Jansmabergum.nl 

op zoek naar betekenis 

Hoofdstuk 11. Tijs Okkes Jansma en Frietzen Tjitzes Jacobsma uit Sumar. 


Ouders: 

De kinderen van Okke Tijsses Jansma, veerschipper, en Janke Jans Wadman (hoofdstuk 6):

 

1.      Antje Okkes Jansma, werd 31 jaar (Suamar 3-1-184, overleden in Leeuwarden 15-8-1873; 31 jaar). Bakkerij;

2.      Jan Okkes Jansma, werd 62 jaar (Suamar 21-3-1844, overleden in Sumar 23-5-1806; 62 jaar). Koopman en veerschipper; 

3.      Tijs Okkes Jansma, werd 75 jaar (Suamar 11-4-1846, overleden in 26-2-1922 Sumar; 75 jaar). Dit hoofdstuk. Koopman en eigenaar van herberg De harste in Sumar; 

4.      Dieuwke Okkes Jansma, werd 53 jaar (Suamar 20-2-1849, overleden in Sumar 10-3-1902; 53 jaar).

5. Teade Okkes Jansma (1859, Sumar, werd 72 jaar in 1930). Koopman en veerschipper te Sumar. Teade is de zoon uit het 2e huwelijk. Verder met hun zoon Tijs Okkes Jansma. 


Tijs Okkes Jansma trouwde met Frietzen Jacobsma op 17 mei 1873 in Nijega, na zijn Nationale Militie plicht. Tijs werd 'koopman' te Sumar genoemd, 27 jaar, en Frietzen was 19 jaar, zonder beroep. Tijs en Frietzen hadden 11 jaar het cafe 'De Harste; in Sumar. Er is een kort item op Omrop Fryslân waarbij in 2013 De Harste werd gesloten. Café 'De Harste'  bestaat nog steeds, hieronder een berichtje uit 2013: 


SUMAR  (Wâldnet): 

Vanaf komend weekeinde moet Café de Harste aan de Heerenweg in Sumar de deuren sluiten. De gemeente heeft deze week besloten om de exploitatievergunning van het horecabedrijf in te trekken. De aanleiding voor dit besluit is het feit dat de vergunningsvoorschriften meerdere keren zouden zijn overtreden. De uitbater hield zich niet aan de sluitingstijden en cafébezoekers zorgden voor overlast.

De kroeg kwam vorige week nog in het nieuws toen bezoekers de politie hadden belaagd. De bezoekers waren het niets eens met de aanhouding van een 22-jarige Sumarder. Hij had stampei gemaakt in de kroeg waarna de politie ter plaatse kwam. Zowel de drank- en horecavergunning als de exploitatievergunning is door de gemeente Tytsjerksteradiel ingetrokken.

You Tube: www.youtube.com/watch?v=canP__QLOEI  (kafee yn Sumarreheide slút) 


Frietzen Jacobsma.

Grootouders van vaders kant: Klaas Hindriks Jakobsma, landbouwer te Oudega gehuwd met Frietzen Siebes Nieuwdam. 

1. Zoon Tjitze Klazes Jacobsma (Frietzens' vader).

Grootouders van moeders kant: Hans Egberts Zuidema, herbergier te Nijega, gehuwd met  Afkes Hedzers Douma, beiden te Nijega. 

1. Dochter Sjoerdje Hanzes Zuidema (Frietzens' moeder).

Tjitze Jacobsma trouwde in januari 1851 in het gemeentehuis Smallingerland met Sjoerdje Zuidema uit Nijega. Tjitze was 30 jaar en Sjoerdje 32 jaar, een hele leeftijd om te trouwen in die tijd. Tjitze had geen beroep volgens de trouwakte en Sjoerdje ook niet. 


Kinderen:

1. Hans Jakobsma (1851 geboren te Oudega). Het beroep van Tjitze is dan herbergier te Nijega bij aangifte van de geboorte. 

1.  Frietzen Jakobsma ( 1854 te Nijega- overleden 1900, 46 jaar). Het beroep van Tjitze is dan herbergier te Nijega. 

2.  Aafke Jakobsma ( geboren in 1859 te Nijega). Het beroep van vader Tjitze is herbergier. 

Toen Tjitze Jakobsma overleed, 61 jaar in 1883, werd hij landbouwer genoemd in Oudega. Sjoerdje overleed in 1888 in Oudega, 70 jaar. 

De ouders en grootouders van moeders kant waren herbergiers, en tevens landbouwers. Waarschijnlijk een paar koeien, een stukje land, en klanten konden een slokje nemen, en er werd wat gehandeld met vee. Tijs Okkes Jansma had als vrijer misschien wat handel in Nijega, en kwam langs de herberg van Frietzens' ouders, waar een contact snel gelegd werd. De afstand, lopend, van Suamar naar Nijega is ongeveer 3,5 km zuidelijk (de route kan zijn Poelsleane, Bosweg, Hearrewei naar Nijega). 

Sumar, de Harste. 

Tijs en Frietzen gingen in 1873 wonen in Suamar, waar Tijs al koopman was. Tijs' ouders (Okke en Janke) woonden ook in Suamar, waar zijn vader veerschipper was met een mooi scheepje, een snikke, waarmee hij de rechten had gekocht om met waren naar Leeuwarden te varen. Zijn moeder Janke had een winkeltje aan huis waar veel mensen uit Suamar en Oostermeer hun boodschappen haalden. Tijs was genoeg eten en drinken gewend in zijn jeugd en had geen armoede gekend. Toen Tijs en Frietzen ook een winkeltje begonnen, liep dat vast goed. Tijs deed de inkopen en de handel en Frietzen deed de verkoop. Waar ze eerst woonden in Suamar is niet bekend. Pas in 1886 kochten Tijs en Frietzen herberg De Harste in Suamar. 

De huurders; lang voordat Tijs herberg De Harste kocht:

Tresoar: 1850 Augustinusga, notaris M. de Vries Gemeente: Achtkarspelen Huurcontract Betreft de verhuur van landhoeve "De Harste" voor 4 jaar te Suameer, huursom fl. 275 per jaar - Hendrik Durks van der Berg te Drogeham, verhuurder - Wopke Harmens Veenstra te Suameer, huurder 

In 1870 stond herberg De Harste te koop wegens faillissement van Rinze Jan Teunissen. 

Leeuwarder Courant 18-3-1870: 

oproeping van schuldeisers van Rinze Jans Teunissen, winkelier en tapper te Suamar op 1 april 1870 in het paleis van Justitie te Leeuwarden. 

Waarschijnlijk had Teunissen hem al in bezit rond 1840. 

Tresoar: 1884 Bergum, notaris Nicolaas Sickler Gemeente: Tietjerksteradeel Provisionele en finale toewijzing Betreft de koop van een boerenhuizinge en percelen weiland en bouwland, ½ deel in een stuk hooiland te Suameer op de Harste en Oostermeer - Jelke Sjoerds Hoekstra te Suameer, koper 

Jacob Petrus Bosma uit Garyp  was overleden in mei 1886 en de Harste was het onroerende goed wat verkocht werd door zijn weduwe. 

Tresoar: oktober 1886 Bergum, notaris Nicolaas Sickler Gemeente: Tietjerksteradeel Koopakte Betreft de verkoop van een huis en herberg op de Harste te Suameer, koopsom fl. 1750 

- Akke Sjoerds Boonstra te Garijp, weduwe van Jacob Petrus Bosma, verkoper voor   zich en in kwaliteit 

- Thijs Okkes Jansma te Suameer, koper . 


Tijs en Frietzen kregen 5 kinderen:

  1. Okke Tijsses Jansma (8-3-1874 geboren in Sumar en overleden op 6-7-1843 Eastermar). Vader Tijs werd bij de aangifte van zijn zoon 'winkelier' genoemd. Hij trouwde met Rixt Douma (hoofdstuk 13);
  2. Tjitze  Tijsses Jansma (7-9-1878 geboren in Sumar ), datum van overlijden in Leeuwarden onbekend. Vader Tijs werd bij de aangifte van zijn zoon ' koopman' genoemd. Hij trouwde met Akke de Jong. Tijs werd arbeider genoemd; 
  3. Jan Tijsses Jansma (7-3-1883 geboren in Sumar ), datum van overlijden onbekend. Vader Tijs werd bij de aangifte van zijn zoon ' koopman' genoemd. Jan trouwde met Grietje de Vries uit Nijega, beiden 18 jaar. 
  4. Sjoerd  Tijsses Jansma (20-5-1886 geboren in Sumar ) datum van overlijden onbekend. Vader Tijs werd bij de aangifte van zijn zoon ' koopman' genoemd. Sjoerd, arbeider,  trouwde op 10 mei 1913 met Jacobje Vaartjes geboren in Eernewoude. Sjoerd was 26 en Jacobje 19 jaar en dochter van de beurtschipper Geert Vaartjes. 
  5. Taede Tijsses Jansma (28-1-1889 geboren in Sumar )datum van overlijden onbekend. Vader Tijs werd bij de aangifte van zijn zoon ' koopman' genoemd. 

Uit de erfenis van zijn vader van 1892  had Tijs niet veel gehad, want er bleef weinig over. Tijs had de koopsom van De Harste, f 1750,-- geheel van zijn vader geleend. In oktober 1886 was de akte gepasseerd, en in november werd de renteloze lening van zijn vader aan hem gemaakt voor f 1588,--. 

Hij werd tijdens de boedelscheiding 'koopman' genoemd, en had de herberg 'De Harste ' in Sumar  nog in zijn bezit. Toch kon hij uiteindelijk de herberg niet behouden, ondanks dat het bedrag in 1 keer werd afgelost. 

Na 11 jaar moet Thijs wegen faillissement De Harste uit handen geven (hij had met zijn vrouw 4 kleine kinderen): 

Tresoar1897 Bergum, notaris E. J. Heringa Gemeente: Tietjerksteradeel Memorie van lasten en provisionele en finale toewijzing Betreft de verkoop van een huis met herberg te Suameer, koopsom fl. 1457 

- Wytze Reinders Jongsma te Suameer, verkoper in kwaliteit 

- Thijs Okkes Jansma te Suameer, verkoper

 - Harmen Rinzes Teunissen te Suameer, koper 


Uittreksel: Verkoop acte herberg De Harste april 1897 wegens faillissement van Thijs Okkes Jansma, winkelier en kastelein, uitgesproken op 25 maar 1897. Er was fl 1700 gulden schuld, ter zake geleend geld van Wietse Reinders Jongsma, landbouwer te Suameer, geleend op 17 december 1886. Er werd niet op tijd betaald en er kwam een openbare verkoping van de onroerende goederen. De provisionele verkoop vond plaats in de herberg van oproeper en kastelein  Albert Roelofs Mooiweer te Suameer en werd bij finale verkoping verkocht aan Teunissen, tuinier te Suameer die verklaarde het hoogste bod te hebben uitgebracht voor zijn zuster Fokje Teunissen, zonder beroep te Suameer.

Sijtie: Harmen Rinzes Teunissen (geboren 1872) wiens vader tuinman was te Suameer, was gehuwd met Bintje Jans Wyminga, Bintje kwam uit een makelaars/koopmanfamilie. Harmen was 25 jaar toen hij het bod uitbracht. Zijn zuster Fokje (1860) werd eigenaresse toen ze 37 jaar was. De ouders van Harmen en Fokje waren Rinze Jans Teunissen en Antje de Roos. Harmen zeker en misschien Fokje waren geboren op De Harste, maar in 1870 werd hun vader daar failliet verklaard. Hun vader Rinze, tuinman te Suameer, overleed met 55 jaar in 1892, misschien wilde Fokje Teunissen dit pand terugkopen met een deel van de erfenis. Van Fokje is alleen een overlijdensdatum te vinden.   

Wietse Reinders Jongsma te Suameer als onherroepelijk gevolmachtigde van Thijs Okkes Jansma, aldaar. Verkoper.

Harmen Rinzes Teunissen en Fokje Rinzes Teunissen te Suameer, kopers.

Van een huizinghe en herberg en tuingrond op De Harste, onder Suameer kadastraal Oostermeer.

Koopsom                    fl 1457

 

Overname                   fl     40
foto Google. Tegenwoordig is dit de herberg 'De Harste' in Sumar aan de Heerenweg 1. De herberg was in bezit van Tijs Jansma en Frietzen Jacobsma rond 1873. 

Een oudere wat onscherpe foto van Internet, van De Harste in 1962, op de fietsroute van Sumar naar Drachten. 


Okke: 24-12-2010     

...."Moarn Sytie,
Ik ha alle ynformaasje oer myn oerpake Thys en syn kroegje en winkel op de Harste yn Sumar en dy is ek fallyt gien.
Minne tiden foar oars goede minsken - faak te earlik en dat wie mei myn Pake Thys ek sa neffens us Heit en syn sibbels"......


Okke 25-9-2014

"Hoi Sytie,
Het cafe met winkel en woning is in 1853 gebouwd door Pieter Sjoerds Haarsma en die heeft het gehad tot 1862 gevolgd door Rinze Jans Teunissen winkelier en tapper en ging in 1874 failliet en van 1874 tot 1883 heeft de zoon van P.S.Haarsma nml. Sjoerd Pieters Haarsma de zaak gehad.
Thys Okkes Jansma heeft de winkel en tapperij gehad van 1883 tot 1897 en die is daar ook op de fles gegaan.
Daarna van 1897 tot 1941 heeft Harmen Rinzes Teunissen (zoon van Rinze Jans T.) die in 1941 werd opgevolgd door zijn zoon Roel Harms Teunissen die daar ook in 1956 failliet is gegaan (drank misbruik door de eigenaar). Zijn vrouw Hinke Groenewoud was een beste vrouw en is na het overlijden van Roel en de vrouw van Thys Jans Jansma (zoon van Jan Thysses Jansma en Frietzen Jacobsma) – vracht rijder op de Tike (Sm.) jaren lang huishoudster geweest.
In 1956 heeft de gereformeerde kerk op de Harste het gekocht voor Verenigings gebouw en in 1971 weer verkocht en na die tijd weer een cafe geweest.
In tegenstelling wat in het boek over Suameer staat dat het verbouwd is in 1953, het oude gebouw, toen zonder winkel is in 1947 afgebroken en opnieuw gebouwd, want als jongen ben ik daar toen vaak heen geweest. Het is echter waar dat in 1953 enige verbouwing heeft toen plaats genomen zonder de stijl van het  gebouw structureel te veranderen"FotDe Dansclub in De Harste, Sumar in 1939.Okke: 5-1-2015

..."Hallo Sytie,

Hier nog een foto van het cafe in 1939 met Roel Theunissen in de deur, zijn vader Harm Theunissen leefde toen nog en had ook de vergunning. Dit is het oude pand voor de verbouwing na WO 2, de winkel bestond toen ook niet meer..

Alle namen van deze dansclub zijn voor mij bekend – de leider met de accordeon was Durk Pultrum met links zijn vrouw Klaske, ze kwamen van Houtigehage. Durk verzorgde ook de dans muziek in verschillende dorpen en heb vaak gedanst op zijn muziek.

Vier van de dans leerlingen waren Galemas, een katholieke boer hier op De Tike die uit de ZW hoek van Friesland kwam, zoon Douwe (2de van links achterste rij) was een van de KI mannen in Tietjerksteradeel net zoals mijn neef Fokke Jansma dat was in Balk begin jaren 50. 

Klaske en Durk waren ook goede vrienden van heit en mem.

Niet een van dit clubke leeft meer.

Doog,

Okke'...

           


 Yahoo group: 

  • Onderzoek naar De Harste, een buurtschap onder Suameer Johan Georg Teunissen (geboren 20-11-1869 te Suameer)+ Engelina Oepkes Dijkstra( geboren 24-1-1871 te Westergeest huwden op 4-8-1894 te Drachten Wie heeft er informatie betreffende hun overlijden en plaats. Johan is geboren op Heerenweg 1 (nu cafe de Harste waar zijn vader toen kastelein was.) Dank voor jullie medewerking Fokko, Sumar.

    fokko_kloostra Nov 12, 2007
  • Groetjes ook van een oud Sumarder - mijn overgrootvader had vroeger de kroeg op de Harste, maar is daar failliet gegaan, zo als andere kroegbazen daar ook bv Roel en Hinke Teunissen. m.v.gr. Okke.Leeuwarder Courant 18-3-1870. Rinze Teunissen was de  voorloper van Tijs Okkes Jansma. Rinze Jans Teunissen staat genoemd in meerdere koop en verkoop contracten, waarschijnlijk kwamen de prijzen en nieuwtjes in de herberg als eerste bij hem binnen waardoor hij wist hoe te handelen. tegenwoordig noemt men dat handel met voorkennis, maar daar had men toen nog geen last van. Ik denk dat hij een strijkgeld handelaar was. 

Okke 13-1-2015:

...."Ik leauw dat ik de scene oer de kroeg fan de Harste sa goed mooglik utpluze ha en it liket der op dat oerpake Thys en syn opfolger Harmen Rinzes Teunissen eins nea de eigners west ha mar it jild lient ha fan Wytze Reinders Jongsma, dyt boer yn Sumar wie.

Ast wat mear witte wolst dan jowst mar efkes lud hjer.

Oant letter fan us"....
Hoe ging het verder met de kinderen van Tijs en Frietzen:1. Okke Tijsses Jansma, geboren maart 1883 in Sumar. 


Opgegroeid bij zijn tante Dieuwke Jansma, de jongste zuster van zijn vader. Het echtpaar had geen kinderen. Tante Dieuwke was getrouwd met Jan Petrus Bosma en het echtpaar woonde ook in Sumar. Waarom de oudste zoon Okke zoveel bij zijn oom en tante was, is niet bekend. Toen zijn vader De Harste kocht, was Okke 12 jaar. 


Okke trouwde met Rigtje Douma, ook Rixt genoemd, in 1893 in Leeuwarden. Hij was 19 jaar en stalknecht in Sumar, en Rigtje was dienstbode. 

Okke van Tijs en Friezten kreeg een boete gekregen op 20 jarige leeftijd in 1894 wegens het beledigen van een ambtenaar in functie. 

Richtje Douma.

Rigtje is het buitenechtelijk kind van Antje Douma, en haar geboorte is aangegeven door de vroedvrouw in februari 1869.

Huwelijk Antje Douma met Jacob Wiemers Hoeksma in 1872, toen kleine Rigtje 3 jaar was. Jacob werd 'koopman te Oostermeer' genoemd tijdens zijn huwelijk. De kinderen die na dit huwelijk geboren werden, werden wel erkend door Jacob. 

Kinderen van Antje Douma en Jacob Hoeksma:

1. Richtje/ Rixt Douma 1869 (grootmoeder van Okke);

2. Elisabeth Hoeksma (geboren in 1873 Oostermeer);

3. Wymer Hoeksma (geboren in 1874 Oostermeer);

4. Wierd Hoeksma (geboren in 1877 Oostermeer en overleden in 1880), 3 jaar;

5. Oebele Hoeksma (geboren in 1879 Oostermeer), 68 jaar, ongehuwd;

6. Wierd Hoeksma (geboren in 1882 Oostermeer), ongehuwd;

7. Hendrikje Hoeksma (geboren in 1874 Oostermeer), 54 jaar. 


Tresoar: 1902 Okke Tijsses Jansma te Oostermeer, koper Betreft de koop van enige percelen hooiland te Oostermeer, koopsom fl. 1336 en overname fl. 7   2. Tjitze Tijsses Jansma, geboren in 1878 in Sumar. 

Het treurige verhaal van Tjitze Tijsses Jansma, hij trouwde met Akke de Jong uit Beneden Knijpe in 1904 in Schoterland, dat zal Heerenveen zijn geweest. Tjitze is 25 jaar, en Akke is 21 jaar. Ten tijde van het huwelijk was Akke al zwanger. 

Kinderen van Tjitze Jansma en Akke de Jong:

1. Thijs Jansma, 1905 geboren Beneden Knipe Het Meer-19015 Nieuweschoot, werd 5 jaar;

2. Okke Jansma, 1913 geboren Nieuweschoot-1915 overleden Nieuweschoot, werd 1,5 jaar;

3. Antje Jansma, geboren in 1911 in Rottum. Tijdens het huwelijk in 1935, de crisisjaren, was Hendrik Rinkema boerenarbeider in Hemrik en Antje dienstbode in Akkrum. Vader Tjitse woonde in Veenhuizen en gaf toestemming aan het huwelijk. Moeder Akke, huishoudster, 52 jaar en wonende te Dokkum, gaf ook toestemming. 

4. Frederika Jansma, geboren in  Rottum in 1905. Tijdens de huwelijksvoltrekking van Frederika en Rinze Bles in 1931 was vader Tjitse Jansma arbeider te Groningen en Rinze Bles arbeider te Terband. Broer Tjitse was gescheiden van zijn vrouw  Akke, en zij woonde in Dokkum.  In de registratie vóór dit huwelijk werkte Frederika als dienstbode in Akkrum, waar ze ook woonde. 

5. Tjitske Jansma, getrouwd met Gerrit Grupsta. Mildam. Akke de Jong, getrouwd met Tjitze Jansma:

Ouders zijn Thijs de Jong en Sijke Braaksma uit het Meer onder De Knipe. Thijs de Jong kwam van Heerenveen en Sijke kwam van Jubbega Schurega. Er werden veel kinderen geboren uit dit huwelijk: Lieuwe de Jong 1881, Akke 1882, Jitske 1884, Aaltje 1886, Jantje 1888, Jan 1891, Thijs 1894, Anno 1897. Aaltje had al een kind voor het huwelijk. In 1916 overleed Sijke met 60 jaar, Thijs met 83 jaar in Heerenveen. 

Akke en Tjitze  woonden op een  wrakke woonboot in het Nannewiid in Haskerdijken ten tijde van grote armoede. Tjitze had zich daar ingeschreven als landarbeider. Hij zal vaker in Heerenveen zijn geweest, misschien met zijn boot want er was veel turfvracht te vervoeren in Schoterland. De vracht werd vanuit het veenlandschap via De Knipe en Het Meer gevaren, misschien dat Tjitze aanstak bij een café in De Knipe. Er is daar een café Het Meer. 

Het huwelijk met Akke was slecht, Tjitze kreeg het niet voor elkaar en hij was al uit de ouderlijke macht ontzet. Het was die winter zo koud dat beide zoontjes Tijs en Okke van 10 jaar en 9 maand in de strenge wintermaand januari 1915 verhongerden en doodvroren op de boot in Nieuweschoot. Het overlijden van baby Okke werd aangegeven in het gemeentehuis van Heerenveen door een schipper van 65 jaar en een arbeider van 66 jaar. 

Tjitze werd door zijn vrouw gezocht door een rechtbank in juni 1827 in Leeuwarden. Tjitze en Akke zijn gescheiden op 8 maart 1828 uitgesproken in Leeuwarden. 


Okke 29-5-2012:

'....Hoe witst du oer in deaferzen jonkje – der wienen trouwens 2 hear in Tys en in Okke dyt yn 1915 stoarn binne – ferskriklik eins der by Nijehaske yn de buert yn in wrak skipke en grutte earemoed.
Dat wie myn ald-omke Tjitze Tyses Jansma en Akke de Jong syn frou, us heit sei dat Tys 10 jier ferhongere wier en lytse Okke sa’n 10 moanne ald de oare dei ek dea.
De oare bern ha doe ek nog by myn pake en beppe in skoftsje wenne en de alders binne letter ek skieden en Tjitze – om is syn ouderschap ontzegd.
Tjitze is yn Ljouwert yn de Hanesteeg stoarn en yn in ongemerkt graf bedobbe – Jezus, wat kin it raar gean net – dy man koe it net foar mekoar krije, syn heit Thys ek net en dy syn broer Jan ek net.
De bern fan Okke Tyses Jansma en Janke Wadman is eins ien grut drama west Sytie – dy stakkers koenen it net foar mekoar krije yn harren tiid – Jan en Tys, goede en earlike minsken ek net kwea neffens de alde Sumarders dyt ik utfrege ha yn myn jonge jierren praten goede dingen oer se. Dan hast Antje yn Garyp stoarn nei in grutte post natale depressy en dochs wie hja sa’n fleurich en wille makker yn har jonge jierren. De jongste suster Dieuwke ek jong stoarn, gjin bern han en minske schuw wie en dochs in jonkje Okke Jans ( de soan fan har broer Jan ) grutbrocht hat. Dieuwke en Petrus Bosma har man ha ek gjin bern krigen – miskien lokkig.
Ik ha myn eigen tinzen oer wat se mankearre hat, us heit syn aldste broer Tys hat ek noait trouwt west en koe it ek net foar mekoar krije – he he wat in ellende'...Okke 3-11-2014

..."It sil miskien ek wol in protte, hast fergetten oantinkens fan jim heit boppe bringe tink.
Guon generaasjes ha hast niks oerbringe kint oan harren neiteam en it spyt my ek dat ik net mear nei myn omkes en muoikes lustere en frege ha want us heit wie der unferskillig yn mei de wurden - dat hat west ensf.
De bern Okke en Janke en ek fan Bintje en Okke T. ha'k aardich op in rychje en bin hast klear mei de bern fan Thys Okkes en Frietzen Jacobsma'....
Schilder Jan Jansma 'allerlei'.  http://janjansma.nl/. Ik weet niet of hij familie is. 
 


Er wordt over de mooie tuin gesproken waar later tuinman Tjitze Tijsses Jansma ook heeft gewerkt. 


Okke 2-9-2015

..."it is in getyske net en dat fan Tjitze Thysses Jansma en Akke de Jong hat my warber holden en goddank hie ik de oantkeningen fan syn dochter Tjitske fan 1995 nog. Se wenne doe oan de Yntzeleane en hja is mei har man Gerrit Grupstra begroeven yn Ketlik.
It sjit op en sadra ik alles wat op in rychje ha dan stjoer ik it dy wol mei de poat leave"....


Okke 5-9-2015 

..."Ik denk dat het Schoterlandse Armhuis – Friesburg genoemd was, maar op het internet staat het als Nieuw – Friesburg.
 
De drie dochtertjes van Tjitze Thysses Jansma en Akke de Jong, nml. Antje, Frederika en Tjitske zijn hier groot gebracht.
Tjitske vertelde me in 1995 ( Yntzeloane Mildam) dat haar vader daar vaak kwam en daar soms ook wel weken bleef en dan in de tuinen en ook in stal werkte en koeien melkte en verzorgde en dat de direkteur toen ook zei: ...' dat de stal nog nooit zo schoone was geweest of de koeien er beter uitzagen"....Okke 6-9-2015

..."Jawis Tjitze en Akke ha 7 en miskien 8 bern han – Thys ferhongere, Okke oan kinkhoest stoarn, ek nog in Sije, dogeniet en yn den Haag stoarn yn in Leger des Heils ynrjochting, doe wer in Thys, trouwt mei Remke Veen en skieden mei ien soan en leauw dat dit in Pieter wie ( mar seker wit ik net en de famylje Jansma wit hjir ek niks fan) en dizze Thys wie abtner yn Den Haag en der ek stoarn yn 1996.
Akke is nei Dokkum ferhuze en der wer trouwt mei in Pieter Knijff en hja is yn 1973 stoarn yn Nooordbergum'....


Okke 8-9-2015

...."Ik hie fergetten dy betankjen foar dat stikje oer Friesburg – gjin wunder dat Jitske en har sibbels der in goed plak fine koenen nei al dy ellende yn dat lytse skip en Thys der ferhongerje en lytse Okke oan kinkhoest.
Der stie gjin fee stalling der by Friesburg soe it dan der wol by heard ha want ik leauw fest dat Jitske my gjin leugens ferteld hat.
Dit jier 100 jier lyn – de earemoed yn Fryslan moat ferskriklik west ha, gjin wunder dat de soldaten der yn Jubbegea der ek by komme moasten.
Ds. Domela Nieuwenhuis waard hast as in doedeiske Jezus sjoen en fun ek in noflik plak yn de herberg fan Thys van den Berg yn Ryptsjerk, de soan fan Joukje Thysses Jansma, en broer fan de beromte Okke van den Berg de hurdrider.
Thys waard yn syn doarp ek in bytsje as in anarchist/ sosjalist oansjoen.
Wy ha nuver folk yn us famylje han he, swervers, dieven, supers, huffers en fykers – in libbens kleed mei folle kleuren"....Tjitse overleed met 86 in Leeuwarden, en Akke overleed in Dokkum op 90 jarige leeftijd. Akke was opnieuw gehuwd met Pieter Knijff. 


3. Jan Tijsses Jansma, geboren in 1883 in Sumar. 


Jan trouwde met Grietje de Vries uit Nijega, beiden 18 jaar in 1912. Jan werd boerenknecht genoemd tijdens zijn huwelijk en Grietje dienstmeid. Jan's moeder Frietzen was al overleden, alleen zijn vader Okke zal bij het huwelijk zijn geweest in Burgum.

Kinderen:

1. Thys Jansma, overleed als kind

2. Jelle Jansma (geboren in 1902)

3 en 4. Gjalt Jansma (geboren in 1909) en 10 dagen geleefd, deel van een tweeling

5 en 6. Trijntje Jansma (geboren in 1916) en 4 maanden geleefd, deel van een tweeling

7. Taede Jans Jansma, overleden 1996 te Drachten

8. Okke Jans Jansma


nov 2017 Wiep Jansma
Ik ben de achterkleinzoon van Jan Tijsses Jansma, getrouwd met Grietje Jelles de Vries. Zij kregen uiteindelijk samen 9 kinderen (waarvan 2 maal een tweeling waarvan er slechts een kind in leven bleef). Mijn grootvader Taede Jansma was hun 7e kind, hij trouwde met Grietje Postma en kregen 4 kinderen, waarvan hun derde kind, het enige meisje ongeveer 5 maanden oud werd. Mijn vader was hun tweede kind.

Okke 3-11-2019:

...'Tige bedankt beste minskjes foar de nijsgjirrige eamel fan hjoed. Ik sil no mar efeks oerskakelje yn it ABN, foar safier it my nog heucht nei 60.5 jier yn Aust. Een kleinkind van Taede Jans Jansma dus schitterend'...In 1996 kreeg ik nog een rouwbrief dat Taede op 8 Juli gestorven was en dus het laatste kind van Jan –om en Grietsje – muoi...'het was prachtig naar zijn verhalen uit zijn jeugd te horen en hoe hij als jongetje met Jan-om en Grietsje –muoi op de boerenwagen naar mijn grootouders Okke en Rixt op de Lytse Hoarnst yn Eastermar reden...' Het leven van Jan Thysses en Grietje de Vries moet ook zwaar geweest zijn met het verlies van een kleine Gjalt 2.5 jaar oud in 1909, en dochter Trijntje dik 4 maanden oud in 1916 en dan nog een laatkomertje een levenloos kind in June 1924'... 'Het verbaast mij altijd hoe veel kinderen zo jong stierven, het verdriet moet enorm geweest zijn he'...(een lange brief met veel familie informatie, bij ons bekend)

4. Sjoerd Okkes Jansma, geboren in 1886 in Sumar. 

In oktober 1886 kocht vader Tijs dus de herberg De Harste, en Sjoerd is geboren in mei 1886. Moeder Frietzen zal met haar 3 zoontjes en de baby Sjoerd aan het verhuizen zijn geweest. Een rustige kindertijd zal het voor Sjoerd niet zijn geweest.

Sjoerd trouwde Jacobje Vaartjes uit Eernewoude. Sjoerd is 26 jaar en Jacobje, dochter van de beurtschipper Geert en Tietje Vaartjes, was 19 jaar. Sjoerd woonde destijds als arbeider in Eernewoude. Ze trouwen in mei 1913. 

Kind:

1. Tijs Sjoerds Jansma (geboren 1914 in Burgum), 74 jaar.


Okke 21-5-2014

....'Hoi Sytie,
Ik seach dit hjoed op sneuperdokkum.blogspot en tocht sa – nijsgjirrich ek foar heit en dy ris nei Earnewald ta.
As jim derhinne reizgje sykje dan ek efkes dat byld op fan de fisker mei de fuke yn de hannen by it haventsje.
It liket so bot op myn acherneef Thys Sjoerds Jansma de soan fan Sjoerd-om en Joukje muoi (berne Vaartjes).
Sjoerd-om wie in broer fan myn pake Okke en wie boer yn Earnewald.
Thys hat jierren by it Fryske Gea wurke.
Moai plakje hjer en in skutsje museum mei de neibouwde Aebelina is ek de muoite wurdich en miskien in vaartsje mei dat moaie skipke troch de Alde Feanen.
Der lizze in protte oantinkens yn dat doarp'.....5. Taede Okkes Jansma (geboren januari 1889 Sumar). 

Teade is geboren in herberg De Harste in Sumar. Misschien is Taede opgevoed bij zijn oom Taede Jansma, beurtschipper en zijn tante Minke van der Berg uit Sumar. In dat gezin waren al 3 meisjes geboren waarvan de jongste, Janke, ook nog aan de borst lag. Het kan zijn dat Taede daar bij werd gelegd. Teade trouwde later met Janne Suierveld, en ze kregen een dochter Clara Jansma. 


Okke 21-9-2012: 

...."Okkerdeis ha’k wat yn de databank fan it Meertens Instituut omgriemt en foaral wat Dam Jaarsma der achterlitten hat yn ferhalen oer de Fryske Walden ensa.
Protte fun wert myn famylje ek yn meispile hat
It 1ste is oer myn oerpake Japik Wiemers Hoeksma syn kroegje yn Eastermar.
Myn Tante Frietsen hat dit ferhaaltsje op 26 Maaie 1973 oan Dam Jaarsma ferteld.
Ik ha dit ferhaal nea heard fan heit of myn oare omkes en muoikes.
It 2de ferhaal is oer us oerpakeThys Okkes Jansma syn kroegje op de Harste yn Sumar – pake Tys is der yn de 1880’er jierren failliet gien.
Ik wit wier net of dizze ferhalen wol wier binne want ik tink dat der ek in protte minsken wienen dyt Dam Jaarsma samar wat fertelden, en der wienen froeger ek in soad minsken dyt yn tsjoenderij ensa leauwden fansels.
Dat folkje dere wienen net de skerpste messen yn it laadsje tink en wa wit wat effekt jenever ek han hat op harren gedrach.
Blinder Sytie, ik bin in ein achterop mei myn skriuwerij.
Tuut fan us"......idnummer  CJ102601 

....."Mem har âlden wennen yn 'e herberch Het witte paerd to Eastemar op 'e hoeke fan 'e Snakkerbuorren. De murdehoeke, sa woarde dy herberch neamd, omdat ús heit, Japik Hoeksma syn bynamme wie Japik Murd.

Op in joun, doe gong 't der bot oan wei yn 'e herberch. Mem wie doe noch in famke, hja siet by de tafel. It jongfolk wie sa roerich dat it wie net moai mear. Flokke en oangean en tjirgje.

Ynienen gong de doar sa mar fansels iepen en der kom in hiele greate grouwe roetswarte houn oan. Dy komt de tapkeamer yn en docht in slach om 'e tafel hinne.

Se wienen ynienen allegear deastil west.

Doe wie dy houn ek fansels wer fuort gong.

Mem hat it faek forteld. Hja siet der sels by.

       

Dy houn, dat mat de duvel west ha".. .....CJ038407

"Op 'e Harste stie in kroech, dêr hat Thys Jansma yn wenne. Dêr sieten us twa bruorren, dy kommen fan Burgum. Dy beiden hienen it liif fol drank. Ien fan har kocht in healpoun tabak fan 'e kastlein en doe gongen se út 'e herberch.
Sy moesten de Harsteloane lâns, dêr stienen doe oan beide kanten greate ikene beammen.
De beide Burgumers seinen it mâl op en flokke net to min. De iene hie it healpoun tabak ûnder 'e earm. Dêr hied er in toppe útskuord en sein: "Dêr duvel, fret dû dat op!"
In eintsje fierder hied er wer itselde dien en sein: "Dêr duvel, hast wer in toppe."
Mar doe wie der in ding út 'e loft fallen, krekt op syn kop. Syn broer seach it en wie sa binaud woarn, dat hy kroep achter in beam. Dêr seach er hwat der gebeurde. Dêr wie wer in ding fan boven fallen kom, dat kom ek wer op syn broer del. It wie krekt in ding as in wanne. It gebeurde wol seis kear dat dat ding op syn broer del kom. 't Wie krekt in wanne foar in wine wei.
Doe't it gebeurd wie, kom syn broer achter de beam wei. Hy wie deabinaud. Hy seach net mear nei syn broer om, mar makke dat er yn Burgum kom. Dêr fortelde er, hwat der mei syn broer gebeurd wie. Net ien dy't der hinne doarst. 't Wie op in tongersdeijoun.
De freed-to-moarns hat ien mei in frachtkarre him dêr foun. Hy hie de kop achterstofoar op 'e romp en wie sa blau as laei. Hy wie kroandea.
De minsken mijden dêrnei de Harsteloane, dêr doarsten se by nacht net mear lâns".
Okke 26-8-2015

......"Hoi Sytie,
Yn de takomme pear wiken kin ik net safolle type mei de beide hannen mar sil mei de rjochter han myn skriften neisykje en alles delsette foar safier ik it neiteam fan Thys Okkes en Frietsen Jacobsma neigien ha.
Watst der no al stean hast kloppet aardig mar hjir en der wol wat gatsjes dyt ynfolt wurde sille.
Ja, Sytie der binne 2 omkes fan my - soanen fan Okke en Rigtje Douma viz. 
Tjitze berne yn 1905 en Jan berne yn 1907, Tjitze wie trouwt meu Taabke van Dekken en hienen 3 bern Okke, Fokje en Kees ( harren 1ste soantsje stoarn yn WO 2).
Jan wie trouwt mei in widdow frou Jeltje Zijlstra ( libbet nog en wennet yn 'tHoge Huys yn Burgum). Hja hie al in bern by har 1ste man Ideke ( Jeltje har man is op de operaasje tafel ynit Diaconessen hus yn Ljouwert stoarn).
Jan en Jeltje hienen mar ien soan tegearre Okke ( dytst oarspronlik skreaun hast en dyt dy doe myn kontakt detailles jun). Okke en Gerda ha 2 bern"......