Jansmabergum.nl 

op zoek naar betekenis 


Een eerste aanzet tot de stamboom

Een groeidocument.

 

Een stamboom met alleen de geboorte en sterfdatum is saai en zegt weinig. Wat het interessant maakt zijn de verhalen.

Okke heeft als jongen veel geluisterd naar de verhalen van oude mensen uit zijn geboortedorp Sûmar, waar hij een schat aan bijzondere levensverhalen heeft gehoord. Denkend aan Friesland komen bij hem deze herinneringen weer boven. De reactie’s en aanvullingen van Okke op de feiten zijn in het Fries, wat een belemmering kan zijn. Maar Fries is wél de taal van de Jansma’s uit Bergum en omstreken, en hun manier van spreken doet zoveel recht aan wie ze waren. De spreektaal is vaak zo humoristisch of recht uit het hart, dat het een prachtige aanvulling is geworden.  

Een stamboom met verhalen is in feite een groeidocument en nodigt uit om steeds groter te worden. Mensen die de stamboomleden gekend hebben of iets met de leefomgeving te maken hadden of hebben kunnen reageren in het gastenboek. Met elkaar kunnen we levende geschiedenis maken! Het is denk ik nu tijd om deze geschiedenis te vertellen omdat er zoveel veranderingen zijn in het oude leefgebied. Friesland veranderd in rap tempo, en de mooie verhalen zouden behouden moeten blijven! Okke 24-1-2012

“Alles sun en goed by de tiid.

Ha de leste pear dagen drok warber west mei de stambeam – wer is it ein eins en hoe fier en djip moatte wy eins werom gean? 

It soe/ koe ek wol moai weze om it op it internet te setten miskien en dan koenen de ferskate en ynteressearre takken der ek wat oan meiwurkje kinne.

Keep smiling and tread softly".


Okke: 23-1-2014

"Wat ha us foaralders wat uthelle net "
Foto van Okke, Sijtie en haar vader Thijs Huisman. 

Okke  Wiemers Jansma (links) en Sijtie Huisman met haar heit Thijs Huisman (zoon van Jantje Tijsses Jansma, hoofdstuk 34) tijdens de herdenking Indie veteranen in Heerenveen augustus 2013, vlak na de kranslegging. 


Haiku 

Fuotstappen ut it ferline.

Wy sille se altyd tsjinkomme

Op’e paden fan moarn.

- Okke 2013 -

   

Haiku

Namme yn’t dossier

Libbet yn myn dream en seit

Wyts’t, ik hie in siel

- Sytie 2013- 


Okke:

” It is eins ek sa dat ik miskien mear fan de deade Jansmas wit dan de nog libjende’.


Okke: 

'Nijsgjirrich ek dat Jansmas ha fan 1841 oant 1994 yn Sumar wenne en no is der net ien mear mei de namme Jansma ut us skaai.

Itselde ek mei Burgum fan 1693 oant 2005 us skaai der en sunt 1812 Jansma neamd en no nog myn 3 trouwde susters.

Emigraasje he – nuver wurd eins'. 


Technisch gezien.

Okke heeft zo’n 100 stambomen op zijn PC waarmee de familie Jansma verwant is en kaartenbakken vol familieverbanden. Ikzelf werk met het genealogie programma Aldfaer met bijna 2000 namen en data. Okke heeft de liefde voor Tresoar aan mij doorgegeven; hij vindt dat eerst de feiten boven tafel moeten komen en dan de verhalen, terwijl ik andersom ben begonnen. Hierin heb ik veel moeten leren en bijstellen want de feiten maken het verhaal er om heen, anders gaat het verhaal zijn eigen loop maken.  

De genealogische schema's zijn gemaakt door mijn dochter Fréderique want zij tovert met Indesign. Vierkantjes zijn mannen, rondjes zijn vrouwen. De rode vlakjes zijn de voorouders waarmee we werken, op een gegeven moment komt de afsplitsing in blauwe vlakjes, dat zijn Okke's voorvaderen. 


Okke:  4-8-2014:

'In pear fragen betsjut dan ek antwurden mar dat smyt dan ek wer mear fragen op en sa bliuwst oan de gong en wy moatte ek oppasse sa ticht mooglik by de wierheid te bliuwen en it is ek minsklik om faak dingen/saken moaier te sjen dan dat se yn de wierheid wienen.

Ik ha as jonkje wol safolle ferhalen yn us Jansma famylje heard dat letter undersyk bewiisde dat der gjin sint fan doogde.

As der gjin bewizen binne dan is it ienigste ding dat wy mei in behoorlik fertrouwen dwaan kinne is it mei de wetten, regels, omstannichheden fen de tiid te fergelykjen'.  


Okke 2-5-2012

"It liket der op dat der nog moaie tiden komme sille mei dizze sneuperij – ik sil ek wol avesearje moatte – du hast my al wat oanwiist.
Och leave stakker ik ha hjir sa’n filing cabinet mei 4 djippe laden en dy sitte groatfol mei Jansma en ek wat oantrouwt spul yn.
Boppedat ha’k ek wol oer de 200 stambeamen fan oare famyljes wert us folkje ek yn foarkomt en dus by dy fan us oansluten wurde moat". 

Okke 8-7-2012:

"Mijn oude onderwijzer Durk van der Duim zei altijd – zoek om de feiten en vergelijk alles en behoudt het goede en wat waar is".


Okke 25-8-2015

"Hi Sytie,
Ik ward suver in bytsje unwennich fan dyn eamel en fotos fan Burgum.
Ja dat binne en der lizze us roots he en dat jowt my ek altiten in moai gefoel en dat ha'k yn Sumar en Eastermar trouwens ek.
Op sokke mominten bin ik dan ek wat skizofreen - ik stean dan yn 2 lannen - it berte lan en myn libbens lan.
Myn sibbels ha dat gefoel hielendal net en it seit se niks sizze se, en witte ek gjin bliksum fan de famylje - wat kin ik der mei dwaan sizze se.
Lokkig dat der gjin 2 minsken gelyk binne he.
Wat spytich dat it gref fan Thys Sjoerds Jansma der net mear is - ik ha it allegearre yn 1995 op de foto set en dy ek nei David en Michael Jansma stjurt doe. Moai Byldsje fan de Tunker fan Gosse Dam en fan pas foar Burgum - no hast alles wei en bebouwd mei huzen in tradysje is weiwurden".


De túnker, Gosse Dam, bij het Roodhert in Bergum. 

Okke 24-2-1012

"Ah Goeie Sytie,

Ik fun dizze merklape okkerdeis by Tresoar wylst ik drok warber wie mei de stambeam ensa.

Nuver wat je sa fine kinne mei dy sneuperij ensa en wat guon fan us foargongers sa, mei it iene en oare, utfretten ha he. Besjoch it mar ris goed en ik sil dy letter wol it iene en oare fan dizze merklape utlizze hear". 

Okke 15-4-2012

"Ah Sytie.,
Snein, restich oan, kofje drinke en mei famylje warber weze en dan dy drokke fint wer mei syn saken oan de oare kant fan de grutte dobbe.
Ik wie fan doel dy dit mei myn eardere eamel te stjuren, mar Gurbe wie wer te let.
Us wiere Jansma skiednis begjint om it mar sa te sizze mei de namme Jansma he en dat wie dus op 27 Des. 1811.
Derom tocht ik ek sa, hoe wie dat doe mei it folk en om alles sa’n bytsje yn in histoaryske trant te setten doch ik hjirby ek in stik ut 1813 wei en dat jowt wol in protte oan oer de minsken fan dy tiid.
Der binne my in protte dingen nog net dudlik sa as de tradysje fan it swarte kleed by begraffenissen want ut safolle berjochten en tsjerke briefkes fan us famylje les je dan ek – so veel stuivers voor het swarte laeken ensf.
Sokke dingen binne, alteast neffens my, de klean dyt de hingers yn de kleankast foarm jowe en der ek foar soargje dat in stambeam net in rychje nammen wurd wert net folle minsken wat oan ha.