik en in protte earme minsken holpen mei winkelspul dat faak ek net betelle waard of der om freegje it te beteljen.

Jild liene wie ek ien fan syn eigenskippen en ik ha nog in alde lienbrief wert in liening fan 100 gune jierren en jierren run en waard hast 20 jier nei syn ferstjerren yn 1892 pas oflost by syn soan ut syn 2 de houlik - Teade Okkes Jansma.

Die wie ek sa maklik as wat en dat sil de reden ek wol west ha dat sa in lyts fortuin ferspile is.

Okke T. hat, neffens de oerleveringen de Sumarder Skipfeart ek grave litten foar syn fearskipke, mar concreet bewiis ha ik der net fan trouwens.

Sels tink ik dat dy feart al aardich âld wie want der wienen foar 1841 al fear- en potskippers yn Sumar. Mei dat graven fan Okke T. syn feart moat der ek in man west ha dyt him mei in bile oanfoel en Okke pakte him beet mei de earms om syn ribbekast en knypte ta, sadat in protsje fan syn ribben brutsen en sa ha se dy stumper nei de wunderdokter riden op de wein. Ferhalen Sytie mar ik wit net oft se wier binne - eltse famylje hat in soad ferhalen te fertellen mar as je der dan wat yn ferdjipje fine je faak dat der wol wat ligerij oan hinget"......


Okke 31-5-2011

...."OKKE THYSSES’ SKIP WIE EINS FEAR – EN FRACHTSKIP TAGELYK.
OKKE HIE EK TUNDERIJ EN DUS WAARDEN DE FRUCHTEN EN BEIEN EK ELTSE WIKE NEI LJOUWERT BROCHT, SAWOL AS AAIEN EN BOERE BUTER DYT DOE NOG YN SUMAR MAKKE WAARD TROCH IN PEAR BOEREN.
WINKEL GUOD, FETTEN PETROALJE EN GRUTTENIEREN ENSF EN MEDISYNEN FOAR FEE ENSA WIE DE FRACHT WEROM EN EK MINSKEN FANSELS.
IK WIT NET WERROM OKKE SA LET MEI DAT SKIP BEGUN IS WANT DE STOOMBOATEN FAN DE ROTFALLE, EASTERMAR EN DE BEROMTE BOAT FAN STROBOS FARDEN DOE EK AL EN DE STOOMBOAT FAN BURGUM FARDEN EK IN PEAR KEAR YN DE WIKE NEI LJOUWERT TA'....
Okke 29-5-2011

......"DER TUSKEN TROCH DROK WARBER OM SA FOLLE MOOGLIK ALLES UT TE FINEN OER SKUTSJES / FEARSKIPKES.
IK HA IT “ DE DOEM VAN EER “ FAN KLAAS JANSMA EK AL KOCHT EN HA IN PEAR BOEKEN OER HOUTEN SCHEEPS CONSTRUCTIE KOCHT FAN ANTIQUARIATEN EN IK HIE DE INGELSKE BOEKEN FAN HAROLD H. UNDERHILL “ PLANK – ON – FRAME MODELS PART 1 & 2 AL EN HA DE BOEKEN FAN E.W. PETREJUS “ SCHEEPSMODELLEN “ DEEL 1 & 2 EK KOCHT.
DE THUSSIDE FAN WWW.DEBINNENVAART.NL/BINNENVAARTTAAL/MENU/AFBEELIDINGENMENU.PHP HAT MY EK IN SOAD YNFORMAASJE JUN EN FERSKILLENDE LEDEN FAN DE HAAGSE MODEL BOUW VERENIGING SA JAN KRAAK EN THEO VAN OEVEREN HA MY EK GOED HOLPEN MEI YNFORMAASJE EN EK IN COMPUTER PROGRAMMA FOAR DE SEILEN.
HEINE DEELSTRA UT GAASTMEER HAT MY 4 GRUTTE PDF FILES STJURT – LIJNEN PLAN VOOR – EN ACHTERSCHIP, BOVENAANZICHT EN DOORSNEDE, TUIGPLAN EN SPANTEN PLAN.
SE WIENEN FOAR MYN EIGEN GEBRUK SEI ER EN NET FOAR OAREN – IK HA HIM DUS EK BOT BETANKE EN BELOOFD DAT IK SE NEA OAN OAREN TROCHJAAN SOE.
IK HIE NEA FERWACHTE DAT IK SOKKE MOAIE TEKENINGEN FAN IEN KRIJE SOE HARM – GEWELDICH.
JEANETTE TIGCHELAAR, FAN IT SNITSER SCHEEPVAART MUSEUM HAT MY EK WER WAT HOLPEN MEI IT IEN EN IT OARE EN IK BIN SUVER IN BYTSJE KJEL WURDEN FAN ALLES DAT IK KRIGEN HA'...


...'IK SOE EK HIEL GRAACH WITTE WOLLE HOE “ DE FORTUIN” FAN MYN OER- OERPAKE OKKE THYSSES JANSMA FAN SUMAR DER UT SJOEN HAT EN HA IN PEAR FAN SYN NEITEAM SKREAUN DAT MISKIEN FOAR MY UT SYKJEN.
NUVER EINS MAR MEI AL DIT UNDERSYK HA’K WOL RIS TOCHT EN MYN JAN HAT HAT EK FERSKATE KEAREN SEIN, LEAVE WAT MAKKEST DY DOCHS DROK OP SA’N LEEFTIID.
JA DER HAT SE EK WOL GELYK OAN , MAR SA RINT MYN KLOKJE NO IEN KEAR – AS IK WAT YN DE KOP HA, DAN SET IK EK TROCH EN IT IS BETTER FOAR JINS SUNENS DAN YN IN KROECH OMHINGJE OF MEI ALDE MINSKEN SITTE TE KAARTEN OF SA.
AS JE SA NEI IN AEBELINA OF IN STIELEN SKUTSJE SJOCH DAN IS DER EK MAR IEN WEI NET – IN HOUTEN SILEND MODEL AEBELINA – DER IS NIKS MOAIER DAN IN HOUTEN SKIP – IT LIBBET OP IT WETTER"....


Okke 29-9-2011


...."Net te leauwen he, mar no bin gewaar wurden dat it skipke fan myn oer-oerpake Okke fan Sumar gjin skutsje wie mar in snikke.
Ik ha ek bot foetere hear - al dat research foar niks - alhoewol ik no hiel wat wit oer skutsjes en miskien mear dan de trochsniene Fries.
Jelmer Kuipers ut Snits hat my al hiel wat oer snikken stjurt en ik ha ek in protte fan it FSM ut Snits opslein en de foto archyven fan it FSM en TRESOAR ek neisjoen en wat moaie plaatsjes sa fun mar gjin fan gjin fan " De Fortuin " fan grutte pake Okke.
Oh ja yn TRESOAR ha se ek in grutte samling fan sa'n 1000 fotos dyt Jouke de Zee fan Jirnsum makke hat doe hij yn 1925 in grutte reis nei de USA makke hat en der safolle Friezen om utens opsocht hat.
Yn syn boek stjit ek wert de Jansma Jonges ( fan Thus en Wietske dan he) wennen en ik leauw fest dat hij der ek fotos fan makke hat.
Dus ast de kans krigest om nei TRESOAR te gean, freegje dy beste minsken dere ast dy fotos ek besjen meist ensa.
Foar in lytse fergoeding meitsje se der ek kopijen fan foar dy".....


Okke: 26-9-2013: 

..."Prebearje no ek wat research te dwaan oer de Fryske snikke boatsjes sa as dy fan myn oer-oerpake Okke Thysses Jansma fan Sumar, mar der skynt, utsein dan nog in pear fotos, in heal restaurearre houten snik yn it Zuiderzee Museum, en in pear stielen snikjes yn Fryslan en Grins,net safolle fan bekint te wezen.

Hawar wy grieme samar wat troch ju'...

  

 Okke juni 2013:

...'Okke Tysses Jansma van Suameer ( mijn over-overgrootvader) kocht een schip in 1841 van een Klaas Roels Wijmenga en ik zou heel graag willen weten of dit misschien De Fortuin of een eerder veerschip van hem kan zijn.
Als je in de komende paar maanden bij Tresoar zou zijn en de tijd hebben, zou je misschien het volgende voor me op kunnen zoeken en kopiëren. 
Sytie Juli 2014: ik heb de acte gevonden, het schip werd voor 1000 gulden gekocht'...
Inventaris nummer : 13011
Repertoire nummer : 210 d.d 04.12.1841

Okke: 27-11-2013:  

...'Moarn Sytie,

Moast ris sjen wat Gerrit Schutten foa my dien hat.

Tafllich fun ik syn namme oer in boek dat hij skreaun hat oer verdwenen schepen en hij wol  der no ek in artikel oer skriuwe en ik ha him al holpen mei materiaal.

Wy binne hast seker dat dizze boat it measte lykje sil op grutte Okke’s skipke.

Fotos dyt ik ek fun ha ut de 1880 – 1890’er jieren fan fearskipkes dyt oan de Tuinen yn Ljouwert leinen wie altiten ek mar ien snik by.

Pake Okke’s skipke lei der ek en it wie ek in snik – 100 % sekerheit ha je noait mar ik tink dat wy der aardich tsjinoan sitte.

 

Ik boek oer de skiednis fan Sumar is no ek ut en it kostet mear om derwei te stjuren dan de kost fan it boek sels – hawar it is net oars.

Tuut fan us'...


 Okke:  4-9-2014:

...'Oh ja, oanheake in stik fan Gerrit Schutten ( hij is de skriuwer ek fan Verdwenen Schepen en in klasse historicus wat alde skippen oangjit), hij hat my ek in protte hulp jun mei myn research yn it fearskipke fan Okke Thysses –“De Fortuin”.

Ik ha him de detailles jun foar safier as ik wist en hij hat dit stik skreaun en sil ek yn in tiidskrift ferskine.

Moai stik en der moat nog wat oan feroare wurde want de risseltaten fan Okke’s hurdsilerij en ek dan fan syn soan ut ut 2de houlik –Taede Okkes moat derby foege wurde.

Dizze risseltaten ha’k ut in boek fan Gosse Blom helle – “Om Priis en Eare” .

Samar foar no en rech narret al wer.

Tuut fan us,

Jan en Okke'..
Okke 8-8-2014: 

  ...."Moarn Sytie,

Tige bedankt hjer en blinder wat hast it wer drok net - ik fyl bytiden dat ik hjir op it fuottenein fan it grutte wraldske sit te pielen.

Wie ik der mar foar in pear jier wat soenen en koenen wy tegearre wat moais yn mekoar draaie kinne net.

Okke T. Jansma stie ek nog yn dat boek fan Klaas Jansma - "Troch de Wyn" en doe ik ferline jier nog mei Klaas ( gjin famylje trouwens hjer) praate doe sei dy ek dat hij bekind stien hie as in goed sakenman.

Dat wie ek sa, mei beurtskip, winkel, buorkerij en fansels ek mei in grutte beame tun foar apels, parren en prumen en stie ek bekind oer syn bijetunen en fjildfruchten ferbouwerij.

Hij hierde ek aardich wat en hie sels ek in moaie lapen grun by de dyk lans en wert de nije wei om de buorren ek hinne, eartiids stie der de pleats fan Gjalt Pieters Hoekstra.

Mei de fruchte plukkerij en ek in wjurdzjen fan syn fjilden kamen der grute ploegen bern ut de Harkema wei en de wunderdokter Knjilles Wietses van der Wal ( berne 1837 en yn 1905 stoarn oan kanker, 68 jier ald). Syn ald hus stjit nog yn Sumar en ek meimin stien dyt seit dat hij der wenne hat.

Hawar, hij hat by Okke T. as jongfeint wurke en letter ek as ploegbaas yn de tunen fan him foar 5 sinten deis!!!!

Okke T. hat hjir en der ek wol minsken holpen jild te lienen ensa en wie lid fan de Herfoarme Tsjerke yn Sumar.

Se hienen der op it tsjerkhof ek in protte gref grun kocht en it sa spytich dat syn pakesizzer Okke Taedes Jansma de grun letter wer oan de tsjerke ferkocht hat en sadwaande binne dy greven yn de 1930'er jierren opromme.

Okke T. ferfierde mei syn beurtskipke allinnich mar guod fan Sumarders hjer en gjin guod fan de Bosgras fan de Nijsted yn Burgum, want der farde Fokke Hendriks van der Veen ( libbe fan 1808 - 1891) mei in moai oerdekt veerskip fan 14 T de "Nooitgedacht" fan de Nijsted nei Ljouwert ensa ta.

Fokke en Okke T. wienen dus tiidgenoaten en concurenten mar koenen wol goed oerwei en syn soan Johannes Fokkes (van der Veen) trouwde ommers mei Antje dochter fan Okke T. en Janke Wadman.

In broer fan Joh. Fokkes, Hendrik rjochte yn 1863 mei Okke Tietes Bosgra in cichorij fabrikje op yn de Nijsted en ek moai oan it wetter der.

Der waard yn dy tiid in soad cichorij ( Frysk eins sunkerei hjer) en fan Sept. oant Des. wie dat in drokke tiid mei de rispinge, waskjen en droegjen ( lange turf waard der foar brukt want de salte baalders ut Beets en omkriten wienen der net geskikt foar).

Se wurken fan moarns 6 oer oant juns 11 oere en ferysjinne sa'n 7 gune yn de wike yn it begjin fan de 20ste ieuw.

De fabryk is yn 1912 opheft en letter is der in timmerfabrykje ynkaam.

Der stie ek in sukerei fabryk yn Sumar oan de Uleflecht dat wie fan de Haisma famylje mar dy rekken yn 1881 al yn ferfal"..

 

Okke 11-8-2014: 

 

...."Hoi Sytie,

Ik sit wer wat mei de rech en it sitten falt my goed of en langut ist nog it maklikste en les myn wei op it momint troch mei in moai boek -"TROCH DE WYN", de skutsje bibel en wat soart wurk is der ek ynstutsen - it tilt my op en lit my yn in fier ferline sweve oan board mei dy skipkes fan eartiids.

Okke Thysses J. fan Sumar stjit der ek nog yn en as ik sa de ferhalen les dan ferbylzje ik my dat ik der ek mei op de bollestal stean"....


Okke 29-6-2014:

..."Blinder, hast dus ek op TRESOAR sitten he en wat is der wat te finen net - it spyt my wol ris dat ik hjir sit want oars soe ik de drompel der plat wadzje. Ja de Notariele Archiven is fan alles te fine en kinst it hus ek wol neigean en de numers ensa opskriuwe en dan kinst de minsken der dan om freegje.

Ferline jier ha'k der ek in middei sitten en de minsken binne der ek tige behulpzaam doe ik se Okke Jansma TRESOAR sjen liet, de frou oan de balie scanned it efkes en ja hjer klear wie alles en 10 minutebn letter in stapel spul dat ik doe ek kopiearre ha.

Ik frege ek om de foto albums fan in Sjouke de Zee( ut Jernsum) dyt yn 1928 nei de USA west hat en der ek in soad fotos nommen hat en oer de Jansma jonges skreaun hat ensa en miskien ek fotos fan se nommen hat.

Yn elts gefal ik krige der 3 albums mar dy siten fol mei moaie alde ansichtkaarten en ik tink dat ik njonken de pot pisse ha en net de juste foto albums opfrege ha en it wie te let om dy nog op te freegjen en letter ha'k de tiid net han om der wer hinne te gean - it hat my bot spiten.

Watst ek mar fine kinst oer Okke Thysses Jansma en ek syn heit Thys Sjoerds Jansma dat soe ik it ek tige wurdearje Sytie der kopijen fan te krijen en kinst se miskien ek thus wol ynscanne en se my via in eamel tastjure.

 

Tige nijsgjirrich ek de keap fan dat skipkje yn 1841 want dat wie syn earste keap, hij hat yn syn jonje jierren ek skippersfeint west yn Burgum en Sumar.

Wat der letter mei dat skipke bart is wit ik net want ik ha gjin ferkeap akte sjoen en it is net te leauwen dat in houten skutsje oan't 1901 bestean koe.

Ut famylje oerleveringen wit ik dat hij in snik bouwe litten hat yn Eastermar en dat Siebe van der Vegt de smid yn Sumar it smitte wurk allegearre dien hat en dat dit troch de Commisaris fan de Kenegin bewundere waard mei in hurdsilerij op de Burgumer Mar en der doe ek in wimpel krigen hat fan him.

Okke Teades Jansma ( Okke Thysses pake sizzer fan syn 2de houlik hat my dat ek wol ris ferteld en myn pake Okke fertelde dat ek).

Ik bin warber om wat fjirder ut te finen oer de nammen fan de 1841 akte en ha hjir en der al wat aspecten fan opheldere.

Hir ek nog in pear moaie alde fotos dyt njonkenlytsen op de thussiede fan Sumar ferskynden troch ien fan it neiteam fan Taede Okkes Jansma.

Samar foar no leave en ik bin nog achterop he om dyn eardere eamels te anderjen - komt sa gau mooglik klear hjer.

Tuut fan us en goed oppasse, en de aldelju al deisizze he".... Foto's uit het verleden.


Bintje Teedes Riemersma (1823- 1886) (Garijp geboren 1823- overleden Suamar 1886) getrouwd met Okke Jansma.


Bintje Teedes Riemersma met kleine Teade Okke Jansma. Teade is geboren in februari 1859 in Sumar, en zal hier ongeveer 2 jaar zijn. Dan zou het jaartal rond 1861 moeten zijn, en Bintje is dan 38 jaar. Ze is dan 3 jaar getrouwd met Okke Tijsses Jansma de beurtschipper. Omdat Bintje nog een dochter had, Roelofke, 12 jaar, is het de vraag of er nog een foto gemaakt is samen met haar dochter. Okke 24-9-2010:

..."In pear bekinden ut us famylje binne bygelyks in Bintje Pebesma - Jansma

( wert de jirpel nei neamd is). Hja libbe nog yn 1973 en ha har opsocht yn Marssum en delskreaun wat se herinnere ensa. Bintje wie in dochter fan Taede Okkes Jansma. Taede ut it 2de houlik fan Okke Thysses Jansma en Bintje Taedes Riemersma ( Syn 1ste frou wie Janke Jans Wadman he)'...

       


Okke: 24-12-2010    

..'Moarn Sytie,
Ik ha alle ynformaasje oer myn oerpake Thys en syn kroegje en winkel op de Harste yn Sumar en dy is ek fallyt gien.
Minne tiden foar oars goede minsken - faak te earlik en dat wie mei myn Pake Thys ek sa neffens us Heit en syn sibbels'...

 

De veerdiensten van Okke Tijsses Jansma, adverteert met zijn veer van Sumar naar Leeuwarden en staat met zijn veerdiensten ingeschreven in het Register van Vervoer te Water afdeling Beurt en Veerschepen. Okke 2010: 

...'Een schrijven van de achterklein zoon Okke van der Veen, over zijn overgrootmoeder Antje Okkes Jansma. ( red. Er is geen brief aangetroffen, het zou mooi wezen wanneer die brief bekend werd). 

 

Noch van mijn vader, tante of opa of ander familielid had ik ooit iets gehoord over het leven van Antje Okkes. En steeds werd mijn nieuwsgierigheid geprikkeld om meer te weten.

Dat kwam door mijn naam Okke. Deze naam kwam van mijn grootvader Okke van der Veen en deze had z'n naam weer van zijn grootvader van moeders kant.

Mijn overgrootmoeder, Antje Okkes Jansma, gehuwd op haar 19 de, was op 31 jarige leeftijd overleden nadat ze 7 kinderen had gebaard . En juist van haar had ik tot nu toe in de familie niets gewaar kunnen worden. Niemand kon mij aanvankelijk iets over haar vertellen.........

Hoewel ik een aantal naaste familieleden er naar vroeg kreeg ik van hen allen het antwoord: "Daar weet ik niets van".  Opa Okke was 3 jaar toen z'n moeder Antje overleed. Hij zou er toch iets van hebben moeten weten, als het niet uit herinnering was dan toch van verhalen die hij later hoorde. Hij heeft mij nooit iets verteld. Wel moet ik constateren dat ik vanaf m'n jongste jeugd het lievelingetje van hem was. Ik logeerde in de oorlog en ook daarna vaak bij opa Okke en tante Annie op de Bleeklaan 123 en had er zelfs een eigen slaapkamertje.

Nu was men in die tijd wel zeer gehecht aan het vernoemen van grootouders. Het was dus niet zo verwonderlijk om meer aandacht te geven aan een 'stamhouder'. Maar het zou in dit geval wel eens een bizondere betekenis kunnen hebben gehad. Omdat men niet praatte over wat er gebeurd was met Antje Okkes en dat wegstopte kon men nu toch zijn/haar affectie kwijt aan iemand die hen deed herinneren aan een geliefde moeder en grootmoeder.

Misschien is deze zienswijze een beetje 'gezocht', maar ik kwam tot deze overweging nadat ik in 2000 de brief in handen kreeg van een ooggetuige die Antje Okkes had gekend en haar laatste levensjaar beschreef in een brief die aan dominee Lanting was gericht.

Deze brief werd door mij aangetroffen bij een verzameling oude brieven, van de familie van der Veen vanaf omstreeks 1860, die ik ter inzage kreeg van Iens Iestra in Vledder die ik op 10 jan.2000 bezocht om met haar te praten en gegevens uit te wisselen van haar en mijn familie Lanting en van der Veen'..

Okke: 

...'De brief werd geschreven door een goede bekende (aan het handschrift te zien, en te vergelijken met andere brieven, zou het Minke Tietes  Bosgra (red. bedoeld hij Minke van der Berg? ), haar schoonzus, kunnen zijn geweest) van Antje Okkes Jansma, de eerste vrouw van Johannes Fokkes Van der Veen'..
Foto van Sijtie, april 2012. Een rondje langs de voorouderlijke plekken, hier met dochters Fréderique en Nina in Sumar, bij het beeld van Bintje. Het stelt het loof van de Bintje aardappel voor, gebeeldhouwd  door kunstenaar Anne Woudwijk. 

Bintje, de kleindochter van  Bintje Teades Riemersma en stiefkleindochter van Okke  Tijsses Jansma. 


Okke 9-6-2011

..."IS FAN IT BINTJE STANBYLD YN SUMAR, SA’N 50 METER ACHTER DAT STANBYLD BIN IK BERNE OAN IT MOUNEPAAD – DE HUZEN BINNE DER ALLEGREARRE NEI 1994 OFBRUTSEN"...


Wiki: Bintje

...."De Vries noemde zijn nieuwe aardappelrassen naar zijn kinderen, leerlingen en oud-leerlingen. Zo werd in 1905 het bintje vernoemd naar de toen 17-jarige oud-leerlinge Bintje Jansma, dochter van Minke en Teade Jansma. Ze werd in 1888 geboren en was 88 jaar oud toen ze in 1976 in een rusthuis in Franeker stierf. Verder waren er ook bijvoorbeeld het Trijntje en de Sip"....


Okke 25-9-2014

...."De Skipfeart/Dorpsvaart – Sumar.
Heit vertelde altijd het verhaal dat Okke T. die vaart had laten graven en ik heb dat nooit echt geloofd want heel oude mensen vertelden me als jongetje al dat die vaart al heel oud was en misschien al voor 1700.
In 1791 was de eigenaar een Johannes Douwes die 2 Carolieguldens en 6 stuivers van een Melle Walters ( na 1811 heette hij Melle van der Vegt en die wonen nu nog in Suameer) en die Melle was de eigenaar van perceel 56.
De eis was wegens opslag van dong(mest) en vuilnis op diens land.
De vaart werd toen ook veel gebruikt voor het vervoer dong, vuilnis ( meestal stratendrek en poep uit Leeuwarden) en ook voor het aanbrengen van hooi uit de omliggende lage landen enzelfs uit Wartena, Suawoude en Eernewoude..
De skipfeart is nooit doorgetrokken tot aan de weg en wat het kaartje aangeeft is de echte Skipfeart en dat dat blauwe bijlachtig stukje is het zwaaigat voor de scheepjes. Dit is gedempt in de jaren 1930 door Sjoerd Pieters Hoekstra en zijn schoonzoon Iggle Sipma.
S.P. heeft toen het oude huis/winkel/ boerderij gekocht van Taede Okkes Jansma en dit is toen afgebroken en een nieuwe stelp boerderij gebouwd die er nu nog staat.
In die dagen moest voor iedere schuit mest 10 stuivers aan de eigenaar van de vaart betaal worden en 6 stuivers voor en vracht hooi.
Perceel 853 is inderdaad het huis en winkel van Okke T.
Perceel 65 behoorde toen aan Jonas Pieters Algra, perceel 40 weet ik niet en perceels 58 en 59 behoorden aan Sjoerd Bonnes Algra en perceels 56, 57, 64 en 41 behoorden aan de erven Algra.
Aan de W. zijde van het zwaaigat was ook een opslag die Okke T. gebruikte.
Je aanduiding van 58 klopt precies hoor.
Ik weet niet wie die percelen later heeft gekocht maar ik heb de vermoeding dat 57 of 58 later misschien wel in de handen gekomen zijn van Iggle Sipma via erving via zijn vrouw Wietske, want als kinderen gingen Dieke Sipma en ik in de herfst vaak over dat land nadat het “bemest” met drek uit Leeuwarden en dan vonden we soms forkjes en lepeltjes en ander klein huishoud spul, soms van echt zilver ook en ook een klein zakmesje heb ik er eens gevonden
 
Ik heb, tot nu toe, geen bewijs kunnen vinden of Okke T. ooit de eigenaar is geweest van die Skipfeart of inderdaad wie de eigenaars allemaal gewesst zijn of wie het nu is.
Ook geen bewijs kunnen vinden in het inventaris archief van de gemeente T’deel, Het archief Eilers ( 1687 –1896 ) – je kunr ditt ook downloaden hoor en de stukken zijn ook beschikbaar voor onderzoek in Burgum, dat uitbaggeren of verwijding en/of ander werk dat wellicht zou hadden moeten gebeuren voor een goed onderhoud van zo’n vaart, aangezien die overal in de gemeente wel vermeld zijn. Zelfs het dichten van een sloot of het aanleg van een dam tussen 2 stukken land vereiste een verzoek aan het gemeente bestuur !!!
Dat is alles wat ik zo’n beetje weet of heb kunnen vinden Sytie.
Okke T. had ook een opslag in Garijp maar waar die voor gebruikt werd weet ik echt niet.
Wat een speurwerk is het allemaal niet.
Ik heb ook een een kopie van een kadastrale kaart van Burgum uit 1833 en ddar kan je ook haast niets op vinden en de nummers van de huizen zijn bijna niet te lezen.
Deze kaart kwam met het boek – TOPONIMEN EN WAT FJIRDER SAMMELE IS OER BURGUM van L.H.F. en J.Douma dat ik in Nov.1995 toen bij het Streekmuseum gekocht heb. De Pingo is daar goed op te zien en ook de herberg Huis ter Heide.
Daar staan ok verschillende verkopingen in:
21 Juli 1846 – Age Alles Fokkema, koopman en herbergier te Bergum verkoopt aan Sjoerd Tysses Jansma, kastelein en landbouwer te Bergum en wonende op het Huis ter Heide een perceel (# 749) bouwland, sectie B de Geilekampgenaamd 87.20 ( roeden en ellen ?)
Dat is het zo’n beetje en nu nog wat oefeningetjes voor de rug en de zak – Jan heeft het vel al over de oogjes.
Tuutsje van Oh Jay.
Okke"......
http://www.friesland19401945.nl/documentatie/pdfkrantenartikelenstichtingfriesland19401945/20100213lcstreeponderverenigingfriesland19401945voorzitterteadekingma.pdf

Okke 29-8-2015

......"ah goeie Sytie.
In moai stikje oer in fiere neef fan us.
Ik ha in protte kontakt mei Taede han – hij is ut neiteam fan Taede Okkes Jansma en Minke van der Berg.
Taede wie griffier en hat ek alde stikken foar my oerset.
Hij siet ek yn it ferset yn wo2.
ik tink dat der ek wol mear op it internet stjitoer dit wize mantsje.
Taede no ek al wei.
doog,".......


Okke 11-9-2015 us fiere neef Teade Tjitzes Kingma

...."Hoi Sytie,
Ik ha in pear kear by Taede Kingma en Anna Brouwer yn hus sitten en omt Taede ek griffier wie hat hij ek in pear alde stikken ut de tiid fan Marten Martens en Pytje Sjoerds oerset.
Taede syn mem ( red.: Stijntje Teades Jansma)  wie in dochter fan Taede Okkes Jansma en in suster fan Bintje Jansma.
Taede syn heit Tjitze wie plysje yn Hardegarijp en syn alders binne der ek begroeven.
Ik ha it neiteam fan Taede en Minke’s  aardig ruchwei in ein op stap en sil dat yn de takomme pear moanne klear meitsje en dy ek tastjure.
Ek Moai dat in broer fan Anna Brouwer ( de Brouwers wienen in bekinde famylje yn Eastermar) , Pieter hat de buorkerij “ De Kleine Hornst “ oan de Malewei ( Malleweg yn 1946 fan de famylje kocht – Sjouk de butenechtelijke dochter fan Catharina Jansma siet doe nog mei myn Beppe Rigtje (Rixt ) op de pleats, en beppe en Sjouk binne doe ek ferhuze nei in huske oan it Walsje yn Eastermar, dat ek fan de famylje Brouwer wie en no nog trouwens.
Taede is ferstoarn  16 Okt. 2011 , hij wie doe 90 jier en man mei in grut Leauwe – fijne man". 

http://www.hurdegaryp.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=152

Okke 13-9-2015

..."Hoi Sytie,
op de foto – 2de rige fan links man mei de fyts is Taede Kingma". ....


De snikke

Maert 2017, foto Sytie: 

Okke Wiemers Jansma in yn syn hokje efter hûs oan de slach mei in snikke, sa as syn foar âlder Okke der ien hie