Jansmabergum.nl 

op zoek naar betekenis 
Hoofdstuk 22. Inventaris Maaike Douwes Wadman 

Hierna te noemen: MDW. 

Inventaris 7 april 1855 - na haar overlijden. 

 

Voor mij Adrianus Alma, Notaris te Bergum, arrondissement te Leeuwarden, prov Friesland, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, en van den Heer kantonrechter in het kanton Bergum, zijn verschenen:

 

-         Sjoerd Tijsses Jansma, landbouwer, wonende onder het behoor van Bergum, voor zich, en in hoedanigheid als voogd van zijne minderjarige kinderen, bij wijlen Maaike Douwes Wadman in huwelijk verwekt, met namen Okke, Jan, Antje, Tijs, Sikke, Trijntje en Maaike Sjoerds Jansma, alle zonder beroep, bij hem inwonende.

-         Grietje Dirks de Boer, meerderjarige, ongehuwd en zonder bepaald beroep, wonende onder het behoor van Bergum.   

-         Welmoed Dirks de Boer, zonder beroep, huisvrouw van en bijgestaan door Wijbe Edzes van der Meulen, herbergier, wonende te Bergum.

-         Sikke Pieters Sikkema (noot: Sikke P. Sikkema, landbouwer, wonende te Ternaad, in Westdongeradeel, in qualiteit als voogd van Douwe Dirks de Boer, minderjarig, , zonder beroep, verblijfhoudende te Bergum  

-         Sipke Rinderts Algra (noot: waarschijnlijk zwager van Grietje P. Sikkema; schoonmoeder van STJ. Sipke was getrouwd met de zus van Grietje P. Sikkema, Wypkje Sikkema. Sipke Rinderts Algra huwde Wypkjen Pieters Sikkema. Er zijn verder zeker huwelijkse dwarsverbanden met de dochter van Okke Tietes Bosgra, Metje, en de familie Sikkema), landbouwer, wonende onder het behoor van Hardegarijp, als toeziend voogd van de minderjarige Okke, Jan, Antje, Tijs, Sikke, Trijntje en Maaike Sjoerds Jansma bovengenoemd.

-         Folkert Tjipke Fennema (noot: Folkert Fennema was gehuwd met Eltje de Boer, een dochter van Jan D. de Boer en Welmoed A. Groenland, en daardoor is Folkert de zwager van MDW), herbergier, wonende onder het behoor van Bergum, in hoedanigheid als toeziend voogd van den minderjarigen Douwe Dirks de Boer.

Allen aan mij Notaris bekend.

              

Welke te kennen geven:

 

Dat MDW den 24-4-1829 en alzoo onder het bestuur der Fransche wetgeving is gehuwd, zonder huwelijkse voorwaarden, en dus in gemeenschap van roerende  goederen en van winst en verlies, met Dirk Jans de Boer; uit welk huwlijk vier kinderen zijn gesproten, namelijk Grietje, Welmoed, Douwe Dirks de Boer en Trijntje Dirks de Boer.

 

Dat Dirk Jans de Boer is overleden, zonder achterlating van eenige uiterste wilsbeschikking. Op den 23-7-1840, genoemde 4 kinderen  tot zijne erfgenamen nalatende.

 

Dat op den 24-12 daaraanvolgende (1841): het laatstgemelde dier kinderen, met name Trijntje Dirks de Boer, tot erfgenamen achter latende: hare moeder voor ¼ gedeelte, en hare 2 zusters en haren broeder, te zamen voor overige ¾ gedeelten.

 

Dat van de gemeenschappelijke en afzonderlijke boedel van Dirk jans de Boer en Maaike Douwes Wadman, een inventaris is opgemaakt, den 23-11-1841, volgend proces verbaal van  dien datum, geparafeerd voor mij notaris, naar behorenen geregistreerd, waaruit geblijkt, dat de gemeenschap bestond uit het volgende:


     

  

  A. Gemeenschappelijke boedel van Dirk Jans de Boer en Maaike Douwes Wadman:
    

     

     

     

          

Actief: (noot: dat is krijgen, hebben)

     

     

     1

Meubelen en huisraad, linnen, levende have, boerengereedschap en andere roerende goederen

3106,15

     

7-4-1855: naar Jan,  Antje, Tijs, Trijntje en Maaike Sjoerds   Jansma2

De helft van een perceel hooiland, gelegen onder het behoor van Hardegarijp, aan den Zomerweg, in de Dekama, de 2 mad genaamd,   bekend bij het kadaster der gemeente Hardegarijp, in sectie B onder nr 145, in het geheel voor   de grootte van 1 bunder 2 roede en 30 el, vrij van floreen; aangekocht   volgens proces verbaal van finale verkooping, gepasseerd voor den notaris Wilhelmij te Bergum, de 6-2-1838 behoorlijk geregistreerd, en overgeschreven   te Leeuwarden den 16-3- daaraanvolgende, deel20 nr 5, thans door na te noemen deskundigen, gewaardeerd op

162,50

     

Naar Okke Sjoerds de Boer3

De helft in 3 mannen en 2 vrouwen zitplaatsen in een bank   in den noorderhoek van de Kerk te Bergum, zijnde kerk en kerkhof bekend bij   het  kadaster der gemeente Bergum   sectie B onder nr 163, voor de grootte van 38 roede en 50 el waard

150

     

7-4-1855: naar Sikke Sjoerds   Jansma4

Eene vordering op de nalatenschap van Dirk Jans de Boer, wegens betaalde doodschuld en begrafeniskosten, groot

70

     

          

Totaal van het actief

3483,65

     

          

     

     

     

          

Passief: (noot: dat is schuld)

     

     

     5

Vorderingen ten behoeve van onderscheidende personen,

532,06

     

     6

Schulden, door Maaike D. Wadman afgelost na het overlijden   van haren man

1690

     

     7

Vergoeding door de gemeenschap verschuldigd, wegens daarin gekomene waarde van onroerende goederen, afzonderlijk behoord hebbende aan  MDW, ten bedrage van

233,34

     

     8

Idem, van onroerende goederen, behoord  hebbende aan Dirk Jans de Boer,

2608

     

     9

Kosten van de boedelbeschrijving,

34,32

     

          

Totaal van het passief

5097,72

     

Min     

Balans:

     

     

          

Het actief bedraagd 3483,65

     

     

Plus     

En het passief:          5097,72

     

     

          

Alzoo een meerder passief van

     

1609,07

(min)     

Dat de nalatenschap van Dirk Jans de Boer bestond uit het volgende:

Actief:

     

     

     1

Waarde van zijne lijfdracht

30

     

     2

Een zesde in een perceel heidegrond, gelegen onder Bergum,   later verkocht voor

25

     

     3

Een zesde in een perceel petland, gelegen onder Oostermeer   in de Leijen, als nog massaal blijvende , gesteld op

5

     

     4

De vergoeding door de gemeenschap verschuldigd, hiervoor vermeld,

2608

     

          

Zamen

2668

     

Plus     

Passief:

     

     

     5

De vordering ten voordeele van de gemeenschap

70

     

     6

De helft van het schadelijke slot der gemeenschap,

804,54

     

          

Zamen

874,54

     

Min     

Balans:

     

1793,46

Plus     

Waarvan ¼ voor ieder der kinderen,

448,36

     

     

     


     

Dat de nalatenschap van Trijntje Dirks de Boer bestaat in   zoodanig 4 e gedeelte, dus

448,36

     

          

Dat alzoo der comparanten Grietje en Welmoed, en den minderjarigen Douwe Dirks de Boer competeert:

     

     

          

Als erfgenamen voor ¾ gedeelten van hunner vader:

1345,09

     

          

En als erfgenamen voor ¾ van hunne zuster,

336,27

     

          

Zamen

1631,37

     

          

Dat MDW in december    van het jaar 1841 is hertrouwd met den comparant Sjoerd Tijsses   Jansma, na alsvorens bij huwelijkscontract, gepasseerd voor mij notaris den   1-dier maand ( 1-12-1841) naar behoren geregistreerd, te hebben bepaald, dat   tusschen hen eene gemeenschap zoude plaats hebben slechts van roerende goederen en van winst en verlies.

     

     

          

Dat, tijdens het aangaan van dat tweede huwelijk, de   afzonderlijke boedel van MDW bestond, buiten en behalve hare roerende   goederen, in het volgende:

     

     

          

Actief: (noot: dat is krijgen, hebben)

     

     

     1

Vergoeding door den gemeenen boedel aan haar verschuldigd,   ter zake door haar afgelaste schulden,

1690

     

     2

Idem, wegens ingekomene waarde van onroerende goederen,

233,34

     

     3

Idem, wegens betaalde boedel toeschrijving,

34,32

     

     4

Een vierde in de nalatenschap van haar dochter Trijntje   Dirks de Boer

Waarvan het aandeel in de onroerende goederen, ten bedrage van

112,09

11,64

     

     

     


     

Rest

100,45

     

          

Zamen

2053,11

     

Plus     

Passief: (noot: dat is schuld)

     

     

     5

De helft van het nadelige slot der gemeenschap,

804,54

     

          

Rest

1253,57

     

Min     

Terwijl door den comparant SJT niets is aangebragt dan   zijne lijfdragt. Dat MDW is overleden, zonder achterlating van eenige   uiterste wilsbeschikking, op den 12-2-1855, tot hare erfgenamen achterlatende:   hare 10 kinderen, met namen Grietje, Welmoed, Douwe, Okke, Jan, Antje, Tijs,   Sikke, Trijntje en Maaike, allen voornoemd, ieder voor een gelijk gedeelte.  

Dat op de 7-4-1855 is   geprocedeerd tot de boedelbeschrijving of inventarisatie der   gemeenschappelijke en afzonderlijke boedel van den comparante STJ en zijne overleden huisvrouw MDW, volgens proces verbaal van dien datum, opgemaakt   door mij notaris, naar behooren geregistreerd, van welke boedels, waarin zich   nog vermengd bevindt de nalatenschap van wijlen Dirk Jans de Boer   voornoemd, de roerende goederen, voor zoo verre aan taxatie onderhevig, bij   de boedel beschrijving zijn gewaardeerd door Folke Coenradi, wijkmeester,   wonende te Bergum, daartoe beëdigd door den Heer eerste Rechter Raadvervanger   in het kanton Bergum, volgens   behoorlijk geregistreerd proces verbaal van den 21-3-1855,   terwijl de onroerende goederen op de daarnevens uitgetrokken sommen zijn   gewaardeerd door genoemde Folke Coenradi, en door Sible Douma, landbouwer,   wonende te Bergum, en Douwe Jans Wadman, landbouwer, wonende onder het behoor   van Bergum, daartoe als deskundigen gekozen; en als zoodanig beedigd door den   Heer Regter in het kanton Bergum, op den 26-4-1855   volgens proces verbaal van dien datum, naar behooren geregistreerd, welke deskundigen mede alhier verschenen, en   mij, notaris bekend, verklaarden die waardering zoodanig te hebben verrigt. (noot:   uitgeschreven inventaris 7-4-1855)

     

     

          

Dat die gemeenschappelijke boedel, welke sedert den datum   inventarisatie, door het ontvangen van destijds te goede kooppenningen en   huren, door de aflossing en verwisseling van verschuldigde kapitalen als   anderszins, vele verandering heeft ondergaan, thans bestaat in het   navolgende:

     

     

          

B. Gemeenschappelijke boedel van Sjoerd Tijsses   Jansma en wijlen Maaike Douwes Wadman.

     

     

          

Actief: (noot: dat is krijgen, hebben)

     

     

     1

Meubelen en huisraad, linnen, eetwaren, lijfdragt van   wijlen MDW, huishoudelijk zilver, goud en zilver tot lijfdragt behoorende, met uitzondering echter van het oorijzer, de tabaksdoos en den pijp uithaalder,   voorts de kapwagen en andere roerende goederen, gewaardeerd op

1457,76

     

     2

Lijfdragt STJ

60

     

     3

Een gouden oorijzer

175,50

     

     4

Een zilveren zaktabaksdoos

11,44

     

     5

Een dito pijpuithaalder

0,48

     

     6

Contanten

2

     

     7

Een schuldvordering tot last van Wijbe Edzes van der   Meulen, voornoemd, wegens huis gehuurd

(Wijbe en Welmoed   huurden een huis van STJ)

55

     

     8

Een dito, tot last van Douwe Dirks de Boer voornoemd,   wegens landhuur groot

(Douwe huurde land   van STJ)

35

     

     9

Een dito, tot last van Wijbe Edzes van der Meulen,   voornoemd,m wegens opgeschoten geld

(Wijbe leende geld van STJ)

250

     

          

Onroerende goederen.

     

     

     10

Eene huizing en erf met tuin, staande en gelegen   onder het behoor van Bergum, nabij het Huis ter Heide, bekend bij het   kadaster der gemeente Bergum, in sectie

B, nr 761 en de grootte van   10 roede, nr 762 voor 5 roede en 80 el, en   onder nr 763 voor 6 roede en 40 el, vrij van   floreen; aangekocht volgens proces verbaal van finale verkooping, voor mij, notaris geparafeerd den 28-10-1850, behoorlijk   geregistreerd en overgeschreven te Leeuwarden den 9-11- daaraanvolgende, deel   213 nr 5 gewaardeerd op  (noot: gekocht van Wyminga)

1200

     

Naar Grietje de Boer11

Eene huizing en herberg, het Roodhert genaamd, met   schuur en stalling, door doorreed en erf, benevens de zoogenaamde paardenkamp,   staande en gelegen te Bergum, in het gebuurte, bekend bij het  kadaster der gemeente Bergum, in sectie B,   onder nr 599 voor de grootte van 4 roede 60   el, nr 600 voor 6 roede 40 el, nr 1101 voor 84 el en onder nr 1102   voor 12 roede en 6 el, belast met een half floreen op nr 74 te Bergum,

10.700

     

Naar Welmoed de Boer12

 Een perceel   weidland, gelegen aldaar,  ten noorden   van het vorige, De Strijpe genaamd, groot 68 roede en 50 el,   gemeente  Bergum sectie B, nr 597, belast met een half floreen op nr 74 te Bergum,   

1400

     

Naar Welmoed de Boer13

Een perceel bouwland, met tuin en boomgaard aldaar, ten   oosten van het vorige, het Lodemahof genaamd, groot 92 roede en 50 el   gemeente Bergum sectie B nr 604, belast met 3   oort floreen op nummer 73 te Bergum,

1700

     

7-4-1855: Naar Welmoed de Boer14

De zoogenaamde Koemarkt, gelegen aldaar, bij het   gebuurte, bekend bij het kadaster der gemeente Bergum, in sectie B onder nr 573, voor de    grote van 4 roede en 80 el , onder nr 574,   voor 21 roede en 50 el en  geregtigd   met de invordering van het marktgeld der runderbeesten, die jaarlijks aldaar   ten markt worden gebragt, en belast met 3 stuivers floreen  op nr 68 te Bergum

1900

     

7-4-1855: Naar Welmoed de Boer15

Een perceel weidland, gelegen aldaar, ten zuiden van het   vorige, het  Noorder elshof   genaamd, groot 31 roede en 20 el, gemeente Bergum, sectie B, nr 943, belast met    1 oort floreen op nummer 66 te Bergum

850

     

7-4-1855: Naar Welmoed de Boer16

Een perceel weidland en tuin aldaar, ten zuiden van het   vorige, het zuider elshof genaamd, groot 32 roede en 20 el, gemeente   Bergum, sectie B, nr 945, belast met  1 oort floreen op nr 66 te Bergum,

850

     

7-4-1855: Naar Welmoed de Boer     

Behorende bij de percelen onder nrs 15 en 16 vermeld, de   zogenaamde Elshofreed, nevens het huis van Tjeerd Oebles Popma.

     

     

          

Zijnde vastigheden, omschreven onder nrs 11-16 aangekocht,   volgens koopcontract, voor mij notaris, geparafeerd den 28-9-1854, behoorlijk geregistreerd en   overgeschreven te Leeuwarden, den 14-10-18 daaraanvolgende (1854) deel 279 nr   2.

     

     

     17

Eene huizing met achterhuis, erf en tuin, staande en   gelegen te Bergum, in het gebuurte, bekend bij het kadaster  der gemeente Bergum, in sectie B,   onder  nr 578 voor de grootte van  2 roede en 20 el,   vrij van floreen, aangekocht en volgens koopcontract, voor  mij notaris gepasseerd, de 4-12-1854, behoorlijk geregistreerd en   overgeschreven te Leeuwarden, den 12    dier maand, deel 282, nr i,

1500

     

Naar Douwe Dirks de Boer18

Eene vordering op de nalatenschap van MDW:

     

     

          

a. Wegens uit de gemeenschap betaalde schuld, leggende tot last van wijlen hare moeder Grietje Pieters Sikkema, ten bedrage van

    

                                               

275

     

     

     


     

b. Wegens betaalde doodschuld en begrafeniskosten,

75,30

     

     

     


     

c. Wegens de waarde eener ruigscharne, gebragt op een   perceel land  tot die nalatenschap   afzonderlijk behorende, en daarbij gewaardeerd,

200

     

     

     


     

Zamen

532,30

     

          

Totaal van het actief

22679,48

     

plus     

Passief (noot: dit is schuld)

     

     

     19

Eene schuldvordering, ten voordeele van den Notaris Alma   te Bergum, groot aan kapitaal

550

     

     20

Eene dito, ten voordeele van denzelfde, groot aan kapitaal   

450

     

     21

Eene dito, ten voordeele van de erven van Sjoerd Bonnes   Algra, in leven landbouwer, groot

1000

     

     22

Eene dito, ten voordele van Jan Jans Krol te Bergum, groot   aan kapitaal

300

     

     23

Eene dito, ten voordeele van Anne Jans Krol aldaar

300

     

     24

Eene dito, ten voordeele van de weduwe van Jan Douwes   Wadman te Bergum, ter zake koop van de    vastigheden, hiervoor omschreven    onder nrs 11 tm 16 groot aan kapitaal

15.000

     

     25

Eene dito, ten voordeele van Wijbe Edzes van der Meulen

22,50

     

     26

Eene dito, ten voordeele van notaris Akma, wegens kosten   van boedelbeschrijving  en betaalde   kosten van advertentie

42,39

     

     27

Eene dito, ten voordeele van Sipke Rinnerts Algra, te   Hardegarijp, groot aan kapitaal

500

     

     28

Eene dito, ten voordeele van den comparant  Sjoerd Tijsses Jansma, als administratie   gevoerd hebbend van de massale boedels, sedert den dag van het overlijden   zijner huisvrouw, waarvan na deze verantwoording zal worden gedaan, groot

Mede gestrekt hebbende tot voldoening der vordering van   Klaas Roels Wyminga te Hardegarijp

150

     

     29

Eene dito, ten voordeele van Grietje, Welmoed en Douwe   Dirks de Boer, ter zake hunne ¾ gedeelte in de vaderlijke, en hunne ¾   gedeelte in de zusterlijke nalatenschap, hiervoor berekend op

1681,37

     

     

     


     

Waaraf zoodanige gedeelten:

     

     

          

a. In de helft der onroerende goederen, alsnog in natura   aanwezig, en hiervoor omschreven onder den boedel van Dirk Jans de Boer, en   MDW. Nummer 2 en nr 3

Zamen

162,50

150

312,50

     

     

     

     

     

Waarvan de helft voor de vaderlijke nalatenschap,

156,25

     

     

     


     

b. In het perceel, nog in nalatenschap voorhanden, en   behoorende afzonderlijk aan wijlen Dirk Jans de Boer, nr 3,

5

     

     

     


     

Zamen

161,25

     

     

     


     

Hiervan ¾ gedeelten bedragen

120,93

     

     

     


     

En ¾ van het overige vierde gedeelte,

30,24

     

     

     


     

Zamen

151,17

     

     

     


     

Rest

1530,20

     

     30

Eene dito, ten voordeele van van den afzonderlijken boedel   van wijlen MDW, wegens in de gemeenschap gekomen gelden, geprofluceerd uit   den verkoop van de volgende vastigheden, haar persoonlijk toebehoord hebbende   als:

     

     

          

a. Een perceel hooiland onder Hardegarijp, hebbende zuiver   opgebracht

878

     

     

     


     

b. De zogenaamde Gosse Hinnes poel aldaar,

876,10

     

     

     


     

c. Het zogenaamde Wadmanveen te Tietjerk

714

     

     

     


     

d. De Wadmanpolle aldaar

167,20

     

     

     


     

zamen

2635,30

     

          

Totaal van het Passief

22.480,39

     

Min     

Balans

     

     

          

Voordelig saldo (blijft over voor Sjoerd Tijsses Jansma)

199,09

     

          

Dat, bij verdeling bij helfte van dit saldo, waardoor aan   den tweeden man geen meerder voordeel wordt toegebragt, den volgens artikel   236van het burgerlijk wetboek gegeven mag worden, de nalatenschap van MDW   bestaat uit het volgende:

     

     

          

C. Staat der nalatenschap van Maaike Douwes Wadman:   

     

     

     1.

De helft van het saldo der gemeenschap,

99,54

     

     2

Hare helft, en het van hare dochter Trijntje geërfde   zestiende gedeelte van de wederhelft der onroerende goederen, omschreven   onder  den boedel van haar en haren   eersten man, onder nr 2 voor

En onder nr 3 voor

Zamen

Waarvan de helft:

En een zestiende van de wederhelft,

Benevens een zestiende in het perceel afkomstig van Dirk   Jans  de Boer

162, 50

150

312,50

156,25

9,76

0,31

     

     

     


     

Zamen

166,32

     

          

Onroerende   goederen, van haar afkomstig als aangeërfd van hare ouders:

     

     

     3

Eene huizing en herberg, het huis ter heide   genaamd, met schuur en stalling, erf en boomgaard, met het wagenhuis op den   weg, alles staande en gelegen onder het behoor van Bergum aan den Zomerweg,   bekend bij het kadaster der gemeente Bergum, in sectie A onder nummer 61   voor de grootte van 98 el en onder nr 930 voor 19 roede en 70 el, vrij   van floreen

3066

     

7-4-1855: naar Maaike Sjoerds   Jansma4

Een perceel bouwland, gelegen aldaar, aan den   zomerweg, ten oosten van het vorige, groot 2 bunder en 40 roede,   sectie A nr 62, vrij van floreen.

Zijnde de percelen nrs 3 en 4 aangekocht volgens koopcontract gepasseerd voor den notaris Braunius te Bergum, den 23-5-1814, behoorlijk geregistreerd.

2700

     

7-4-1855: naar Trijntje Sjoerds   Jansma5

Een perceel weidland en tuin, gelegen aldaar, aan   den zomerweg, ten westen  van den straatweg, groot 62 roede en 10 el, gemeente Bergum sectie A nr 719, vrij   van floreen

850

     

7-4-1855: naar Sikke Sjoerds   Jansma6

Een perceel weidland, aldaar, aan den straatweg,   ten noorden van het vorige, groot 1 bunder, 5 roede en 40 el, gemeente   Bergum, sectie A nr 718, vrij van floreen

1100

     

7-4-1855: naar Sikke Sjoerds   Jansma7

Een perceel bouwland aldaar, aan den straatweg,   ten noorden van het vorige, groot 2 bunder 70 roede en 30 el, gemeente   Bergum, sectie A nr 717, vrij van floreen .

Zijnde nrs 5, 6 en 7 aangekocht volgens proces verbaal van   finale verkooping, gepasseerd voor den Notaris Braunius te Bergum, den   10-2-1816, behoorlijk geregistreerd.

2500

     

7-4-1855: naar Tijs Sjoerds Jansma8

Een perceel bouwland, met een gedeelte maten/   mater,  aldaar, aan den zomerweg, en   den straatweg, tegenover het huis ter heide, bekend bij het kadaster   der gemeente Bergum, in sectie B, onder nr  743 voor de grootte van 1   bunder 51 roede en 80 el, en onder nr 745 a voor 11 roede en 40 el, vrij van   floreen, aangekocht tegelijk met de percelen    nrs 3 en 4, volgens koopcontract van den 23- 5- 1814, daarbij genoemd

2350

     

7-4-1855: naar Antje Sjoerds   Jansma9

Een perceel weidland, gelegen onder het behoor van   Hardegarijp aan den zomerweg en de Bergummervaart, de Dekama genaamd,   bekend bij eht kadaster der gemeente Hardegarijp, in sectie B, onder nr 135,   voor de grootte van 3 bunder, 20 roede en 10 el, vrij van floreen, aangekocht   volgens proces verbaal van finale verkooping, gepasseerd voor mij Notaris den   16- 11-1841, behoorlijk geregistreerd, en   overgeschreven te Leeuwarden den 7-12-daaranvolgende (1841), deel 55 nr 11

2950

     

Naar Grietje de Boer.10

Een perceel bouwland, gelegen onder het behoor van   Hardegarijp, achter het huis ten Bosch, groot 1 bunder en 82 roede en   80 el, gemeente Hardegarijp, sectie B nr 120, vrij van floreen,

1750

     

Naar Douwe Dirks de Boer11

Een perceel bouwland aldaar, ten noorden van het   vorige, groot 1 bunder en 72 roede , gemeente Hardegarijp, sectie B  nr 119, vrij van floreen

1500

     

Naar Douwe Dirks de Boer12

Een perceel bouwland aldaar, ten noorden van het   vorige, met het daaraangelegende boschje, bij het kadaster der gemeente   Hardegarijp, in sectie B onder nr 117 voor de grootte van 50 roede en 10 el,   en onder nr 118 voor 15 roede en 20 el, vrij van floreen

520

     

7-4-1855: Naar Welmoed de Boer     

Zijnde de percelen nr 10, 11 en 12 aangekocht volgens   proces verbaal van finale verkoping, gepasseerd voor den notaris Wilhelmij te   Bergum, den 15-2-1815, naar behooren geregistreerd, en overgeschreven te   Leeuwarden den 21-4 daaraanvolgende (1815), volume 16 nr 56.

     

     

     13

Een perceel  hooiland, gelegen onder het behoor van   Bergum, nabij de Kuikhornstervaart, de 3 mad genaamd, bekend  bij het kadaster der gemeente Bergum, in   sectie A onder nr 691, voor de grootte    van 1 bunder 39 roede en 20 el, vrij van floreen

1000

     

7-4-1855: naar Jan Sjoerds Jansma14

Een perceel hooiland, gelegen onder het behoort van   Tietjerk, aan het Deel, de 3 mad genaamd, groot 1 bunder, 46 roede en 70 el,   gemeente Hardegarijp, sectie T nr 6, vrij van floreen,

1150

     

Naar Okke Sjoerds de Boer15

De helft in een perceel  hooiland, gelegen onder het   behoor van Tietjerk, nabij de Merriedobbe, de 3 mad genaamd, groot in het geheel   van 2 bunder en 16 roede, gemeente Hardegarijp, sectie G nr 525, met de   wederhelft, behoorende aan de pastorie van Hardegarijp, belast voor het   geheel met 1 floreen, op nr 35 te Hardegarijp,

850

     

7-4-1855: naar Jan Sjoerds Jansma16

De helft van een perceel hooiland, gelegen onder   het behoor van Hardegarijp, aan den zomerweg, in de Dekama, de 2 mad genaamd,   bekend bij het kadaster der gemeente Hardegarijp, sectie B, onder nr 145, in het geheel voor   de grootte van 1 bunder, 2 roede en 30 el, vrij van floreen, aangekocht   tegelijk met de percelen nr 10, 11 en 12, volgens proces verbaal daarbij   genoemd,

162,50

     

Naar Okke Sjoerds de Boer17

De helft van een perceel petland, gelegen onder het   behoor van Hardegarijp, ten zuiden van de zomerweg, bekend bij het kadaster   der gemeente Hardegarijp, in sectie C, onder nr 264 in het geheel voor de   grootte van 93 roede en 60 el; wervende met de wederhelft, behorende aan de   weduwe van Jan Douwes Wadman, vrij van floreen,

125

     

7-4-1855: naar Jan Sjoerds Jansma18

De helft in een perceel hooiland, gelegen aldaar,   ten zuiden van het vorige, de 6 mad genaamd, groot in het geheel 6 bunder, 82   roede en 90 el, gemeente Hardegarijp, sectie C, nr 262, wervende met de   wederhelft, behoorende aan de weduwe van Jan Douwes Wadman, vrij van floreen

600

     

Naar Okke Sjoerds de Boer19

Eene mannen en eene vrouwen zitplaats in een bank in   den oosthoek van de Kerk te Bergum, zijnde de kerk en kerkhof bekend   bij het kadaster den gemeente Bergum, in sectie B, onder nr 168, voor de   grootte van 38 roede en 50 el

105

     

Naar Grietje de Boer.

 

Naar Douwe Dirks de Boer20

De vergoeding door de gemeenschap aan haar verschuldigd,   ten bedrage van

2635,30

     

          

Totaal van het actief:   

26.179,67

     

Plus     

Passief.

     

     

     21

Eene schuldvordering , ten voordeele van Sjoukje   Wilhelmij, verblijf houdende te Idaard, afkomstig uit de nalatenschap van   hare moeder, wijlen Grietje Pieters Sikkema, groot (noot: oude schuld uit 1832, wordt ook genoemd in de boedelscheiding).   

700

     

Naar Douwe Dirks de Boer22

De vergoeding door haar aan de gemeenschap verschuldigd,   ten bedrage van

532,30

     

          

Totaal van het passief

1232, 30

     

Min     

balans

 

2494,37

Plus.     

Waarvan een tiende voor ieder harer kinderen, is 

2494,73

     

          

Dat alzoo, volgens vorenstaande berekening competeert:

     

     

          

Der comparanten Grietje en Welmoed en den minderjarigen   Douwe Dirks de Boer:

     

     

          

a. als erfgenamen voor ¾ gedeelte van hunnen vader, en   voor ¾ gedeelten van hunne zuster,

1681,37

     

     

     


     

b. als erfgenamen voor 3/10 van hunner moeder,

7484,20

     

     

     


     

Zamen

9165,57

     

     

     


     

Waaraf hunne aandeelen in het massaal blijvende perceel in   de Leijen onder Oostermeer

4,77

     

     

     


     

Rest

     

9160,80

     

     


     

Waarvan 1/3 voor ieder is

3053,60 (noot: kinderen de Boer)

     

     

     


     

Den minderjarigen Okke, Jan, Antje, Tijs, Sikke, Trijntje   en Maaike Sjoerds Jansma, als erfgenamen voor 7/10 gedeelten van hunne   moeder;

17463

     

     

     


     

Waaraf hunne aandeelen in het perceel in de Leijen

0,22

     

     

     


     

Rest

17462,92

     

     

     


     

Is voor ieder

2494,70

     

     

     


     

En den comparant STJ voor zich de helft van het saldo der   gemeenschap dus

99,54

     

     

     


     

Voorts verklaarden partijen eene scheiding en verdeeling   der gemengde boedels, bij minnelijke schikking , te hebben daargesteld, en   ten gevolge daar van bij dezen in afzonderlijken eigendom toe te deelen,   onder belofte, over en weder, van vrijwaring, in geval van evidictie:

     

     

          

Vooreerst: aan   de comparant Grietje Dirks   de Boer, (noot: zij is 24 jaar)   die verklaarde zulks te accepteren:

     

     

     1

Het huis en erf met tuin bij het huis ter heide,   hiervoor omschreven in den staat B onder nr 10

1200

     

     2

Het perceel weidland de Dekama genaamd omschreven in staat   C onder nr 9

2950

     

     3

De vrouwen zitplaats in de kerk te Bergum aldaar vermeld   onder nr 19

52,50

     

          

Zamen

4202,50

     

          

Onder verplichting, om voor haar afzonderlijke rekening te   nemen en te betalen:

     

     

          

     
 1. de schuldvordering ten voordeele van den notaris Alma, staat B, nr 19
 2.    
 3. idem, ten voordeele van dezelfde nr 20
 4.    
 5. Idem, ten voordeele van denzelfde, nr 26
 6.    
 7. een  toehaak aan den minderjarigen Okke Sjoerds Jansma, ter som van
 8.   

zamen

550

450

42,39

106,51

1143,90

     

     


     

Rest haar aandeel

3053,60

     

          

Ten tweeden: aan   de comparant Welmoed Dirks de Boer, (noot: zij is 22 jaar) die verklaarde zulks te accepteren:

     

     

          

1. Het gouden oorijzer, vermeld in staat B nr 3.

2. De schuldvordering, tot last van Wijbe Edzes van der Meulen,   nr 7

3. idem, tot last van denzelfden, nr 9

4. de huizing en herberg, het Roodhert genaamd, omschreven   onder nr 11 voor

5. het perceel weidland, de Strijpe genaamd, nr 12 voor

6. het Lodemahof, nr 13, voor

7. de Koemarkt, nr 14, voor

8. het noorder Elshof, nr 15, voor

9. het zuider Elshof, voor

10. het perceel bouwland met boschje, omschreven in staat   C, nr 12

Zamen

175,50

55

250

10.700

1400

1700

1900

850

850

520

18.400,50

     

     

     


     

 Onder verplichting,   om voor hare afzonderlijke rekening te nemen en te betalen:

     

     

          

1. de schuldvordering ten voordeele van de weduwe Wadman,   omschreven in staat B onder nr 24

2. idem, ten voordele van Wijbe Edzes van der meuilen, nr   25

3. een toehaak aan den minderjarigen Okke Sjoerds Jansma,

4. Idem, aan Jan Sjoerds Jansma

Zamen

15.000

22,50

4,69

319,70

15.346,90

     

     

     


     

Rest haar aandeel

3053,60

     

          

Ten derden: aan   den minderjarigen Douwe Dirks de Boer, namens zijn voogd Sikke   Pieters Sikkema (noot: boer van beppe Grietje P. Sikkema. Hij is 18 jaar)

     

     

          

     
 1. de schuldvordering ten zijnen laste , vermeld in staat B nr 8
 2.    
 3. de huizing met erf en tuin in het gebuurte te Bergum, omschreven onder nr        17 (noot: in sectie B, onder  nr 578        voor de grootte van  2 roede en 20        el)
 4.    
 5. het  perceel bouwland achter het huis ten Bosch, omschreven in staat C, nr 10
 6.    
 7. het perceel dito, aldaar, nr11
 8.    
 9. de mannen zitplaats in de kerk te Bergum , onder nr 19
 10.   

Zamen

35

1500

1750

1500

52,50

4837,50

     

     

     


     

     
 1. Onder verplichting om zijn afzonderlijke rekening te nemen en te voldoen        van  Jan Jans Krol, staat B nr 22
 2.    
 3. idem, ten voordeele van Anne Jans Krol, nr 23
 4.    
 5. een gedeelte der schuldvordering, ten         voordeele van Sipke Rinnerts Algra, nr 27,
 6.    
 7. de schuldvordering ten voordeele van Sjoukje Wilhelmij, staat C, nr 21 (noot: de schuld van zijn beppe, en        moeder van zijn voogd)
 8.    
 9. een toehaak aan den minderjarigen Okke Sjoerds Jansma,
 10.    
 11. idem aan Tijs Sjoerds Jansma
 12.    
 13. idem aan Sikke Sjoerds Jansma
 14.   

zamen

300

300

325

700

50,73

64,43

43,74

1783,90

     

     

     


     

Rest zijn aandeel

3053,60

     

          

Ten vierden: aan   den minderjarigen Okke Sjoerds Jansma, (noot: hij is 12 jaar) namens wien de comparant STJ verklaard te   accepteren:

     

     

          


 1. de 2 mad in de Dekama omschreven in staat A nr 2, en in staat C nr 16
 2.    
 3. de 3 mad aan het deel staat C, nr 14, voor
 4.    
 5. de helft in de 6 mad, nr 18
 6.    
 7. van de meubelen omschreven in staat B nr 1
 8.    
 9. een toehaak van de comparante Grietje Dirks de Boer, ter som van
 10.    
 11. idem van Welmoed Dirks de Boer
 12.    
 13. idem van Douwe Dirks de Boer
 14.    
 15. makende zijn deel
 16.   

  


3251150


600


257,77


106,51


4,69


50, 73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2494,70

     

     


     

Ten vijfden: aan   den minderjarigen Jan Sjoerds Jansma, (noot: hij is 10 jaar)  voor   wien de comparant STJ verklaarde te accepteren:

     

     

          

     
 1. de 3 mand nabij de Kuikhornstervaart, omschreven in staat C nr 13
 2.    
 3. de  helft in de 3 mad bij de Merriedobbe aldaar, nr 15
 4.    
 5. de  helft in het perceel petland aan den zomerweg, nr 17
 6.    
 7. van  de meubelen, vermeld in staat B, onder nr 1
 8.    
 9. een toehaak van de comparante Welmoed Dirks de Boer
 10.   

makende zijn aandeel


1000


850125


200


319,70

 
2494,70

     

     


     

Ten zesden: aan   de minderjarigen Antje Sjoerds Jansma, (noot: zij is 8 jaar) voor welke de comparant STJ, verklaarde te   accepteren:

     

     

          

     
 1. Het  perceel bouwland, tegen over het huis ter heide, omschreven in staat C,        nr 8,
 2.    
 3. Van de meubelen, vermeld in staat B, nr 1
 4.   

Makende haar aandeel


2350144,70


2494,70

     

          

Ten zevenden:   aan den minderjarigen Tijs Sjoerds Jansma, (noot: hij is 6 jaar) voor wier de comparant STJ verklaarde te   accepteren:

     

     

          

     
 1. het perceel bouwland aan den straatweg omschreven in den staat C, nr 7
 2.    
 3. van de meubelen, vermeld in staat B, nr 1
 4.    
 5. een toelage van Douwe Dirks de Boer, groot
 6.   

zamen


2500


225,2764,43


2819,70

     

     

     


     

     
 1. Onder verplichting om voor zijne afzonderlijke rekening te nemen der        schuldvordering ten voordeele  van        Sipke Rinnerts Algra, staat B nr 27, ten bedrage van
 2.    
 3. de schuldvordering ten voordeele van STJ, nr 28
 4.   

Zamen

Rest zijn aandeel
175


150325

2490,70

     

     


     

Ten achtsten:   aan den minderjarigen Sikke Sjoerds Jansma (noot: hij is 4 jaar) voor wien de comparant STJ verklaarde te   accepteren:

     

     

          

     
 1. de helft in de 3 mannen en 2 vrouwen zitplaatsen in de kerk te Bergum,        omschreven in den staat A nr 3
 2.    
 3. het  perceel weidland en tuin aan den zomerweg en den straatweg, omschreven        in den staat C nr 5
 4.    
 5. het perceel weidland, ten noorden van het vorige, vermeld onder nr 6
 6.    
 7. van de meubelen, vermeld in den staat B onder nr 1
 8.    
 9. een toehaak van Douwe Dirks de Boer
 10.   

makende zijn aandeel150850


1100


350,96


43,74


2490,70

     

     


     

Ten negenden:   aan den minderjarigen Trijntje  Sjoerds   Jansma (noot:zij is 1 jaar)   voor wien de comparant STJ verklaarde te accepteren:

     

     

          

     
 1. het perceel bouwland aan den zomerweg ten oosten van het huis ter heide,        omschreven  in staat C nr 4
 2.    
 3. van de meubelen, vermeld in staat B, onder nr 1
 4.    
 5. een toehaak van de minderjarige Maaike Sjoerds Jansma
 6.   

tezamen

Onder verplichting om voor hare rekening te nemen en te   voldoen, de helft der schuldvordering, ten voordeele van de erven Sjoerd   Bonnes Algra, omschreven in staat B, onder nr 1

Rest haar aandeel


2700249,04


45,662994,70

5500

2490,70

     

     


     

Ten tienden: aan   den minderjarigen Maaike  Sjoerds   Jansma (noot:zij is 2 weken)   voor wien de comparant STJ verklaarde te accepteren:

     

     

          

de huizinge en herberg, het huis ter heide genaamd   omschreven in den staat C, onder nr 3, voor onder verplichting om voor hare   rekening te nemen en te betalen:

     
 1. de helft der schuldvordering ten voordeele van de erven Sjoerd Bonnes        Algra, vermeld in staat B, nr 21
 2.    
 3. een toehaak aan Trijntje Sjoerds Jansma
 4.    
 5. een  dito aan den comparant STJ
 6.   

zamenRest haar aandeel


306650045,66


25,62


571,28

2490,70

     

     

  

              In 1857 overleed Maaike's oom Sikke Pieters Sikkema te Ternaard. Hij liet een vermogen na aan zijn broers Albert (arbeider te Bergum) en Elias Sikkema, zijn zuster Wypkje (getrouwd met de boer Sipke Rindert Algra en zijn overleden zuster Grietje Pieters Sikkema. Laatstgenoemde is de moeder van Maaike Wadman, inmiddels ook overleden. Dus een groot deel, misschien wel een vijfde (algauw 5700 gulden) ging naar de kinderen Grietje, Welmoed, Douwe en de kinderen uit haar tweede huwelijk Okke, Jan, Antje, Thijs, Trijntje en Maaike Sjoerds Jansma. Wanneer dat bedrag nog gedeeld wordt door de 9 kinderen dan bleef er per kind ongeveer 633 gulden over:Memories kantoor Holwerd

·        Bron: Memories van successie 10-4-1857

·        Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie

·        Plaats: Holwerd

Bijzonderheden:
Filmnummer: 163 Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap broer van Albert, arbeider Bergum, Kornelis, landbouwer Suameer, Wypkje (vrouw van Sipke Rinderts Algra, idem Hardegarijp), Elias (erft legaat) en wijlen NN Pieters Sikkema (moeder van wijlen Maaike Douwes Wadman, wed. Dirk Jans de Boer, vrouw van Sjoerd Thijssen Jansma, landbouwer Bergum; mdv: zie ad a). Saldo fl. 28.832,28. ad a: Grietje, te Bergum, Welmoed (vrouw van Wybe Edsers v.der Meulen, herbergier aldaar) en minderjarige Douwe Dirks de Boer (voogd is zwager Wybe) (uit 1e huwelijk) en minderjarige Okke, Jan, Antje, Thijs, Trijntje en Maaike Sjoerds Jansma (uit 2e huwelijk).

·  Overledene 

Sikke Pieters Sikkema overleden op 10-04-1857 wonende te Ternaard