Jansmabergum.nl 

op zoek naar betekenis 

Fryske musyk

Ach en waarom niet, een aantal liedjes in het Fries, die een zekere weemoed met zich meedragen. Maar ook wat jongere liedjes. 


Oeral hús, Piter WilkensIt paed werom, Piter WilkensIris KroesOkke 13-1-2013

"Ik ha De Hunekop al efkes besjoen – nee wy ha it sa mal net dien hear en us ek net bewusteleas supt.
Janet sei hjoed ek al – moatst moarn al wat ready foar dy sels ophelje want du en Okke B ha 12 flessen fan kant makke en ek in heale flesse Glenfiddich Single Malt Whisky.
Shit je ha it eins ek net iens yn de gaten hoe lyts sokke flesssen binne he as je goed selskip.
AS ik sa allinnich thus bin mei Janet dan drik ik trouwens net safolle hear.
Okke B. sei ek dat dy Fryske Whisky – It Fryske Hynder leauw’t ek goed smakke".